АККРЕДИТАЦИЯ

 Миссия Кафедры

Стратегия ОшГУ

Миссия ОшГУ

План работы лаборанта

Миссия Медицинского факультета

Заседание Кафедры 2022-2023

План работы кафедры 2022-2023

Стратегический план кафедры 2022-2023

Устав ОшГУ 2022-2023

Паспорт кафедры 2022-2023

Кафедранын ИП 2022-2023

График работы кафедры 2022-2023>

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ По специальности 560004 Стоматология

Руководство ИА (КР)

КР СТАНДАРТЫ ПА 13.03.2022

ОшМУнун илимий иш -чараларын (конгресстерди, конференциялады, симпозиумдарды, илимий семинарларды) даярдоо жана өткөрүү тартиби жөнүндө ЖОБО

ОшМУнун Административдик кеңешинин 2022-жылдын 9-декабрындагы №10 жыйынындагы “QSтин критерийлерине байланышкан Скопустагы илимий-метрикалык көрсөткүчтөрдү факультеттер боюнча талдоо жана өнүктүрүү маселелери жөнүндө маалымат” деген 2-маселеге карата Ч Е Ч И М И

ОшМУнун (мед. фак.) ББПларынын 3 -5-курстарынын билимин текшерүүнүн натыйжалары

1-таблица

Структур-алык б өлүктөр

ББП, профиль/

Адистик

Тапшырмалар ББПнын кайсы ОНдорун

баалоого багытталып түзүлгөн?

(ББПнын ОНдору же ага тиешелүү дисциплиналар көрсөтүлөт)

Б аалоо каражат-тары

(БК)

Курс-

тар

Катышуу

Жетишүү

Эскертүү

Курс б-ча с туденттердин ж алпы саны

А. и. катыш-каны

Жалпы %

Сапаттык

%

1

Мед.фак.

560004-Стоматология

ББПнын ПК-2, 14, 20, 21, 23, 24, 25 ОНдору

3-курс

556

278

100%

79.8%

4-курс

207

145

100%

83.2%

5-курс

178

178

100%

87.6%

2-таблица

Структур-алык б өлүктөр

ББП, профиль/

Адистик

БКнын сапатына анализ

(Сиздер ар бир курс боюнча тандаган баалоо каражаттары жана тапшырмалар студенттердин билим сапатын толук кандуу аныктоого ылайык түзүлүптүрбү? Эгер андай болбосо кийинки баалоолордо кайсы каражаттарды колдонуу максатка ылайык деп эсептейсиздер? – ушул багытта ой-пикир билдириңиздер)

Ар бир курс боюнча студенттердин билиминдеги жетишпестиктер жөнүндө аналитикалык маалымат

(Студенттерде ББПнын же дисциплиналардын кайсы ОНдоруна жетишүүсүндө көйгөйлөр бар экенин анализдеңиздер жана ар бир тапшырмага ылайык жетишпестиктерге конкреттүү баа бериңиздер)

Ар бир курс боюнча студенттердин билиминдеги жетишпестиктерди жоюу боюнча сунуштар, кабыл алынган чечимдер, комплекстүү иш чаралар ж. б.

Талкуу боюнча маалымат (Жыйындын протоколунун №, датасы)

1

Мед.фак.

560004-Стоматология

- 3 курстун студенттеринин 50 пайызы сынактан өттү.

Натыйжасы: 79.8% тапшырманы туура (жакшы баага) аткарган.

- 4 курстун студенттеринин 70 пайызы сынактан өттү.

Натыйжасы: 83.2% тапшырманы туура (жакшы баага) аткарган.

- 5 курстун студенттеринин 100 пайызы сынактан өттү.

Натыйжасы: 87.6% тапшырманы туура (жакшы баага) аткарган.


Стоматология адистиги учун студенттерди окутууда:

Окуу процессинде колдонулган баалоо каражаттарынын мазмуну жана формасы талапка ылайык болгондуктан (кайтарым байланыштын үзгүлтүксүз жүрүшү, алдын-ала текшерүү, күндөлүк алынган билимди бышыктоо, тематикалык текшерүү, мезгилдүү текшерүү, жыйынтыктоочу текшерү), коюлган максаттарга жетүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлгөнү тастыкталат. Анын далили - берилген сынактык тапшырмаларды аткарууда сапаттык жетишкендик 76.2 % ге жогору болуп, көрсөткүчтөрдүн күтүлүүчү натыйжаларды берди.

Студенттер менен окутуучулардын ортосунда шериктештик маанай жаратылган жана студенттердин өнүгүүсүнө колдоо көрсөтүлөт. Алар менен тыгыз окуу, илимий изилдөө иштери алып барылат.

Тарбия иштерин алып барууда кураторлорго үзгүлтүксүз, мазмундуу иш алып баруу сунушталат.

Сапаттуу билимди берүү үчүн кафедранын окуу кааналарында материалдык-техникалык базанын жакшыртуусун, техникалык каражаттар менен камсыздоо талап кылынат.

Ошентсе да студенттерде ББПнын же дисциплиналардын ОНдоруна жетишүүсүндө кээ бир көйгөйлөр бар экенин анализдеп жана ар бир тапшырмага ылайык жетишпестиктерди байкадык.

Алар:

1. Жарааттарды хирургиялык жиптер менен тигүүгө машыктыруучу шаймандар.

2. Имплант коюууда керектелуучу аспаптар (KIT)

3. Тиш жулууда колдонулуучу аспаптар. (инструменты для удаления зуба)

- Студенттердин дисциплиналардын ОНдоруна жетишүүсүно стоматология кафедрасында теориялык билимин практикада

бышыктоо учун фантом жана стоматологиялык установкалар колдонулат.

- Студенттер учун колдонула турган жасалма тиштердин макеттери жана бет жаак болумуно тийиштуу муляждар, сабак отуудо колдонулуучу корсотмо куралдар, плакаттар колдонулат.

-Бет жаак болумуно жасалуучу хирургиялык операцияларды визуально проектор менен видиосу корсотулуп талкуу болот.

- Берилген материал боюнча кайтарым байланышты түзүү учурунда студентке дифференцирленген суроолорду берүү, турмуш менен байланыштыруучу тапшырмаларды берүү менен окууга болгон кызыгуусун арттыруу, туура жооп берген учурда аны колдоо;

- Жаны теманы өздөштүрүү үчүн жѳнѳкѳйлѳтүлгѳн мисалдар, тажрыйбалар аркылуу түшүндүрүү;

- Ѳз алдынча иштѳѳдѳ студенттин деңгээлине жараша тапшырманы берүү;

- Студенттин билимин объективдуу баалоо;

- Студентке индивидуалдык тапшырмаларды берүү.

Март айынын

27 синдеги №16 протокол                                                                  АНКЕТИРОВАНИЕ 3-4-5 КУРСОВ. СРЕЗ ЗНАНИЙ.