Отчет кафедры

ОшМУнун медицина факультетинин “Балдар хирургиясы” кафедрасынын 2019-жыл үчүн илимий ишмердүүлүгүнүн отчету.

1. Кафедранын (факультеттин) профессордук-окутуучулук курамынын сапаттык көрсөткүчүнө анализ.

ОшМУнун аспиранттары

Илим изденуучулор

ОшГУ

Башка мекемелерде изденуучулор

Диссертация-лар корголду

Жалпы илимий даражасы менен профессордук-окутуучулук курам

Сырт-тан окуу

кундузгуокуу

М.и.к.

М.и.д.

М.и.к.

М.и.д.

М.и.к.

М.и.д.

канд

докт

1

2

5

1

3

1

1

1

5

1

2. Кафедрада эмгектенген КУИАнын (башка өлкөлөрдүн) академиктери, мүчө-корреспонденттери, Инженердик академиянын академиктери, мүчө-корреспонденттери, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмерлер, илимге эмгек сиңирген ишмерлер, эмгек сиңирген врачтар, эл сүрөтчүлөрү, эл артисттери ж.б. жөнүндө маалыматтар (аты-жөнү, наамды алган жылы).

  • Жок

3. Кафедранын (факультеттин) илимий багыттары, темасы, каттоо карточкасы (номери, бекитилген күнү), алынган жыйынтыктар, практикада колдонулушу.

Илимий багыты:

«Балдар арасындагы хирургиялык оорулар».

Каттоо карточкасы

Илимий багыттын подтемалары:

1. «Балдар арасындагы эхинококкоз оорусун аныктоонун жана дарылоонун жолдорун жакшыртуу»

2. «Балдар арасындагы тубаса жана кийин пайда болгон хирургиялык ооруларды аныктоо жана дарылоонун методдорун жакшыртуу»

4. Кафедранын (факультеттин) профессордук-окутуучулук курамынын, аспиранттардын РИНЦ, “Web of science”, “Scopus” системаларына катталгангандыгы жөнүндө маалымат.

Кошумча маалыматтар

SPIN-код

Анарбаева Аида Абдисаминовна

Маметов Равшан Раимбердиевич

+

Айбашов Халдарали Акпаралиевич

Нарматова Эльмира Балтабаевна

Бекажиев Кутбидин Абитович

Камчыбеков Уланбек Сагынбекович

Маматов Алишер Мусаевич

Жолдошев Сапарбек Абдумиталипович

Рыскулбеков Мукан Рыскулбекович

Кочкорбай уулу Семетей

Кадыров Жыргалбек Ибрагимович

Эркулов Элмурат Ибраимжанович

5. Корголгон кандидаттык жана доктордук диссертациялар, убактысы, коргогон жери, бекитилиши.

Ф.А.А.

Корголгон диссертация

Темасы

Корголгон жери

Маметов Равшан Раимбердиевич

Кандидаттык диссертациясы

«Введение бифидумбактерина при аппендэктомии у детей»

Бишкек, 2009-ж.

Маметов Равшан Раимбердиевич

Доктордук диссертациясы

«Введение бифидумбактерина при аппендэктомии у детей»

Бишкек, 2019-ж.

Айбашов Халдарали Акпаралиевич

Кандидаттык диссертациясы

«Оптимизация хирургических методов лечения эхинококкоза печени у детей».

Бишкек, 2015-ж.

Анарбаева Аида Абдисаминовна

Кандидаттык диссертациясы

«Физическое развитие и заболевание белково-энергетической недостаточности у детей раннего возраста».

Бишкек, 2015-ж.

Нарматова Эльмира Балтабаевна

Кандидаттык диссертациясы

«Амебная дизентерия у детей: проблемы диагностики, клиники, оптимизация лечебно-профилактических мероприятий»

Бишкек, 2008-ж.

БекажиевКутбидинАбитович

Кандидаттык диссертациясы

«Состояние здоровья детей, работающих в хлопководческой, рисоводческой и табаководческой отраслях сельского хозяйства Кыргызской Республики»

Бишкек, 2015-ж.

Маматов Алишер Мусаевич

Кандидаттык диссертациясы

Бе ки тилген темасы: « Оптимизация методов диагностики и лечения острого гематогенного остеомиелита у детей» Жетекчиси: проф. Узакбаев К.А.

Бишкек, 2019-ж.

6. Илимий даражасы бар кызматкерлердин курактык корсоткучу

Ф.А.А.

Илимий даражасы

Курагы

1

Маметов Равшан Раимбердиевич

Медицина илимдеринин доктору

55 жаш

2

Айбашов Халдарали Акпаралиевич

Медицина илимдеринин кандидаты

49 жаш

3

Анарбаева Аида Абдисаминовна

Медицина илимдеринин кандидаты

38 жаш

4

Нарматова Эльмира Балтабаевна

Медицина илимдеринин кандидаты

52 жаш

5

Бекажиев Кутбидин Абитович

Медицина илимдеринин кандидаты

47 жаш

6

Маматов Алишер Мусаевич

Медицина илимдеринин кандидаты

36 жаш

Орточо курак

46 жаш

7. Кафедрадагы (факультеттердеги) аспиранттар, изденүүчүлөр жөнүндө маалыматтар, алардын илимий-изилдөө иштеринин абалы, жыйынтыктары.

· Окутуучу Рыскулбеков М.Р. кандидаттык диссертациясын темасын ОшМУнун Окумуштуу кенешинин 29.10.2017-ж. отурумунда «Оптимизация методов диагностики и хирургического лечения эхинококкоза легких” бекитти.

· Окутуучу Жолдошев С.А.кандидаттык диссертациясынын темасын ОшМУнун Окумуштуулар кенешинин 27.10.2018-ж. «Оптимизация организации лечебно-диагностической помощи в детской хирургии на этапе родильных стационаров” отурумунда бекитти.

· Окутуучу Эркулов Э.И. кандидаттык диссертациясын темасын КММАнын Окумуштуу кенешинин 25.11.2018-ж. «Инородные тела дыхательных путей у детей. Клинические аспекты, совершенствование диагностики и терапевтического процесса” отурумунда бекитти.

· Шамшиев Н.О. изденуучу. Темасы: “Балдар арасындагы боор гемангиомасын дарылоо”.

· Камчыбеков У.С. изденуучу. Темасы: «Гнойно-септические заболевания у детей. Методы профилактики и лечения».

· Кадыров Ж.И. кандидаттык диссертациясын темасын КММАнын Окумуштуу кенешинин 12.12.2019-ж. отурумунда «Острые заболевания яичек. Частота, структура, клиническая оптимизация методов лечения” деп бекитти.

8. Кафедра, факультет тарабынан өткөрүлгөн илимий конференциялар, семинарлар ж.б., алардын натыйжалуулугу (таблица).

Таблица

Аталышы

Иш-чаранын

тиби

Өткөрүлгөн

жери жана

убактысы

Катышуу-чулардын саны

Уюштуруучулар

Натый-жасы

1

“Современные методы диагностики и лечения эхинококкоза у детей”

Семинар

Балдар хирургиясы кафедрасынын лекциялык залы, октябрь, 2018- ж.

20

“Балдар хирургиясы” кафедрасы

Студенттер-ге эхинококкоз оорусу боюнча маалымат жеткируу

2

“Жаш хирург”

Илимий-практикалык конференция

ОшМУнун медицина факультети-нин лекциялык залы

280

ОшМУнун медицина факультети-нин илим болуму

II даражадагы диплом

3

«Наука и технологический прогресс – 2019»

VI научно-студенческая конференция медицинского факультета ОшГУ, приуроченная ко дню науки

ОшМУнун медицина факультети-нин лекциялык залы

310

ОшМУнун медицина факультети-нин илим болуму

II даражадагы диплом

9. Кафедрада, факультетте системалуу иштеген илимий, илимий-усулдук семинарлар, алардын натыйжалуулугу.

10. Студенттик илимий-изилдөө иштерин уюштуруунун мазмуну, сапаты, формалары, жыйынтыгы жана көзөмөлдөө:

- курстук жана дипломдук иштердин аткарылышы, сапаты, актуалдуулугу;

- студенттик илимий ийримдер, алардын ишинин натыйжалуулугу, жооптуулар,

катышуучулардын саны;

- адистик жана предмет боюнча өткөрүлгөн олимпиадалардын жыйынтыктары;

- студенттердин республикалык, аймактык, эл аралык олимпиадаларга ж.б. илимий

иш-чараларга катышуусу жана жыйынтыктары;

- студенттердин түрдүү илимий долбоорлорго катышуусу, жыйынтыктары;

- өткөрүлгөн студенттик илимий конференциялар, натыйжалуулугу;

- өткөрүлгөн илим жумалыктары жана алардын жыйынтыктары ж.б.

11. Кафедранын мүчөлөрүнүн Кыргызстандын чегинде конференцияларга, симпозиумдарга, форумдарга ж.б. илимий иш-чараларга катышуусу жана алардын натыйжалуулугу .

· “Разработка учебных планов и программ клинического уровня (4-6 курсы). Методы оценки компетенций”. 2019 г. Сертификат. Маметов Р.Р.

12. Кафедранын мүчөлөрүнүн жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө конференцияларга, симпозиумдарга, ж.б. илимий иш-чараларга катышуусу, жыйынтыктары (3-таблица).

Аталышы

Өткөрүлгөн

жери жана

убактысы

Катышуучулардын

саны

Уюштуруучулар

1

«Актуальные вопросы детской хирургии, анестезиологии и реанимации». VРеспубликанская научно-практическая конференция с международным участием, посвященной к 70-летию кафедры детской хирургии

Ноябрь, 2018г., Ташкент, Узбекистан

200

Ташкентский медицинский педиатрический институт.

13. Кафедранын мүчөлөрүнүн диссертациялык кеңештердин иштерине катышуусу.

· Доцент Маметов Р.Р. Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын 14.01.09–балдар хирургиясы адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу диссертациялык коргоосунда катышты.

13. Кафедранын окутуучуларынын, кызматкерлеринин илимий сапарларга чыгуусу,

стажировкаларда болуусу, максаты, жыйынтыктары, отчет берүүсү (4-таблица).

4-таблица

Аталышы

Илимий сапардын, стажировкалардын

максаты

Мөөнөтү, өтөгөн жайы

1

Оказание реанимационной помощи детям при тяжелых бронхолегочных патологиях у детей.

Ноябрь, 2018

Бекажиев К.А., Москва

  1. Кафедранын мүчөлөрүнүн жарыкка чыккан илимий, окуу-усулдук эмгектери, алынган патенттер жөнүндөгү толук маалыматтар, алардын окуу-илимий иштерге колдонулушу

(5-6-7-таблицалар).

5-таблица

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

КРде

РИНЦ

Scopus

Web of

science

КМШ

өлкөлө-рүндө

Алыскы

чет өлкөлөрдө

КРде

КМШ өлкөлө - рүндө

1.

Тезистер

2.

Макалалар

2

2

1

6-таблица

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

Кыргыз Республикасында

Жакынкы чет

өлкөлөрдө

Алыскы чет

өлкөлөрдө

1.

Монографиялар

1.

Окуу китептери

2.

Окуу-усулдук колдонмолор

2

3.

Патенттер ж.б.

7-таблица

Авторлор,

түзүүчүлөр

Эмгектин

аталышы

Басмадан чыккандыгы жөнүндөгү толук маалыматтар

Көлөмү

1

Маматов А.М.

Камчыбеков У.С.

Боронбаева Э.К.

Абдихаликов Ж.А.

“Лечение септических форм острого гематогенного остеомиелита у детей»

Бюллетень науки и практики. Москва, 2018

97-100

2

Маметов Р.Р.

Боронбаева Э.К.

“Чрезвычайные ситуации в Кыргызской Республике: некоторые аспекты лечебно-эвакуационного обеспечения в системе гражданской защиты населения.”

Здоровье и образование в XXI веке, 2019

17-21

  1. Кафедранын мүчөлөрүнүн квалификацияларын жогорулатуусу (формалары, кимдер, кайсы жерде, качан, натыйжасы ж. у. с.).

Аталышы

Ф.А.А.

Тастыктоо-чу документ

Кайсы жерде өткөн

Көлөмү

1

“Саламматык сактоодо азыркы учурдагы менеджменттин орчундуу маселелери”

Маметов Р.Р.

Сертификат

КР АЖжКД МИ ТФ, Июнь-Июль, 2017-ж, Бишкек

96 саат

2

“Балдар хирургиясынын акуталдуу суроолору”

Жолдошев С.А.

Рыскулбеков М.Р.

Сертификат

КММА АДжАФ ТФ, Июнь, 2018-ж, Ош

96 саат

3

“Кан куюунун орчундуу маселелери”

Жолдошев С.А.

Рыскулбеков М.Р.

Кадыров Ж.И.

Сертификат

КММА АДжАФ ТФ, Июнь, 2018-ж, Ош

40 саат

4

“Билми берүүнүн сапатын камсыздоо”

Рыскулбеков М.Р.

Сертификат

“Эл баасы” аккредитация-лоо агенттиги, Август, 2018-жыл, Кыргызстан.

16 саат

5

“Ультраун менен изилдоодогу орчундуу маселелер” Сертификат

Рыскулбеков М.Р.

Сертификат

КММА АДжАФ ТФ, Ноябрь, 2018-ж, Ош

156 саат

6

“Балдар хирургиясынын тандалган маселелери Стамбулдук протоколдун элементтери менен” Сертификат

Жолдошев С.А.

Рыскулбеков М.Р.

Сертификат

КММА АДжАФ ТФ, Ноябрь, 2019-ж, Ош

82 саат

7

“Балдардын сепсис жана ириндуу оорулары”

Маметов Р.Р.

Жолдошев С.А.

Рыскулбеков М.Р.

Сертификат

КММА АДжАФ ТФ, Сентябрь, 2019-ж, Ош

78 саат

16. Кафедранын (факультеттин) эл аралык кызматташтыктары, тышкы байланыштары, формалары, натыйжалары.

17. Кафедранын мүчөлөрүнүн илимди коомчулукка жарыялоо, популяризациялоо боюнча массалык-маалымат каражаттарына чагылдырылган материалдары.

Макаланын аталышы

ММК жөнүндө маалымат

Катышуучулар

1.

Интервью, тема: “Балдар арасындагы эхинококкоз оорусу”

ЭлТР телеканалы

Айбашев К.А.

2.

Интервью, тема: “ Ымыркайлардын тубаса кемтик оорулары”

Телеканал «Ынтымак»

Маметов Р.Р.

3.

Интерью, тема: “Ар бир операция уникалдуу жана кайталангыс”

Ош парк гезити, 2018-ж.

Маматов А.М.

4.

Туз эфирде интервью, тема: “Ультрадобуш менен изилдөө”

ЭлТР телеканалы, декабрь, 2019-ж.

Рыскулбеков М.Р.

Илимий иштер боюнча жооптуу: Рыскулбеков М.Р.

Кафедра башчысы, м.и.д, доцент: Маметов Р.Р.