КАФЕДРАНЫН ПАСПОРТУ

Миссия ОшГУ:

- Обеспечение гарантии качества в современном образовательном процессе, основанном на компетентностном подходе; интеграция в мировое образовательное, научное и культурное пространство; формирование у молодежи нравственных, культурных и научных ценностей общества;

- Подготовка высокопрофессиональных кадров, способных реализовать свой интеллектуальный потенциал в науке, производстве и профессиональной деятельности для обеспечения экономического, социального и политического развития страны;

- Вхождение в число пяти лучших университетов Центральной Азии.Миссия ОшГУ:- Обеспечение гарантии качества в современном образовательном процессе, основанном на компетентностном подходе; интеграция в мировое образовательное, научное и культурное пространство; формирование у молодежи нравственных, культурных и научных ценностей общества;

- Подготовка высокопрофессиональных кадров, способных реализовать свой интеллектуальный потенциал в науке, производстве и профессиональной деятельности для обеспечения экономического, социального и политического развития страны; - Вхождение в число пяти лучших университетов Центральной Азии.

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана или министрлиги

Ош мамлекеттик университети

Медицина факультети

«Жалпы, клиникалык биохимия жана патофизиология»

кафедрасы


«Жалпы, клиникалык биохимия жана патофизиология» кафедрасы

«Биохимия, патофизиология жана фармакология» кафедрасы 2000-жылы.
м.и.д., профессор Ж.А.Чотоевдин жетекчилиги алдында негизделген. Кафедранын курамына биохимия, нормалдуу физиология, патологиялык физиология жана фармакология дисциплиналары кирген. 2001-жылы кафедралардын кайрадан уюштурулушуна байланыштуу нормалдуу физиология предмети медико-биологиялык дисциплиналар кафедрасына өткөрүлүп берилген.

2002-жылдан 2014-жылга чейин кафедраны х.и.к., доцент А.Н.Нурадиева жетектеген.

2015-жылдан 2016-жылдын 6-сентябрына чейин фармацевтика илимдеринин кандидаты, доцент А.К.Раззаков жетектеп келген.

ОшМУнун Административдик Кенешинде (06.09.2016-ж., №2 протокол) «Ар түрдүү маселелерге »кирген« ОшМунун медицина факультетинин «Биохимия, патофизиология жана фармакология »кафедрасын бөлүү каралып, анын негизинде Медицина факультетинин «Биохимия, патофизиология жана фармакология» кафедрасын 2016-2017-окуу жылында 2 кафедрага бөлүп, № 691 буйруктун (09.09.2016 ж) негизинде: «Жалпы, клиникалык биохимия жана патофизиология» кафедрасы деп аталып, кафедра башчысы болуп химия илимдеринин доктору, профессор Маметова А.С. дайындалды.

Бул кафедрада жалпы жана клиникалык биохимия, патофизиология дисциплиналары окутулат. Кафедра түзүлгөндөн ушул убакка чейин кафедранын окутуучулары тарабынан жалпысынан 63 окуу-усулдук колдонмолор жана окуу-усулдук иштелмелер, 200дөн ашуун илимийялар стать жарыкка чыкты.

Учурда кафедранын курамын 2 илимдин доктору, 2 илимдин кандидаты, 1 ага окутуучу, 7 окутуучу жана 1 лаборант түзөт.

Кафедранын илимий темасы: «Эксперименталдык жаныбарларды н зат алмашуу су нун биохимиялык, патофизиологиялык аспектилерин наноматериалдарды кийирүү менен изилдөө »

Кафедранын максаты

Кафедранын ишмердүүлүгүнүн максаты - студенттерге базалык теориялык, клиникалык жана практикалык ыкмаларды организмдеги биохимиялык процесстердин молекулярдык негиздеринин нормасын жана патологиясын ден соолукту сактоо областында дарыгерлердин дарылоо, диагноз коюу жана профилактикалык ишмердүүлүгүндө колдонуу.

Кафедранын милдеттери

1. Негизги билим берүү программасынын негизинде окуу, илимий-изилдөө, усулдук жана практикилык иштерди жогорку денгээлде жүргүзүү.

2. Кафедранын профессордук-окутуучулук курамынын жумушчу жана жеке иш планынын так аткарылышын аныктоо жана талкулоо.

3. Кафедранын профессордук-окутуучулук курамынын квалификациясын дайыма жогорулатуу.

4. Окутуучулардын окуу-усулдук колдонмолорду, көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуусун камсыз кылуу.

5. Окутууда жана тарбиялоодо жаны инновациик ыкмаларды киргизүү жана колдонуу.

6. Студенттерге терең теориялык жана практикалык билим берүүдө ынгайлуу шарттарды түзүү, илимий изилдөө иштери боюнча ийримдерди уюштуру.

7. Окуу процессинде студентердин өз алдынча иштерин, окуу сабактарын сапаттуу уюштуру жана өткөрүү.

8. Башка ЖОЖдордун кафедралары, илимий-изилдөө институттары менен болгон академиялык мобилдүүлүктү бекемдөө.

9. Кафедрада докторанттардын, аспиранттардын, изденүүчүлөрдүн илимий темаларын бекитүү жана уюштуруу.

10. Илимий изилдөө иштеринин жыйынтыктарын окуу процессине жана практикага киргизүү.

11. Кафедранын мүчөлөрүнүн эл аралык конференцияларга, симпозиумдарга, съезддерге жана семинарларга катышуусун уюштуру.

Эл аралык байланыштар жана илимий программалар

1. Жогорку окуу жайлар менен байланыштар:

1. КММАнын «Патофизиология» жана «Биохимия» кафедралары.

2. КММАнын борбордук илим изилдөө лаборатория менен.

3. Душанбе медициналык институтунун «Патофизиология» жана «Биохимия» кафедралары, Тажикистан

4. ИОНХ АНУзб.Респ, Ташкент шаары

2. Эл аралык байланыштар:

1.Курнакова атындагы органикалык жана органикалык эмес химия институту
(Москва шаары, Россия).

2. ИОНХ АНУзб.Респ, Ташкент шаары

3. Патриса Лумумбы атындагы Элдердин достугу университети (Москва шаары)

4. Ренн университети (Франция өлкөсү)

5. Кумомото университети, Япония

6. Адам Мискевич атындагы нанобиомедцентр, Польша

7. АнМУ, ФерМУ, ТашМУ, Убекистан

8. Тарту университети, Эстония

9. Милан университети, Италия

10. Берлин техникалык университети, Германия

11. Свитцерия университети, Италия

12. Душанбе медициналык институту, Тажикистан

13. Сингапур эл аралык университети, Сингапур

14. Дели эл аралык мединституту, Индия

15. Ясави атындагы МКТУ

16. Гозенбург университети, Германия

Кафедрадагы студенттик илимий кружоктун жетишкендиктери

Студенттер кафедранын профессордук-окуучулук курамынын жетекчилиги астында факультеттин жана университеттин денгээлинде жаш окумуштуулардын жана студенттердин докладдары менен илимий конференцияларына активдүү катышып, заманбап актуалдуу илимий темалардын үстүндө иштешип, алдыңкы орундарга ээ болуп, сертификаттарга ээ болушат.

Корголгон кандидаттык жана докторлук иштер:

1. Маметова А.С. - доктордук диссертация, темасы ”Наноструктуры из импульсной плазмы в жидкости », Бишкек 2015-ж

2. Калматов Р.К. - доктордук диссертация, темасы »« Коррекция недостаточности сурфактанта легких на фоне гипоксии и физических нагрузок »”, Бишкек 2017-ж

Дисциплиналар боюнча төмөндөгү окуу - методикалык колдонмолор чыгарылды:

1. Учебно-методические рекомендации к лабораторным занятиям по биологической химии для студентов II курсов по специальности «Лечебное. дело », Матаипова А.К, Маметова А.С., Тешебаева У.,. Гаффарова Г.И., Ош ш. - 2016. - переизданное.

2. Учебно-методические указания к лабораторным занятиям по биологической. химии для студентов II курсов по специальности «Педиатрия», Матаипова А.К., Маметова А.С., Тешебаева У., Гаффарова Г.И., Ош ш. - 2008. переизданное.

3. Методические рекомендации по разделу «Общая нозология» для специальности лечебное дело и педиатрия. Доцента Калматов Р.К.Ош, 2011, 60стр., переизданное

5. Методические рекомендации «Типовые патологические процессы в патофизиологии по специальности лечебное дело и педиатрия. Под редакцией доцента Калматова Р.К. Ош, 2011, 80 стр.

6. Воспаления в схемах, картинах, графических структурх. Воспаления в Картинах, графических структур схемах. Худайбердиева Р.С., Калматов Р.К. Ош, 2010. Переизданное ..

7. Общая рецептура. Учебно-методическое пособие. Момунова А.К.,
Атабаев И. Ош, 2010. Переизданное.

8. Нейротропные средства. Методическое пособие. Атабаев И. Ош, 2010.

9. Учебно-методическое пособие к лабораторно-практическим занятиям по общей и клинической бихимии для студентов лечебного отделения медицинского факультета, Модуль «От клетки к органу», первая часть, Маметова А.С., Матаипова А.К, Тешебаева У.,. Гаффарова Г.И., Ош -2016-2017 уч.г.

10. Учебно-методическ.

Кафедранын окутуучуларынын жарыкка чыгарган

китептери жана монографиялары:

1. Маметова А.С. Наноструктурирование элементов периодической системы в импульсной плазме в жидкости. Бишкек, 2013г.

2. Калматов Р.К . Курс патологической физиологии. - Ош, 2011, 264 бет, (китеп).

3. Маметова А.С., Матаипова А.К., Гаффорова Х.И. и др. Учебное пособие: Биологическая химия (Обмен сложных белков). Ош-2017г., 72 стр.

4. Маметова А.С., Матаипова А.К., Гаффорова Х.И. и др. Учебное пособие: Ферменты. Ош-2017г., 60 стр.

5. Маметова А.С., Матаипова А.К., Гаффорова Х.И. и др. Учебное пособие: Биохимия гормонов. Ош-2017г., 72 стр.

Кафедранын профессордук-окуучулук курамынын өз ара сабакка катышуусу

Каф.башчысы, химия илимдеринин доктору профессор А.С.Маметованын

сабактарына теориялык билимдерди өнүктүрүү максатында кафедранын

жаш окутуучулары такай катышып турушат.

Кафедранын доценти, х.и.к. Х.И.Гаффорованын «Стоматология адистигинин» 2 курсунун студенттерине өткөн сабагы

Кафедранын ага окутуучусу И.Н.Атабаев сабак учурунда

Кафедранын окутуучусу Р.А.Жаркынбаева сабак учурунда

Кафедранын окутуучусу С.А.Исмаилова сабак учурунда

Стоматология адистигинин 1-курсунун Стом-13-18 тайпасынын куратору Р.А.Жаркынбаева Ч.Айтматовдун 80 жылдыгына карата тарбиялык ачык сабак өтүүдө.

Кафедранын илимпоздору: м.и.д., профессор Калматов Р.К., х.и.д., профессор Маметова А.С. жана х.и.к., доцент Гаффорова Х.И. «Жаны жыл» майрамында

Жаны жыл кечесинде хирургия кафедрасынын мүчөлөрү менен

Кафедранын окутуучу айымдары «8-март - аялдардын эл аралык» майрамына карата Кыргызстан аялдар конгрессинин «Алтын тош белгиси»