Кафедранын паспорту

“Коомдук саламаттыкты сактоо” кафедрасынын паспорту

201 9 -202 0 окуу жылы

“Коомдук саламаттыкты сактоо” кафедрасы Ош мамлекеттик университеттин медицина факультетин ачылышы менен бирге 1993 жылы “Саламаттык сактоо жана социалдык медицина” деген аталыш менен түзүлгөн. 1999-жылы ОшМунун медицина факультетинин базасында “Саламаттыкты сактоонун менеджменти аылганына байланыштуу кафедранын аты “Коомдук саламаттыкты сактоо” болуп өзгзрүтүлгөн. Эң алгачкы кафедранын башчысы болуп м.и.д., профессор Д.Д.Рисалиев(1993-2003), андин кийин м.и.к., доцент К.А.Атаханов (2004-2006), м.и.д., профессор Б.Т.Орозбекова (2006-2011) иштеген. 2012-жылдан тартып кафедранын башчысы болуп м.и.д., профессор Т.М.Мамаев иштейт.

Кафедрада 13 профессордук-окутуучулардын курамы иштешет, анын ичинен 1 доктор, 2 кандидат, 2 доцент, 1 ага окутуучу, 9 окутуучу.

Кафедрада “Дарыло иши”, “Педиатрия”, “Стоматология”, “Медико-профилактикалык иши” жана “Фармация” боюнча чыгаруучу адистер билим алышат. Жалпысынан кафедранын базасында 20 предметтик дисциплиналар өткөрүлөт, анын ичинен коомдук саламаттыкты сактоо жана ден соолук, статистика, медицинанын тарыхы, биоэтика, гигиеналык дисциплиналар.

Кафедра 1996 жылдан бери “Кыргыз Республикасынын түштүк регионундагы социалдык ооруларды изилдөө, аныктоо жана алдын алуу” боюнча деген теманын үстүнөн илимий изилдөө иштеринин жүргүзүп жатат.

Кафедранын базасында 2 кандидаттык ( Мамаев Т.М., 2004ж., Муйдинов Ф.Ф., 2012ж.), 2 доктордук (Орозбекова Б.Т., 2009ж., Мамаев Т.М., 2010ж.) диссертациялар ийгиликтүү корголду. Азыркы убакта кафедранын 3 аспирант эмгектенип жатат.

Кафедра түзүлгөндөн бери 300 жогорку илимий макала, 6 монография жана 25 усулдук колдонмолор басылып чыгарылган.

Кафедра тарабынан КММА, КММИ, КРСУ, Казахстандын гигиена жана эпидемиология институту, Бишкектеги “Профилактикалык медицина” илимий өндүрүштүк бирикмеси, Санкт-Петербург СПИД шаардык борборлору менен илимий байланыштар түзүлгөн.

Кафедранын максаты

Кафедранын ишмердүүлүгүнүн максаты жогорку денгээлдеги билим берүүдө профессионалдык программаларды иш жүзүнө ашыруу аркылуу инсандын жана коомдук маданий-билим алуу талаптарын камсыздоо.

Кафедранын милдеттери

Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын негизинде окуу, илимий изилдөө,усулдук жана практикалык иштерди жогорку денгээлде жүргүзүү.

· Кафедранын профессордук-окутуучулук курамынын жумушчу жана жеке иш планынын так аткарылышын аныктоо жана талкулоо.

· Кафедранын профессордук-окутуучулук курамынын квалификациясын дайыма жогорлатуу.

· Кызматчылардын окуу адабияттарды, окуу-усулдук колдонмолорду иштеп чыгаруусун камсыз кылуу.

· Окуутууда жана тарбиялоодо жаны технологиялык ыкмаларлы киргизүү жана колдонуу.

· Кафедранын мүчөлүрүнүн окуу-усулдук ишмердүүлүктөрүн байытуу жана жогорулатуу.

· Студенттерге терең теориялык жана практикалык билим алууда ынгайлуу шарттарды түзүү кружоктордо илимий иштерин уюштуруу.

· Окуу процессинде студенттердин оз алдынча иштерин, окуу сабактарын сапатуу уюштуруу жана өткөрүү.

· Башка ЖОЖдордун кафедралары, илимий-изилдөө институттары менен болгон чыгармачылык байланышты бекемдөө.

· Кафедрада докторанттардын, аспиранттардын, изденүүчүлөрдүн илимий темаларын бекитүү жана уюштуруу.

· Илимий изилдөө иштеринин жыйынтыктарын окуу процессионе жана практикага киргизүү.

· Кафедранын мүчөлөрүнүн эл аралык конференцияларга, симпозиумдарга, съездерге жана семинарларга катышуусун уюштуруу.

Кафедранын илимий иштеринин негизги багыттары

Кафедранын сапаттык көрсөткүчтөрүн жогорулатууда профессор-окутуучу курамынын окуу-усулдук жана илимий ишмердүүлүктөрүн үзгүлтүксүз жогорку деңгээлге көтөрүү боюнча белгилүү иштер аткарылууда.

Кафедранын илимий темасы “Изучение состояния социально-обусловленных заболеваний и разработки мер их профилактики в Южном регионе Кыргызской Республики”

Кафедранын базасында 3 кандидаттык (Мамаев Т.М. 2004ж., Турусбекова А.К. 2012ж., Муйдинов Ф.Ф. 2012ж), 2 доктордук (Орозбекова Б.Т. 2009ж., Мамаев Т.М. 2010ж.) диссертациялар ийгиликтүү корголдуу. Азыркы убакта кафедранын 3 аспирант эмгектенип жатат.

Кафедранын кызматкерлеринин тарабынан 8 монография, 6 окуу китеби, 30 окуу-усулдук колдонмолор, окуу усулдук иштелмелер, 300 ашык илимий статьялары жарыка чыккан.

Азыркы учурда кафедранын базасында медицина илиминин кадитатыгына изденүү боюнча төмөнкү илимий иштер жүргүзүлүүдө:

Эл аралык байланыштар жана илимий программалар:

· Научно-производственное объединение “Профилактическая медицина” МЗ КР (г.Бишкек);

· КГМА им.И.К.Ахунбаева (г.Бишкек);

· КРСУ им.Б.Н.Ельцина (г.Бишкек);

· Научный центр гигиены и эпидемиология им.Х.Жуматова МЗ РК (г.Алматы);

· Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД Казахстана (г.Алматы);

  • Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД МЗ России (г.Санкт-Петербург);

· Клиническая инфекционная больница им.С.П.Боткина г.Санкт-Петербурга МЗ России (г.Санкт-Петербург);

· Всероссийский научный центр по профилактике и борьбе со СПИД МЗ России (г.Москва).

· Российская академия естествознания

Кафедранын тарбия жана коомдук иштери

Тарбия иштеринин максаты

Кафедранын тарбиялык жана коомдук иштери боюнча жоопту болуп окутуучу Табалдыев А.Т., дайындалат. ОшМУдагы тарбия ишинин негизги максаты Кыргыз мамлекетине жана коомго ар тараптан өнүккөн кесипкөй инсанды калаптандырып чыгаруу. Терең профессионалдуу билимге ээ, жогорку маданияттуу, патриоттук ан-сезимдүү, жашоодо активдүү, дүйнөгө болгон көз карашы кенен, интеллигентүү, рухий баалуулуктарга, улуттук каала-салттарга, мамлекеттик тилге сый-урмат менен мамиле кылагн жаранды тарбиялоо.

Тарбия берүүнүн негизни багыттары

· Интеллектуалдык тарбия

· Жарандык-патриоттук тарбия

· Адеп-ахлактык тарбия

· Саясый-укутук тарбия

  • Дэңне тарбиясы

· Эмгек жана экономикалык табия

  • Экологиялык тарбия

Кафедранын мүчөлөрү коомдук жана тарбиялык иштерде студенттер менен активдүү иштешет. Тарбиялык иштер ар түрдүү дискуссия, жолугушуу, суроо-жооп, ж.б., формаларда өткөрүлүп турат. Куратордук сааттар эл аралык саламаттык сактоо уюму, врачтык деонтология жана башка даталуу күндөзгө, эң негизгиси ар тараптан өнүккөн, учур талабына жооп берген инсан врача кылып тарбиялоо багытталган куратордук ачык саяттарды кезеги менен өтүп туруу салтка айланган.

Мындан сарткары кафедранын тарбиялык планында факультетти, университетти о.э., шаардык денгээлдеги өткөрүлгөн бардык коомдук маданий жана тарбиялык иштерге активдүү катышуудагы каралып, бул иштер жыл сайын өз убагында кураторлор тарабынан ишке ашырылышы кафедранын такай көзөмөлүндө турат.

Ошондой эле кафедранын башчысы жана мүчөлөрү коомдук иштерге активдүү катышышат. Мындан сырткары окуган студенттер факультетте, фниверситетте ошондой эле шаардык жана республикалык денгээдеги өткөн студенттердин “Сулуулар”, “Мырзалар” жана башка ушул сыяктуу сынактарга катышышып, ийгиликтерди жаратып келишет.

Кафедра башчысы,

д.м.н., профессор Т.Мамаев