ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ


«Фармацевтикалык химия жана ДКТ» кафедрасынын 2018– 2019 окуу жылы үчүн илимий иштеринин планы. <br>