Профессордук окутуучулук курамынын 2013-2019- жылдардагы чет мамлекеттерге болгон иш сапарлары туралуу маалымат

«Бекитемин»

ОшМУ нун ректору, проф. К.А. Исаков

________________________

«____» ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________ 2019-ж.

Ош МУнун медицина факультетинин «Хирургиялык оорулар» кафедрасынын профессордук-

окутуучулук курамынын 2013-2019-жылдардагы чет мамлекеттерге болгон иш сапарлары жонундо

МААЛЫМАТ

Аты-жону

Кызматы

Сапар убактысы

Мамлекет,шаар

Сапар иш-чарасы,объектиси

Кыматташтыктын максаты,багыты

Программа

Донор, демоорчу

1

Осумбеков Байышбек Зияйдинович

«Хирургиялык оорулар» кафедрасынын

окутуучусу

03.06- 06.06 2014-ж.

Туркия

Илимий конференцияга катышуу

Хирургия илиминдеги жетишкендиктерди жайылтуу

Хирургдардын койгойлуу маселелери

Туркия хирургдарынын ассоциациясы

Осумбеков Байышбек Зияйдинович

«Хирургиялык оорулар» кафедрасынын

окутуучусу

17.02-19.02

2015-ж.

Москва

Илимий конференцияга катышуу, Конференц-Центр Гостиницы «Космос»

XVIII СЪЕЗД ОБЩЕСТВА К ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ РОССИИ

Эндоскопиялык хирургдардын койгойлуу маселелери

Центр эндохирургии

Осумбеков Байышбек Зияйдинович

«Хирургиялык оорулар» кафедрасынын

окутуучусу

2015-ж.

Россия/ Казань

Илимий конференцияга катышуу, Центр эндоскопической хирургии

Лапароскопическая гинекология для хирурга

Лапароскопиянын гинекологиялык ооруларда колдонулуу мумкунчулуктору

Оз алдынча

Осумбеков Байышбек Зияйдинович

«Хирургиялык оорулар» кафедрасынын

окутуучусу

2016-ж

Россия/ Казань

Илимий конференцияга катышуу, Центр эндоскопической хирургии

Навигационная хирургия под контролем УЗИ

УЗИнин жетишкендиктерин жайылтуу

Центр эндохирургии

2

Абдиев Азамат Шакирович

«Хирургиялык оорулар» кафедрасынын

башчысы

01.03-27.03 2018-ж.

Россия

г. Твери.

Илимий конференцияга катышуу, в Российско-Германском учебно-методическом центре эндоскопической хирургии.

«Малоинвазивные технологии в хирургии и гинекологии»

Эндоскопиялык хирургдардын койгойлуу маселелери

Российской ассоциации эндоскопичес- кой хирургии.

Абдиев Азамат Шакирович

«Хирургиялык оорулар» кафедрасынын

башчысы

23.04-27.04 2012-ж.

Казакстан/Алматы

В рамках III Конгресса хирургов Казакстана с международным участием.

«Хирургия пищевода и желудочно-кишечного тракта»

Иновации в хирургии

Казакстан хирургдарынын ассоциациясы

Абдиев Азамат Шакирович

«Хирургиялык оорулар» кафедрасынын

башчысы

15.04-19.04 2013-ж.

Казакстан/Алматы

Казакстан хирургдарынын IV Конгресси, А.Н.Сызганов атындагы улуттук хирургия борбору.

«Гепатопанкреатобилиарная хирургия и трансплантация печени»

Новые технологии в хирургии

Казакстан хирургдарынын ассоциациясы

Абдиев Азамат Шакирович

«Хирургиялык оорулар» кафедрасынын

башчысы

21.04-25.04 2014-ж.

Казакстан/Алматы

Казакстан хирургдарынын V Конгресси, А.Н.Сызганов атындагы улуттук хирургия борбору.

«Торако-абдоминальная хирургия, реконструктивно-пластическая микрохирургия»

Инновационные технологии в хирургии

Казакстан хирургдарынын ассоциациясы

Абдиев Азамат Шакирович

«Хирургиялык оорулар» кафедрасынын

башчысы

22.02-29.02

2018-ж.

Индия

Дели шары.

Индиядагы кыргыз билим борборунун ачылышына катышуу жана клиникалар менен байланыш тузуу.

Дели шаарындагы Аполо клиникасы менен кызматташуу.

Индиядагы кыргыз билим борбору.

3

Маманов Айдар Маманович

«Хирургиялык оорулар» кафедрасынын

окутуучусу

06.09-09.09 2014-ж.

Швецария г. Женева

Конгресске катышуу

Реаниматолог жана анестезиологдор менен тажрыйба алмашуу, кызматташуу.

The European society for clinical nutrition and metabolism

Оз алдынча

Маманов Айдар Маманович

«Хирургиялык оорулар» кафедрасынын

окутуучусу

2013-ж.

Казакстан/Алматы

Эл аралык симпозиумга катышуу, Алматинский Государственный Институт

«Острая ишемия головного мозга».

Новые возможности нейропротекции

Казакстанской Национальной Ассоциации

Маманов Айдар Маманович

«Хирургиялык оорулар» кафедрасынын

окутуучусу

24.10-25.10 2013-ж.

Узбекистан/Ташкент

IV Съезд анестезиологов и реаниматологов Узбекистана

Озбекистандык Реаниматолог жана анестезиологдор менен тажрыйба алмашуу, кызматташуу.

Курс лекций по основным разделам современной анестезиологии и интенсивной терапии

Ассоциация анестезиологов и реаниматологов Узбекистана

Маманов Айдар Маманович

«Хирургиялык оорулар» кафедрасынын

окутуучусу

10.02-12.02 2014-ж.

Индия г.Ахмерабад

Эл аралык

Конгресске катышуу

Кызматташуу жана тажрыйба алмашуу.

Parenteral Nutrition in Surgical Procedures for hospitalized patients

Оз алдынча

4

Койчуев Калбай Капарович

«Хирургиялык оорулар» кафедрасынын

окутуучусу

23.04-27.04 2016-ж.

Казакстан/Алматы

В рамках III Конгресса хирургов Казакстана с международным участием.

«Хирургия пищевода и желудочно-кишечного тракта»

Иновации в хирургии

Казакстан хирургдарынын ассоциациясы

Койчуев Калбай Капарович

«Хирургиялык оорулар» кафедрасынын

окутуучусу

21.04-25.04 2015-ж.

Казакстан/Алматы

Казакстан хирургдарынын V Конгресси, А.Н.Сызганов атындагы улуттук хирургия борбору.

«Торако-абдоминальная хирургия, реконструктивно-пластическая микрохирургия»

Инновационные технологии в хирургии

Казакстан хирургдарынын ассоциациясы

Медицина факультетинин деканы А.А. Исмаилов