История/Паспорт кафедры

Паспорт кафедры- Онкология 2023-2024г.
Паспорт кафедры 2023-2024 г.

Урология, онкология жана теривенерология кафедрасы.
Ош Мамлекеттик Университетинин Окумуштуулар кеңешиндеги (2021-жылдын 18-октябрындагы №1 протокол) ар түрдүү маселелер боюнча ОшМУнун ректору профессор К.Г. Кожобековдун буйругунун негизинде төмөндөгүдөй буйрук кылынган.
Ош МУнун медицина факультетинин “Онкология, офтальмология жана оториноларингология” кафедрасы жана “Урология, оперативдик хирургия жана теривенерология” кафедрасы бириктирилип «Урология, онкология жана теривенерология» деп аталган кафедра түзүлсүн. № 4099-ФХД/21 22.10.2021
Кафедра башчысы м.и.к., доцент Матазов Б.А. кайрадан шайланган.
1. ОшМУнун медицина факультетинин структуралык курамында окуу–методикалык, илимий иштерди алып барат. Кафедра 2001 жылы ОшМУнун ректорунун №14 буйругу менен ачылган. Кафедранын ачылышына жана түптѳлүшүнѳ ректорат, медицина факультетинин деканаты жана биринчи кафедра башчысы м.и.д., профессор Б.С. Эсекеевдин салымы чон болгон.
Кафедра Ош областтар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын жана областтык теривенерология ооруканасынын базасында жайгашкан.Азыркы убакта 2010 жылдан бери кафедраны м.и.к., доцент Матазов Б.А жетектейт. Кафедрада жогорку даражадагы тажрыйбалуу окумуштуу дарыгер мугалимдер эмгектенишет (м.и.к, доцент, А.Т. Жунусов, м.и.к, доцент В.С. Ажикулова,М.А. Шарипова, ж.б).Урология бѳлүмүндѳ бѳйрѳк, заара жолдоруна, табарсык, эркектердин жыныстык органдарына бардык операциялардын түрлору жасалат, ал эми бѳйрѳк, бѳйрѳк май ириңи, гидро жана пионефроз ооруларында доцент А.Т. Жунусовдун киргизген ультра үн козомолу астында кичи инвазивдуу хирургиялык дарылоо ыкмалары мактоого татырлык.
Кафедра башчысы м.и.к., доцент Матазов Бакыт Абдылдаевич, 1964 жылы туулган,1989 жылы Кыргыз мамлекеттик медицина институтун бүтүргѳн. 1997 жылдан бери кафедрада эмгектенет, жогорку даражадагы дарыгер, саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкери. 2010 – жылы м.и.д.. профессор Г.С. Чернецова жана м.и.д., профессор Б.С. Эсекеевдин жетекчилиги астында «Хирургическое лечение почечно-каменной болезни и ее реабилитация с применением минеральной воды «Кара-Шоро» (клинико-экспериментальное исследование)» деген темада илимий диссертациясын жактаган.
2. Кафедранын аткарып жаткан миссиясы: Студенттерге татыктуу жана сапаттуу билим беруу, факультеттин жана ОшМУнун коомдук жана илимий иштерине активдуу катышуу.
3. Кафедранын профессордук – окутуучулук курамы жана сапаттык кѳрсѳткүчү: кафедрада баары болуп 8 мугалим эмгектенет. Алардын ичинен м.и.к - 3, доценттер – 3, ассистеттер – 5, изденүүчү -1, аспирант – 1. Алардын ичинен 4 – мугалим саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкери.
Кафедранын профессордук – окутуучулук курамы:
№ Атыжѳнү Ким болуп иштегени Окумуштуу даражасы Жалпы стажы Окутуучулук стажы
1 Матазов Бакыт Абдылдаевич Кафедра башчысы, доцент м.и.к. 29 26
2 Жунусов Абсалам Тажибаевич Кафедранын доценти м.и.к. 28 10
3 Шарипова Майрам Амирбековна окутуучу 28 8
4 Ажикулова Венера Сатыбалдиевна Кафедранын доценти, завуч м.и.к. 27 10
5 Атабаев Таалай Кубанычбекович окутуучу 17 11
6 Курбанова Наргиза окутуучу 7 4
7 Маматисаков Абдыкахар окутуучу 21 2
8 Ашурали уулу Шерзод окутуучу 3 3

4. Учурдагы кафедранын негизги ишмердуулук багыттары: 4-5 курстун дарылоо, педиатрия, стоматология факультеттеринин студенттерине урология, андрология, оперативдик хирургия жана теривенерология сабактарын окутуу, факультеттин коомдук, окуу-усулдук иштерине активдуу катышуу, куратордук иштерди алып баруу. Кафедранын илимий багыты: «Современные методы диагностики и лечения больных с гнойно-деструктивными заболеваниями почек, околопочечной клетчатки и забрюшинного пространства» деген темада иш алып баруу. 5. Кафедра мүчѳлѳрү тарабынан даярдалган илимий эмгектер, ойлоп табуулар, патенттер: кафедранын мугалимдери тарабынан 100 дон ашык илимий эмгектери республика ичиндеги, жакынкы жана алыскы ѳлкѳлѳрдүн илимий журналдарына басылып чыккан, 7 окуу куралы, 3 рацианолизатордук сунуш, жана 1 патент бар. Окуу-усулдук китепчелер
№ Наименование работы Вид работы Год издания Авторы
1 Клиническая физиология почек и мочевых путей Учебно-методическое пособие 2004 Эсекеев Б.С.
2 Чрескожные малоинвазивные вмешательства под контролем УЗИ при урологических заболеваниях
Учебно-методическое пособие 2006 Жунусов А.Т.
3 Кишинин сийдик-жыныс органдарынын анатомиясы жана физиологиясы. Учебное пособие Ош.– 2014. Жунусов А.Т.
4 Ультразвуковая диагностика и чрескожное малоинвазивное лечение абсцессов почек и околопочечной клетчатки. Учебное пособие Ош.- 2014 Жунусов А.Т.
5 УЗИ в диагностике гидро и пионефроза и чрескожная пункционная нефростомия. Учебное пособие Ош.- 2014 Жунусов А.Т.
6 Применение минеральной воды Кара-Шоро в комплексном лечении почечно-каменной болезни. Учебно-методическое пособие 2015 Матазов Б.А.
7 Теривенерология Учебное пособие 2017 Ажикулова В.С.
8 Андрология Учебное пособие 2018 Жунусов А.Т. Матазов Б.А.

Рационализатордук сунуштар жана патенттер:

1 «Способ лечения абсцессов почек и околопочечной клетчатки под контролем УСГ»; Рационализаторское предложение № 07/06. 2006г. Жунусов А .Т
2 «Пункционная нефростомия под контролем УСГ»; Рационализаторское предложение
№ 08/06. 2006г. Жунусов А .Т 3 «Способ лечения кист почек под контролем УСГ» Рационализаторское предложение №09/06. 2006г. Жунусов А .Т
4 Способ метафилактики нефролитиаза при дисбактериозе кишечника. Патент № 21/06/ 2007г. Эсекеев Б.С. Юсупов А.А. Матазов Б.А.
5 Применение минеральной воды Кара-Шоро в комплексном лечении почечно-каменной болезни. Рационализаторское предложение №09/06. 2006г. Матазов Б.А.

6. Сырткы байланыштар: Андижан мамлекеттик медициналык институтунун урология кафедрасы. Андижан шаары, Узбекистан Республикасы, КРСУ и КГМА Бишкек шаары Кыргыз Республикасы. - 2012 жыл, 12-16 июнь, Турция, Измир шаары «I- Эл аралык анатом урологтордун конференциясы». Матазов Б.А., Жунусов А.Т. - 2018 жыл, 16-18 июнь, Андижан шаары, Андижан мамлекеттик медициналык институту «Профилактикалык медицина боюнча илимий практикалык конференция», Матазов Б.А. - 2018 жыл, 26.09. - 01.10., Турция,Сивас шаары,«Теривенерология боюнча илимий практикалык конференция», Ажикулова В.С., Шарипова М.А. 7. Структуранын негизги оноктоштору: Кафедранын негизги жумуш берүүчү оноктоштору болуп Ош областтар аралык бириккен клиникалык ооруканасы, шаардык клиникалык ооруканасы, жана шаарда, райондордо жайгашкан бардык ооруканалар болуп эсептелинет. Ал эми биздин кафедра үчүн илимий ѳндүрүштүк жана практикалык база катары Ош областтар аралык бириккен клиникалык ооруканасы эсептелинет.

8.Кафедрада иштеген сыймыктуу кадрлар: Эсекеев Базарбай Сатыбалдиевич (1959-2013ж.) 1959 жылы, Озгон районунун ЖалпакТаш айылында туулган, 1985 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун дарылоо факультетин аяктагандан кийин м.и.д, профессор, академик М. Т. Тыналиевдин жетекчилиги астында кандидаттык, андан кийин доктордук илимий иштерин ийгиликтүү жактаган. 2000 жылы Ош областтар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын урология бѳлүмүнѳ, ал эми 2001 жылы медицина факультетинин урология, оперативдик хирургия жана теривенерология кафедрасы түзүлүп ага кафедра башчысы болуп дайындалган. Кыска аралык ичинде ал урология тармагын жакшы денгээлге жеткирген, жаны операциялык ыкмаларды киргизген. Анын жетекчилиги астында 2007 жылы А.Т. Жунусов «Бөйрөк жана бөйрөк май ооруларында ультрасонография көзөмөлү астында тери аркылуу аз инвазиялуу кийлигишүүлөр» деген темада илимий диссертациясын ийгиликтуу жактаган. Б.С. Эсекеевдин уулу Эсекеев Б. Б. атасынын жолун улап дарыгер болууну тандаган жана азыркы убакта урология бѳлүмүндѳ иштеп жатат. Эсекеев Б.Б. 2014 жылы м.и.д., профессор А.Ч Усупбаевдин жетекчилиги астында «Хирургической метод лечения острого эпидидимоорхита» деген темада илимий ишин жактаган. Айыков И.К. 1996 жылдан 2010- жылга чейин облустар аралык теривенерология диспансеринде жетекчи кызматында иштеген ошол элэ учурда ал урология кафедрасында улуу окутуучу кызматында иштеген. Азыркы учурда облустар аралык теривенерология диспансеринин жетекчи кызматында Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкери, урология кафедрасынын улук окутуучусу Шарипова Майрам Амирбековна иштеп келе жатат.

Кафедранын жаш кызматкерлери Атабаев Таалайбек Кубанычбекович, Курбанова Наргиза Нуралиевна, Ашурали уулу Шерзод, Маматисаков Абдикахор Абдуманнабович кафедрада студенттерге татыктуу билим беруудо жана озунун кесиби боюнча илимий иштерди жургузуудо ийгиликтерди жаратып келет.

Онкология, офтальмология, оториноларингология

Медицина факультетинин Онкология, Офтальмология, Оториноларингология кафедрасы 2002-жылдын 2-декабрындагы № 127-Б-1 ОшМУнун ректорунун (КР УИАнын академиги Б.М. Мурзубраимов) буйругунун негизинде тузулгон. Ошол эле буйрук менен м.и.д. А.Р. Жумабаев кафедранын башчысы болуп дайындалган, ал 2015-жылга чейин эмгектенген. 2015-жылдан баштап ушул кунгъ чейин кафедраны доцент, м.и.к. М.А. Джемуратов башкарып кележаткан. Кафедрада 11 кызматкер эмгектенет, алардын ичинен: доцент - 2, доценттин м.а. - 1, окутуучу – 6 (м.и.к. – 1), лаборант – 1. Кафедрада 3 – 5 курсунун студенттери “Дарылоо иши”, “Педиатрия”, “Стоматология” жана “Медициналык профилактикалык иши” багыттары боюнча окушат. Профессор, м.и.д. А.Р. Жумабаевдин жетекчилиги астында 8 кандидаттык диссертация ийгиликт корголгон: 1. Самиева Н.М. – “Клинико-эпидемилогическая характеристика и прогнозирование рака молочной железы” (КОСУ, Бишкек ш., 2008-ж.); 2. Шарипов А.А. – “Выбор лечебной тактики при раке гортаноглотки” (КОСУ, Бишкек ш., 2008-ж.); 3. Сагындыкова Ч.Ж. – “Метастатические поражения органа зрения при раке молочной железы” (КОСУ, Бишкек ш., 2009-ж.); 4. Мамажакып уулу Жаёыбай – “Рак слизистой оболочки полости рта в Ошской области Кыргызской Республики (Прогноз и результаты лечения)”(КОСУ, Бишкек ш., 2010-ж.); 5. Гапырова Г.М. – “Первичный рак печени в Ошской области КыргызскойРеспублики” (КОСУ, Бишкек ш., 2011-ж.); 6. Ормонова Ж.А. – “Эпидемиологические аспекты рака шейки матки в Южном регионе Кыргызской Республики ” (КОСУ, Бишкек ш., 2012-ж.); 7. Жообасарова Д.Ж. – “Оптимизация диагностики метастатических поражений позвоночника” (НЦОГ, 2015-ж); 8. Мамашов Н.М. – “Эпидемиологические аспекты рака щитовидной железы в Южном регионе Кыргызской Республики” (КОСУ, Бишкек ш., 2016-ж.);

Кафедра тзлгъндън бери, 2 монография, 14 усулдук колдонмолор, 7 окуу жана окуу–усулдук колдонмолор, 400 дън ашуун илимий макала жана тезистер басылып чыгарылган. Кафедранын окутуучулары билимдерин трд семинарларда, треннингдерде талыкпастан ъркндъштрдъ. Онкология, Офтальмология жана Оториноларингология кафедрасы тъмъндъг медициналык клиникалардын базасында жайгашкан: 1. Оштогу облусттар аралык онкология борбору, Ашимахунов къчъс № 46 (директору: профессор, м.и.д. Белеков Ж.О.). 2. Оштогу облусттар аралык клиникалык ооруканасы, Верхне-Увамская көчөсү № 12 (директору: доцент, м.и.к. Арстанкулов Т.). 3. Оштогу облусттар аралык клиникалык ооруканасы, Курманжан-Датка көчөсү № 157 (директору: доцент, м.и.к. Абдурахманов Ш.Т.). Кафедранын илимий багыттары: 1. Жаны дарттапма жана даарылоо ыкмаларын боюнча чондор жана курактык калктын арасында хирургиялык жардамдарды оптималдаштыруу (2014 – 2024-жж.); 2. Ош шаарынын аялдар калк арасындагы рак жана калкан бези, энелик тукумдар жана жатын моюнчасынын шишиктеринин эпидемиологиялык белгилери, Ош ш. Кафедранын Кыргыз республикасындагы ЖОЖдун илимий-педагогикалык байланыштары 1. И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын Онкология кафедрасы, Бишкек ш. 2. И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын Хирургиялык стоматология жана бет-жаак хирургия кафедрасы, Бишкек ш. 3. И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын Оториноларингология кафедрасы, Бишкек ш. 4. Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Орус (Славян) университетинин Онкология, нур менен дарттапма жана даарылоо кафедрасы, Бишкек ш. 5. Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Орус (Славян) университетинин Хирургиялык стоматология кафедрасы, Бишкек ш. 6. Кыргыз мамлекеттик институтунун кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу боюнча Онкология, нур менен дарттапма жана маммология курсу кафедрасы. Кафедранын Кыргыз республикасындагы медициналык мекемелер менен илимий-практикалык байланыштары 1. Кыргыз республикасынын Саламаттык сактоо министрилигинин алдындагы Улуттук госпиталы, ЛОР-оорулар болуму, Бишкек ш. 2. Кыргыз республикасынын Саламаттык сактоо министрилигинин алдындагы Улуттук онкология жана гематология борбору (клиникалык жана илимий борбору), Бишкек ш. 3. Б.Н. Ельцин атындагы КОСУнин Медициналык клиникасы, Бишкек ш. 4. КафМедБорбору, Бишкек ш. 5. Ош облусттар аралык бириккен клиникалык ооруканасы: Бет-жаак хирургия жана Оториноларингология бълмдър, Ош ш. 6. Ош облусттар аралык онкология борбору, Ош ш. 7. Ош облусттар аралык балдар клиникалык ооруканасы, Курактык оториноларингология бълм, Ош ш. 8. Ош шаардык клиникалык ооруканасы: Оториноларингология жана Офтальмология бълмдър, Ош ш. 9. Жалалабат облусттар аралык бириккен ооруканасы, Бет-жаак хирургиялык бълм, Жалалабат ш.

Кафедранын окутуучу-профессордук курамы жонундо маалымат:

№ Кызматкерлердин Ф.А.А. Кызматы, илимий даражасы, илимий наамы, кошумча эмгектенуу (ички же сырттан), негизги иштеген жери Билими: ЖОЖ, аяктаган жылы Жалпы эмгек стажы (жыл) Илимий-педагогикалык стажы (жыл) Ош МУддагы педагогикалык стажы (жыл) 1 Джемуратов Максатбек Абдукадырович Кафедра башчысы, доцент, м.и.к. КГМА, 1983 40 22 17 2 Амирбеков Улукман Акматович Окутуучу ОшМУ, 2014 10 3 3 3 Бургоева Минавар Нышановна Окутуучу ОшМУ, 2003 22 12 12 4 Гапырова Гулзат Максатбековна Окутуучу, м.и.к., сырттан эмгектенет ООАОБ хирургия бълму ОшМУ, 2002 22 9 9 5 Жолдошев Чынгыз Арстанбекович Окутуучу КГМА, 2010 14 3 3 6 Исаков Акылбек Ырысбаевич Окутуучу, сырттан эмгектенет, ОШКО, ЛОР-бълму КГМА, 1985 39 16 16 7 Мамашов Нурбек Максутович Доцент, м.и.к. (приказ боюнча) ОшМУ, 1999 25 16 16 8 Токтобаева Асел Аскербековна Окутуучу ОшМУ, 1999 25 16 16 9 Шамуратов Урустанбек Аскарович Окутуучу, сырттан эмгектенет, ОШКО, къз оорулар бълму КГМА, 1984 40 21 21 10 Шарипов Акмат Амирбекович Доцент м.а. (приказ боюнча), м.и.к., сырттан эмгектенет, ООУКБ, ЛОР-бълму КГМА, 1988 36 13 13 Сапаттык көрсөткучу - 33%

Кафедранын ОПК жарык къргън эмгектери – монографиялар, окуу-методикалык куралдары, методикалык колдонмолору: № Аталышы Жарык къргъндг жънндъ маалымат Авторы (составители) 1 Конъюнктивиты Методические рекомендации: /под ред. д.м.н. А.Р. Жумабаева. – Ош: ОшГУ, РИЦ «Билим». – 2003. – 26 с. Шамуратов У.А., Джемуратов М.А., Исаков А.Ы., Токтобаева А.А. 2 Методы исследования в офтальмологии Методические рекомендации: /под ред. д.м.н. А.Р. Жумабаева. – Ош: ОшГУ, РИЦ «Билим». – 2003. – 32 с. Шамуратов У.А., Джемуратов М.А., Исаков А.Ы., Токтобаева А.А. 3 Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух Методические рекомендации: /под ред. д.м.н. А.Р. Жумабаева. – Ош: ОшГУ, РИЦ «Билим». – 2003. – 28 с. Исаков А.Ы., Джемуратов М.А., Шамуратов У.А., Баялиева А.А. 4 Методы исследования носа и околоносовых пазух Методические рекомендации: /под ред. д.м.н. А.Р. Жумабаева. – Ош: ОшГУ, РИЦ «Билим». – 2003. – 26 с. Исаков А.Ы., Джемуратов М.А. Шамуратов У.А., Баялиева А.А. и др. 5 Оптимизация лечения рака слизистой оболочки полости рта Монография: /под ред. проф. В.В. Шенталь. - Ош: ОшГУ, РИЦ «Билим». - 2003. – 87 с. Жумабаев А.Р., Шенталь В.В. 6 Травмы органа зрения Методические рекомендации: /под. ред. д.м.н. А.Р. Жумабаева. – Ош: «ДИП полиграфия». – 2005. – 29 с. Шамуратов У.А., Джемуратов М.А., Токтобаева А.А. 7 Патология внутриглазного давления Методические рекомендации: /под. ред. д.м.н. А.Р. Жумабаева. – Ош: «ДИП полиграфия». – 2005. – 29 с. Шамуратов У.А., Джемуратов М.А., Токтобаева А.А. 8 Диагностика рака молочной железы Методические рекомендации: /под. ред. д.м.н. А.Р. Жумабаева. – Ош: «ДИП полиграфия». – 2005. – 27 с. Самиева Н.М., Джемуратов М.А., Тологонов Р.Т., и др. 9 Вопросы диагностики патологии щитовидной железы Методические рекомендации: /под. ред. д.м.н. А.Р. Жумабаева. – Ош: «ДИП полиграфия». – 2005. – 22 с. Тологонов Р.Т., Джемуратов М.А., Долонбаева Г.А. Самиева Н.М., и др. 10 Принципы и правила ухода за больными Методические рекомендации: /под. ред. д.м.н. А.Р. Жумабаева. – Ош: «ДИП полиграфия». – 2005. – 17 с. Тологонов Р.Т., Джемуратов М.А., H. Dunn Monro, Sara Lister, и др. 11 Основы и принципы патронажа онкологических больных Методические рекомендации: /под. ред. д.м.н. А.Р. Жумабаева. – Ош: «ДИП полиграфия». – 2005. – 23 с. Самиева Н.М., Джемуратов М.А., H. Dunn Monro, S. Lister, и др. 12 Патология слизистой оболочки полости рта Метод. пособие: /под ред. проф. Г.А. Фейгина. – Ош: ОшГУ, РИЦ «Билим». – 2005. – 126 с. Джемуратов М.А., Ешиев А.М. 13 Осложнения химиотерапии и пути их снижения Методические рекомендации: /под ред. проф. А.Р. Жумабаева - Ош: ОшГУ, «ДИП Полиграфия». - 2007. - 24 с. Шаназарова М.М., Джемуратов М.А., Хосилов М.М., Джанибеков Б.М., и др. 14 Комплексная терапия болевого синдрома в онкологии Методические рекомендации: /под ред. д.м.н. А.Р. Жумабаева. – Ош: 2007. – 25 с. Джемуратов М.А., H. Dunn Monro, Тологонов Р.Т., Самиева Н.М. 15 Справочник врача-онколога Методическое пособие: /под ред. проф. А.Р. Жумабаева. - Ош: ОшГУ, РИЦ «Билим». - 2008. - 122 с. Джемуратов М.А., Колков М.Г., Данн Монро Х., Самиева Н.М. и др. 16 Модифицированные варианты шейных лимфодиссекций Монография: /под ред. проф. Г.А. Фейгина. - Ош: ОшГУ, «ДИП Полиграфия». - 2008. – 135 с. Джемуратов М.А. 17 Негнойные заболевания уха Методические рекомендации: /под ред. проф. А.Р. Жумабаева. - Ош: ОшГУ, РИЦ «Билим». - 2008. - 25 с. Исаков А.Ы., Джемуратов М.А., Шамуратов У.А., Рыспекова Ч.Д. и др. 18 Отиты среднего уха Методические рекомендации: /под ред. проф. А.Р. Жумабаева. - Ош: Ош ГУ, РИЦ «Билим». - 2008. - 34 с. Исаков А.Ы., Джемуратов М.А., Шамуратов У.А., Рыспекова Ч.Д. и др. 19 Отогенные осложнения Методические рекомендации: /под ред. проф. А.Р. Жумабаева. - Ош: Ош ГУ, РИЦ «Билим». - 2008. - 20 с. Исаков А.Ы., Джемуратов М.А., Шамуратов У.А., Рыспекова Ч.Д. и др. 20 Методическое пособие по военной токсикологии Методическое пособие: Ош: ОшГУ, АО «Ошоблтипография», 2009. – 124 с. Мусаахунов К.М., Жумабаев А.Р., Арстанбеков М.А. 21 Справочник врача-онколога (под грифом МЗ КР) Учебно-методическое пособие + CD: /под ред. проф. И.О. Кудайбергеновой, доц. М.А. Джемуратова. – Бишкек: КГМА им. И.К. Ахунбаева, «Неопринт». – 2014. – 320 с. Джемуратов М.А, Кудайбергенова И.О. Колков М.Е., Данн Х.М., и др. 22 Паллиативная помощь: Основы и принципы ухода за пациентами в амбулаторных условиях (под грифом МЗ КР) Учебно-методическое пособие + CD: /под ред. проф. И.О. Кудайбергеновой, доц. М.А. Джемуратова. – Ош: ОшГУ, РИЦ «Билим». – 2014. – 262 с. Джемуратов М.А., Кудайбергенова И.О. Данн Х.М., Самиева Н.М. и др. 23 Предраковые заболевания и злокачественные новообразования нижней губы и слизистой оболочки полости рта (под грифом МОиН) Учебное пособие: под ред. проф. И.О. Кудайбергеновой, доц. М.А. Джемуратова. – Ош: ОшГУ, «BOOK-дизайн». – 2017. – 116 с. Токтосунов А.Т., Кудайбергенова И.О., Джемуратов М.А., Джумабаева Ф.Т. и др. 24 Противоопухолевая лекарственная химиотерапия: Профилактика и лечение осложнений (под грифом МОиН) Учебное пособие: под ред. проф. И.О. Кудайбергеновой, доц. М.А. Джемуратова. – Ош: ОшГУ, «BOOK-дизайн». – 2017. – 104 с. Джемуратов М.А., Джумабаева Ф.Т., Шаназарова М.М., Кудайбергенова И.О. и др. 25 Методы обследования органов женской половой системы Учебно-методическое пособие: под ред. доц. М.А. Джемуратова. – Ош: ОшГУ, “BOOK-дизайн”. – 2018. – 92 с. Бургоева М.Н., Джемуратов М.А., Гапырова Г.М., Мамашов Н.М., Ажимаматова Ж.Т., Рапиева С.А.
“Урология, онкология жана теривенерология”