Информации о повышении квалификации сотрудников кафедры

Медицина факультетинин “Травматология, сот медицина жана нур диагностика”кафедрасынын профессордук-окутучулук курамынын квалификацияны жогорулатуу боюнча маалыматы

Аты-жөнү, кызматы

2015-жыл

2016-жыл

2017-жыл

Өткөн мекеменин аталышы, сертификаттын номери

Өткөн жери (шаары), датасы

Өткөн мекеменин аталышы, сертификаттын номери

Өткөн жери (шаары), датасы

Өткөн мекеменин аталышы, сертификаттын номери

Өткөн жери (шаары), датасы

1

Жеенбаев Жолборс

Сертификат №25300 . Актуальные вопросы рентгенодиагностики.

Ош 2015 г

Сертификат

«Кесиптик билим беруудо компетенттуулук мамилеге ылайык окуу методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологияларды пайдалануу»

г.Ош 2018 г

2

Ыдырысов Исматилла Токтосунович

ЮФКГМИПиПК сертификат

“Актуальные вопросы общей хирургии”

Г.Ош 2016 г

3

Курбанбаев Омурбек Исамидинович

Сертификат выдано за прохождение курса “Актуальные вопросы общей хирургии”

г. Ош. ЮФ КГМИП и ПК .

Г.Ош 2016 г

№ 15/0227

«Педагогика жана психология предметтери боюнча билимин оркундотуу»

г.Ош 2016 г

Сертификат выдано за прохождение курса «Избранные вопросы анестезиологии и реанимации» г. Ош. ЮФ КГМИП и ПК .

Г.Ош 2016 г

4

Калыев Курсан Мухтарович

Сертификат

«Хирургические доступы к основанию черепа»

г.Москва 2017

5

Маматов Тынчтыкбек Абдиакимович

Сертификат №25300 . Актуальные вопросы рентгенодиагностики.

Ош 2015 г

«Педагогдук билимин өркүндөтүү», Сертификат

Ош МУ, Үзгүлтүксүз билим берүү институту

г. Ош, 2015г.

6

Ахунжанов Расилджан

Сертификат №25300 . Актуальные вопросы судебной медицины.

Ош 2015 г

7

Мамашов Элдияр

«Педагогдук билимин өркүндөтүү», Сертификат

Ош МУ, Үзгүлтүксүз билим берүү институту

г. Ош, 2015г.

8

Калыев Нурбек Кадырович

Сертификат

«Кесиптик билим беруудо компетенттуулук мамилеге ылайык окуу методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологияларды пайдалануу»

г.Ош 2018 г

9

Абдусаттаров Эстебес Анармаматович

регистрационный №422 /12 22.03.2016

ЮФКГМИПиПК по программе “Актуальные вопросы травматологии и ортопедии” сертификат № 02809

г.Ош 22.03.2016

10

Сулайманов Санжар Сулайманович

Сертификат

«Кесиптик билим беруудо компетенттуулук мамилеге ылайык окуу методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологияларды пайдалануу»

г.Ош 2018 г

11

Мамутов Санжарбек Илиязович

Сертификат

«Кесиптик билим беруудо компетенттуулук мамилеге ылайык окуу методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологияларды пайдалануу»

г.Ош 2018 г

12

Мамадыев Бакытбек

Сертификат №25300 . Актуальные вопросы судебной медицины.

Ош 2016 г

Сертификат

«Кесиптик билим беруудо компетенттуулук мамилеге ылайык окуу методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологияларды пайдалануу»

г.Ош 2018 г

13

Мамытов Бакытбек Жалалович

Сертификат ЮФКГМИПиПК

«Актуальные вопросы общей хирургии».

г.Ош 2015

Сертификат ЮФКГМИПиПК

«Основные вопросы по переливанию крови»

г.Ош, 2016 г

Кафедра башчысы: д.м.н., профессор Жеенбаев Ж. Ж ____________

(аты-жөнү) (колу)