Кафедранын 2019-2021-ж. иштери

Отчет кафедры за 1 полугодие 2020-2021 гг. 3. Кафедранын окутуучуларынын окуу жуктомдорунун аткарылышы 1- жарым жылдык № Окутуучунунаты-жън\ Аткарылган окуу жуктмуму лекция Практ. Модуль\р Консульт. зачет экзамен СРС Каф.жетек. аспирантура баары План б-ча айырма Бюджет 1. Амирбеков У. А. 0 27 1,5 1 0 29,5 2. Бургоева М. Н. 0 27 1,5 1 0 29,5 3. Гапырова Г. М. 0 27 1,5 1 0 29,5 4. Джемуратов М. А. 0 0 9 0 0 9 5. Жолдошев Ч. А. 0 27 1,5 1 0 29,5 6. Мамашов Н. М. 0 27 1,5 1 0 29,5 7. Токтобаева А. А. 0 27 1,5 1 0 29,5 8. Шамуратов У. А. 0 0 9 0 0 9 9. Шарипов А. А. 0 0 9 0 0 9 Жыйынтыгы: 0 162 36 6 0 204 100% 1- жарым жылдык № Окутуучунунаты-жън\ Аткарылган окуу жуктмуму лекция Практ. Модуль\р Консульт. зачет экзамен СРС Каф.жетек. аспирантура баары План б-ча айырма контракт 1. Амирбеков У. А. 0 342 19,5 13 374,5 2. Бургоева М. Н. 0 297 16,5 11 324,5 3. Гапырова Г. М. 0 99 6 4 109 4. Джемуратов М. А. 48 270 127,5 10 15 470,5 5. Жолдошев Ч. А. 0 387 22,5 15 424,5 6. Исаков А. Ы. 18 99 64,5 4 185,5 7. Мамашов Н. М. 12 207 25,5 8 252,5 8. Токтобаева А. А. 18 216 70,5 8 312,5 9. Шамуратов У. А. 30 126 75 5 236 10. Шарипов А. А. 18 81 58,5 3 160,5 Жыйынтыгы: 144 2124 486 81 15 2850 100% Жалпы: 144 2286 522 87 15 3054 4. Студенттердин өздөштүрүүсү (группа, курс, дисциплина, окутуучу, кафедра боюнча). Предметтер боюнча жетишүүнүн анализи. 5. «ОФТАЛЬМОЛОГИЯ»предмети боюнча 4-курстун студенттеринин «кышкы» сессиядагы экзамен боюнча жетишуусу: «ДАРЫЛОО ИШИ» адистиги Курс, группа Предмет Окутуучунун фамилиясы, аты-жону Абсолюттук жетишуу % Сапаттык жетишуу % Эскертуу ЛК – 1 - 17 Офтальм. Токтобаева А. А. 96 88 ЛК – 2- 17 - // - Жолдошов Ч. А. 92 92 ЛК – 3 – 17 - // - Жолдошов Ч. А. 91 91 ЛК – 4 – 17 - // - Жолдошов Ч. А. 100 89 ЛК – 5 – 17 - // - Жолдошов Ч. А. 95 91 ЛК – 6 – 17 - // - Жолдошов Ч. А. 96 92 ЛК– 7 – 17 - // - Жолдошов Ч. А. 100 92 ЛК – 8 – 17 - // - Жолдошов Ч. А. 91 87 ЛК – 9 – 17 - // - Шамуратов У. А.. 96 65 ЛК – 10 – 17 - // - Токтобаева А. А. 84 80 ЛК – 11- 17 - // - Жолдошов Ч. А. 100 84 ЛК - 12 – 17 - // - Жолдошов Ч. А. 100 83 ЛК - 13 – 17 - // - Токтобаева А. А. 100 100 БААРЫ: 95 87 «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ»предмети боюнча 4-курстун студенттеринин «кышкы» сессиядагы экзамен боюнча жетишуусу: «ДАРЫЛОО ИШИ» адистиги Курс, группа Предмет Окутуучунун фамилиясы, аты-жону Абсолюттук жетишуу % Сапаттык жетишуу % Эскертуу ЛБ-1-17 Оторинол. Амирбеков У. А. 100 96 ЛК – 1– 17 Оторинол. Мамашов Н. М.. 96 92 ЛК – 2- 17 - // - Исаков А. Ы. 92 68 ЛК – 3 – 17 - // - Мамашов Н. М. 96 91 ЛК – 4 – 17 - // - Амирбеков У. А. 100 89 ЛК – 5 – 17 - // - Шарипов А. А. 91 91 ЛК – 6 – 17 - // - Исаков А.Ы. 92 77 ЛК– 7 – 17 - // - Амирбеков У. А. 92 79 ЛК – 8 – 17 - // - Амирбеков У. А. 91 65 ЛК – 9 – 17 - // - Амирбеков У. А. 91 78 ЛК – 10 – 17 - // - Амирбеков У. А. 76 56 ЛК – 11- 17 - // - Амирбеков У. А. 92 68 ЛК - 12 – 17 - // - Исаков А. Ы. 96 78 ЛК-13-17 Оторинол. Амирбеков У. А. 88 81 БААРЫ: 99 85 «ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» предмети боюнча 4-курстун студенттеринин «кышкы» сессиядагы экзамен боюнча жетишуусу: «ПЕДИАТРИЯ» адистиги Курс, группа Предмет Окутуучунун фамилиясы, аты-жону Абсолюттук жетишуу % Сапаттык жетишуу % Эскертуу П-1-16 Офтальм. Токтобаева А. А. 100 91 БААРЫ: 100 91 «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ»предмети боюнча 4-курстун студенттеринин «кышкы» сессиядагы экзамен боюнча жетишуусу: «ПЕДИАТРИЯ» адистиги Курс, группа Предмет Окутуучунун фамилиясы, аты-жону Абсолюттук жетишуу % Сапаттык жетишуу % Эскертуу П-1-16 Оторинол. Мамашов Н. М. 100 91 БААРЫ: 100 91 «ОНКОЛОГИЯ»предмети боюнча 5-курстун студенттеринин «кышкы» сессиядагы экзамен боюнча жетишуусу: «ДАРЫЛОО ИШИ» адистиги Курс, группа Предмет Окутуучунун фамилиясы, аты-жону Абсолюттук жетишуу % Сапаттык жетишуу % Эскертуу ЛБ-1-16 Онкология Бургоева М. Н. 96 77 ЛК – 1– 16 Онкология Джемуратов М. А. 48 20 ЛК – 2- 16 - // - Бургоева М. Н. 54 33 ЛК – 3 – 16 - // - Джемуратов М. А. 85 27 ЛК – 4 – 16 - // - Бургоева М. Н. 69 19 ЛК – 5 – 16 - // - Бургоева М. Н. 81 23 ЛК – 6 – 16 - // - Джемуратов М. А. 77 32 ЛК– 7 – 16 - // - Бургоева М. Н. 100 41 ЛК – 8 – 16 - // - Бургоева М. Н. 91 65 ЛК – 9 – 16 - // - Джемуратов М. А. 79 4 ЛК – 10 – 16 - // - Бургоева М. Н. 63 8 ЛК – 11- 16 - // - Бургоева М. Н. 56 4 ЛК - 12 – 16 - // - Гапырова Г. М. 68 41 БААРЫ: 74 30 Кээ бир группалардын сапаттык корсоткучунун томон болуп калышы: пандемия шартынды “Онлайн” сабактардын болушу, студенттердин оз убагынды сабакка кашпоосу жана оз алдынча иштерди тапшырбоосу себеп болду десек болот. Окутуучулар факультеттин уюштуруу жана коомдук иштерине дайыма активдуу катышышат. Окуу жылы ичинде кафедранын кызматкерлери тарабынан сабакты узгултуко учуратуу жана эмгек тартибин бузуу байкалган жок. Кафедранын I жарым жылдыктагы эсеп-кысабы 2021-жылдын 14-февралындагы (протокол № 6) кезектеги отурумунда каралды. Каралганмаселе: 1. Кафедранын жарым жылдык отчету (м. и. к., доцент Мамашов Н.М). 2. Ар турдуу маселелер. Онкология, офтальмология жана отриноларингология кафедра башчысынын м. а., м. и. к., доцент Мамашов Н. М.
Отчет куратор.ч.Онкология (20.04.2021 г.)
ОшМУнун медицина факультетинин Онкология, Офтальмология жана Оториноларингология кафедрасынын 2019 - 2020 окуу жылынын I-жарым жылынын жыйынтыгы боюнча эсеп-кысабы Ош – 2020 1. Кафедранын окутуучулары жана къмъкчу персоналдары боюнча маалымат: № Окутуучунун Ф.А.А. Ээлеген кызматы Конкурстан ъткън мъънъту Эскертуу  Джемуратов Максатбек Абдукадырович Кафедра башчысы, доцент, м.и.к. 22. 04. 2016 Буйрук № 393  Амирбеков Улукман Акматович Окутуучу 15.10. 2019 Буйрук № 923  Бургоева Минавар Нышановна Окутуучу - // -  Гапырова Гулзат Максатбековна Окутуучу, м.и.к. - // -  Жолдошов Чынгыз Арстанбекович Окутуучу - // -  Исаков Акылбек Ырысбаевич Окутуучу - // -  Мамашов Нурбек Максутович Доцент, м.и.к. 03.07. 2018 Буйрук № 702, § 6  Токтобаева Асел Аскербековна Окутуучу - // -  Шамуратов Урустанбек Аскарович Окутуучу - // -  Шарипов Акмат Амирбекович Доцент м.а., м.и.к. 28.10. 2019 Буйрук № 777/1  Търъбекова Жаркынай Къчкънбаевна Лаборант 15.10. 2019 Буйрук № 923 2. Кафедранын профессордук-окутуучулук курамынын сапаттык кърсътк\ч\: 1. Доцент, м.и.к. – 2; 2. М.и.к. – 2 (доцент м.а. – 1; окутуучу – 1); 3. Окутуучу – 6; 4. Лаборант – 2 (1 – бала кароо ърг\\дъ); 3. Кафедранын окутуучуларынын окуу жуктъмдърунун аткарылышы 1- жарым жылдык № Окутуучунун аты-жън\ Аткарылган окуу ж\ктъмдър\ Лекция Практ. сабак Модуль/рейтинг Консультация Кафедра жетектъъ Баары План боюнча Айырма Бюджет  Амирбеков Улукман Акматович - 27 1,5 1 - 29,5 29,5  Жолдошев Чынгыз Арстанбекович - 27 1,5 1 - 29,5 29,5  Исаков Акылбек Ырысбаевич 18 - 9 - - 27 27  Мамашов Нурбек Максутович - 27 1,5 1 - 29,5 29,5  Токтобаева Асел Аскербековна 18 27 10,5 1 - 56,5 56,5 Бюджет боюнча (баары) 36 108 24 4 - 172 172 Контракт  Джемуратов Максатбек Абдукадырович 36 297 124,5 11 15 483,5 483,5  Амирбеков Улукман Акматович - 279 16,5 11 - 306,5 306,5  Бургоева Минавар Нышановна - 270 15 10 - 295 295  Гапырова Гулзат Максатбековна - 81 4,5 3 - 88,5 88,5  Жолдошев Чынгыз Арстанбекович - 333 19,5 13 - 365,5 365,5  Исаков Акылбек Ырысбаевич - 108 56 3 - 168 168  Мамашов Нурбек Максутович 12 189 19,5 7 - 227,5 227,5  Токтобаева Асел Аскербековна - 243 62,5 9 - 314,5 314,5  Шамуратов Урустанбек Аскарович 30 108 74 4 - 216 216  Шарипов Акмат Амирбекович 18 108 64 5 - 194 194 Контракт боюнча (баары) 96 2016 437 77 15 2660 2660 100% I-жарым жылдык боюнча баары: 132 2124 480 81 15 2832 2832 100% 4. Студенттердин өздөштүрүүсү (группа, курс, дисциплина, окутуучу, кафедра боюнча). Предметтер боюнча жетишүүнүн анализи. «ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» предмети боюнча 4-курстун студенттеринин «кышкы» сессиядагы экзамен боюнча жетишуусу: «ДАРЫЛОО ИШИ» адистиги Курс, группа Дисциплина Окутуучунун фамилиясы, аты-жъну Абсолюттук жетишуу (%) Сапаттык жетишуу (%) Эскертуу ЛБ-1-16 Офтальмология Жолдошев Ч. А. Токтобаева А. А. 100 96 ЛК–1-16 Токтобаева А. А. Шамуратов У. А. 86 78 ЛК–2-16 Жолдошев Ч. А. Шамуратов У. А. 84 68 ЛК–3–16 Жолдошев Ч. А. Токтобаева А. А. 96 57 ЛК–4–16 Жолдошев Ч. А. Токтобаева А. А. 88 60 ЛК–5–16 Жолдошев Ч. А. Шамуратов У. А. 88 72 ЛК–6–16 Жолдошев Ч. А. Токтобаева А. А. 96 89 ЛК–7–16 Жолдошев Ч. А. Токтобаева А. А. 96 81 ЛК–8–16 Жолдошев Ч. А. Токтобаева А. А. 100 59 ЛК–9–16 Жолдошев Ч. А. Токтобаева А. А. 89 81 ЛК–10–16 Токтобаева А. А. Шамуратов У. А. 85 64 ЛК–11-16 Токтобаева А. А. Шамуратов У. А. 88 64 ЛК-12–16 Жолдошев Ч. А. 92 69 БААРЫ: 91 72 «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» предмети боюнча 4-курстун студенттеринин «кышкы» сессиядагы экзамен боюнча жетишуусу: «ДАРЫЛОО ИШИ» адистиги Курс, группа Дисциплина Окутуучунун фамилиясы, аты-жону Абсолюттук жетишуу (%) Сапаттык жетишуу (%) Эскертуу ЛБ-1-16 Оториноларингология Амирбеков У. А. Мамашов Н. М. 100 96 ЛК–1-16 Амирбеков У. А. Мамашов Н. М. 86 61 ЛК–2-16 Исаков А. Ы. Шарипов А. А. 84 40 ЛК–3–16 Мамашов Н. М. Исаков А.Ы. 96 71 ЛК–4–16 Амирбеков У. А. Мамашов Н. М. 88 44 ЛК–5–16 Шарипов А. А. Амирбеков У.А. 92 72 ЛК–6–16 Шарипов А. А. Амирбеков У.А. 100 81 ЛК–7–16 Амирбеков У. А. Мамашов Н. М. 96 78 ЛК–8–16 Амирбеков У. А. Исаков А.Ы. 96 81 ЛК–9–16 Амирбеков У. А. Мамашов Н.М. 89 48 ЛК–10–16 Амирбеков У. А. Мамашов Н. М. 93 64 ЛК–11-16 Амирбеков У. А. Мамашов Н. М. 96 60 ЛК-12–16 Исаков А. Ы. Шарипов А. А. 96 61 БААРЫ: 93 65 «ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» предмети боюнча 4-курстун студенттеринин «кышкы» сессиядагы экзамен боюнча жетишуусу: «ПЕДИАТРИЯ» адистиги Курс, группа Предмет Окутуучунун фамилиясы, аты-жъну Абсолюттук жетишуу (%) Сапаттык жетишуу (%) Эскертуу П-1-16 Офтальмология Жолдошев Ч.А. Шамуратов У.А. 91 87 БААРЫ: 91 87 «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» предмети боюнча 4-курстун студенттеринин «кышкы» сессиядагы экзамен боюнча жетишуусу: «ПЕДИАТРИЯ» адистиги Курс, группа Предмет Окутуучунун фамилиясы, аты-жъну Абсолюттук жетишуу (%) Сапаттык жетишуу (%) Эскертуу П-1-16 Оториноларингология Амирбеков У.А. Мамашов Н. М. 91 91 БААРЫ: 91 91 «ОНКОЛОГИЯ» предмети боюнча 5-курстун студенттеринин «кышкы» сессиядагы экзамен боюнча жетишуусу: «ДАРЫЛОО ИШИ» адистиги Курс, группа Дисциплина Окутуучунун фамилиясы, аты-жону Абсолюттук жетишуу (%) Сапаттык жетишуу (%) Эскертуу ЛК–1-15 Онкология Джемуратов М. А. Бургоева М. Н. 95 86 ЛК–2-15 Джемуратов М. А. Бургоева М. Н. 77 30 ЛК–3–15 Джемуратов М. А. Бургоева М. Н. 92 52 ЛК–4–15 Джемуратов М. А. Бургоева М. Н. 86 55 ЛК–5–15 Гапырова Г. М. Бургоева М. Н. 96 75 ЛК–6–15 Джемуратов М. А. Бургоева М. Н. 93 61 ЛК–7–15 Джемуратов М. А. Бургоева М. Н. 100 53 ЛК–8–15 Джемуратов М. А. Бургоева М. Н. 96 85 ЛК–9–15 Гапырова Г. М. Бургоева М. Н. 100 85 ЛК–10–15 Джемуратов М. А. Бургоева М. Н. 92 63 ЛК–11-15 Джемуратов М. А. Бургоева М. Н. 100 85 ЛК-12–15 Гапырова Г. М. Джемуратов М.А. 100 85 БААРЫ: 94 68 5. Окуу-методикалык процесстин мамлекеттик стандартка жана нормативдик талаптарга жооп беришинин аракетинде “ОшМУда студентерди окутуунун жана алардын модулдук-рейтингтин система жънундъ Жобонун” негизинде модулдук-рейтингдик тесттер (ТК1, ТК2, СРС, РК жана экзамендик тесттер) түзүлдү, алар белгиленген убакытта өткөрүлүп, жана жыйынтыкталып, AVN, журнал жана ведомостторго түшүрүлдү. 6. 4 - 5-курстарга“Онкология (Дарылоо иши адистиги), Офтальмология (Дарылоо иши; Педиатрия адистиги), Оториноларингология (Дарылоо иши; Педиатрия адистиги)” жана 3-курска “Оториноларингология жана Офтальмология (Стоматология адистиги)”, 5-курска “Онкология (Педиатрия адистиги) жана Паллиативдик медицина (Дарылоо иши адистиги)” предметтери боюнча жумушчу программалар жана силлабустар 19-бюллетенге ылайык оӊдолуп, жаңыланып түзүлдү. Ар бир предмет боюнча ОМК папкалар өзгөртүлүп, кошумча материалдар менен толукталды.Модулдук жана экзамендик тесттер бюллетень бойунча кайрадан түзүлдү. Предметтер боюнча жаңы бөлүмдү баштоодо ар бир предметтин окутуучулары менен биргеликте методикалык кеңешке катышып, алынуучу материалдар талкууланды. 7. Кафедрада окуу, окуу-усулдук, илимий жана тарбиялык иштер окуу жылынын башында кафедранын биринчи жыйынында бекитилген пландын негизинде жүргүзүлүп жатат жана коюлган талаптарга жооп берет. Кафедранын отурумдарында пландаштырылган жана ар түрдүү маселелер каралып, алардын жыйынтыктары талкууга алынып, атайын журналда протоколдоштурулуп турат. 8. Жекече жумушчу пландагы сааттар толук боюнча аткарылды жыйынтыкталды. 9. “AVN” системасы окуу процессинде кеңири колдонулууда. Предметтер боюнча 100 – 200 суроодон турган экзамендик, модулдук тесттер ар бир өтүлгөн предмет боюнча AVN 37ге киргизилди. 10. Кафедрадагы окутуучулар нөөмөткө туруу графиги боюнча студенттерди кабыл алышып, тушунбөгөн суроолоруна жооп беришип, ар түрдүү маселелерди талкуулашат. 11. Окуу-методикалык иштер жакшы жолго коюлду. Окутуучулар усулдук көрсөтмөлөрдүн жана окуу куралдарын иштеп чыгуу боюнча жана электрондук окуу китептерин жасоодо алгылыктуу иштерди жасап жатышат. 12. Кафедранын окутуучуларынын жекече пландары жана жумушчу программалары жыл башында бекитилип, ал кафедра башчысы тарабынан көзөмөлдөнүп турулду жана окуу пландары толугу менен аткарылды. Окуу процессинин жүрүшүндө группалык журналдар өз убагында толтурулуп, модулдун жыйынтыктары көрсөтүлдү. Натыйжада көпчүлүк студенттер алдын ала модулдун жыйынтыгы боюнча зачет, экзамен алышты. 13. Студенттердин предметтер боюнча 100%дык абсолюттук жетишүүгө тоскоол болгон себептер: контракттык акынын өз убагында студенттер тарабынан төлөнбөй калышы, кээ бир студенттердин ар кандай себептер менен сессияга катышпаганы (ооруп калган, үй-бүлөлүк шартына байланыштуу). Демек, студенттердин билиминин сапатын жана жетишүүсүн жогорулатуу үчүн биринчи иретте мугалимдердин сапаттуу сабак өтүүсүн, экинчиден студенттердин сабакка катышуусун, алардын сабакка кызыгуусун жана өз алдынча иштөөсүн күчөтүү керек. 14. 27-28. 09. 2019-ж. Самарканд шаарында (РУз) мамлекеттик медицина институттун тарабынан уюштурулган VI оториноларингологдордун Евразия ассамблеясына 3 окутуучу (доценттин м.а., м.и.к Шарипов А.А., Исаков А.Ы., Амирбеков У.А.) байма бай катышты. 15. Окутуучулар факультеттин уюштуруу жана коомдук иштерине дайыма активдуу катышышат. 16. Окуу жылы ичинде кафедранын кызматкерлери тарабынан сабакты узгултуко учуратуу жана эмгек тартибин бузуу байкалган жок. Кафедранын I-жарым жылдыктагы эсеп-кысабы 2020-жылдын 14-январындагы (протокол № 7) кезектеги отурумунда каралды. Каралган маселе: 1. Кафедранын I-жарым жылдык отчету (завуч, м. и. к., доцент Мамашов Н.М). 2. Ар турдуу маселелер. Онкология, Офтальмология жана Оториноларингология кафедрасынын башчысы, доцент, м. и. к. Джемуратов М. А.
Отчёт кафедры за 1-е полугодие 2019-2020 учебный год ОшМУнун медицина факультетинин Онкология, Офтальмология жана Оториноларингология кафедрасынын 2019 - 2020 окуу жылынын I-жарым жылынын жыйынтыгы боюнча эсеп-кысабы Ош – 2020 1. Кафедранын окутуучулары жана къмъкчу персоналдары боюнча маалымат: № Окутуучунун Ф.А.А. Ээлеген кызматы Конкурстан ъткън мъънъту Эскертуу  Джемуратов Максатбек Абдукадырович Кафедра башчысы, доцент, м.и.к. 22. 04. 2016 Буйрук № 393  Амирбеков Улукман Акматович Окутуучу 15.10. 2019 Буйрук № 923  Бургоева Минавар Нышановна Окутуучу - // -  Гапырова Гулзат Максатбековна Окутуучу, м.и.к. - // -  Жолдошов Чынгыз Арстанбекович Окутуучу - // -  Исаков Акылбек Ырысбаевич Окутуучу - // -  Мамашов Нурбек Максутович Доцент, м.и.к. 03.07. 2018 Буйрук № 702, § 6  Токтобаева Асел Аскербековна Окутуучу - // -  Шамуратов Урустанбек Аскарович Окутуучу - // -  Шарипов Акмат Амирбекович Доцент м.а., м.и.к. 28.10. 2019 Буйрук № 777/1  Търъбекова Жаркынай Къчкънбаевна Лаборант 15.10. 2019 Буйрук № 923 2. Кафедранын профессордук-окутуучулук курамынын сапаттык кърсътк\ч\: 1. Доцент, м.и.к. – 2; 2. М.и.к. – 2 (доцент м.а. – 1; окутуучу – 1); 3. Окутуучу – 6; 4. Лаборант – 2 (1 – бала кароо ърг\\дъ); 3. Кафедранын окутуучуларынын окуу жуктъмдърунун аткарылышы 1- жарым жылдык № Окутуучунун аты-жън\ Аткарылган окуу ж\ктъмдър\ Лекция Практ. сабак Модуль/рейтинг Консультация Кафедра жетектъъ Баары План боюнча Айырма Бюджет  Амирбеков Улукман Акматович - 27 1,5 1 - 29,5 29,5  Жолдошев Чынгыз Арстанбекович - 27 1,5 1 - 29,5 29,5  Исаков Акылбек Ырысбаевич 18 - 9 - - 27 27  Мамашов Нурбек Максутович - 27 1,5 1 - 29,5 29,5  Токтобаева Асел Аскербековна 18 27 10,5 1 - 56,5 56,5 Бюджет боюнча (баары) 36 108 24 4 - 172 172 Контракт  Джемуратов Максатбек Абдукадырович 36 297 124,5 11 15 483,5 483,5  Амирбеков Улукман Акматович - 279 16,5 11 - 306,5 306,5  Бургоева Минавар Нышановна - 270 15 10 - 295 295  Гапырова Гулзат Максатбековна - 81 4,5 3 - 88,5 88,5  Жолдошев Чынгыз Арстанбекович - 333 19,5 13 - 365,5 365,5  Исаков Акылбек Ырысбаевич - 108 56 3 - 168 168  Мамашов Нурбек Максутович 12 189 19,5 7 - 227,5 227,5  Токтобаева Асел Аскербековна - 243 62,5 9 - 314,5 314,5  Шамуратов Урустанбек Аскарович 30 108 74 4 - 216 216  Шарипов Акмат Амирбекович 18 108 64 5 - 194 194 Контракт боюнча (баары) 96 2016 437 77 15 2660 2660 100% I-жарым жылдык боюнча баары: 132 2124 480 81 15 2832 2832 100% 4. Студенттердин өздөштүрүүсү (группа, курс, дисциплина, окутуучу, кафедра боюнча). Предметтер боюнча жетишүүнүн анализи. «ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» предмети боюнча 4-курстун студенттеринин «кышкы» сессиядагы экзамен боюнча жетишуусу: «ДАРЫЛОО ИШИ» адистиги Курс, группа Дисциплина Окутуучунун фамилиясы, аты-жъну Абсолюттук жетишуу (%) Сапаттык жетишуу (%) Эскертуу ЛБ-1-16 Офтальмология Жолдошев Ч. А. Токтобаева А. А. 100 96 ЛК–1-16 Токтобаева А. А. Шамуратов У. А. 86 78 ЛК–2-16 Жолдошев Ч. А. Шамуратов У. А. 84 68 ЛК–3–16 Жолдошев Ч. А. Токтобаева А. А. 96 57 ЛК–4–16 Жолдошев Ч. А. Токтобаева А. А. 88 60 ЛК–5–16 Жолдошев Ч. А. Шамуратов У. А. 88 72 ЛК–6–16 Жолдошев Ч. А. Токтобаева А. А. 96 89 ЛК–7–16 Жолдошев Ч. А. Токтобаева А. А. 96 81 ЛК–8–16 Жолдошев Ч. А. Токтобаева А. А. 100 59 ЛК–9–16 Жолдошев Ч. А. Токтобаева А. А. 89 81 ЛК–10–16 Токтобаева А. А. Шамуратов У. А. 85 64 ЛК–11-16 Токтобаева А. А. Шамуратов У. А. 88 64 ЛК-12–16 Жолдошев Ч. А. 92 69 БААРЫ: 91 72 «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» предмети боюнча 4-курстун студенттеринин «кышкы» сессиядагы экзамен боюнча жетишуусу: «ДАРЫЛОО ИШИ» адистиги Курс, группа Дисциплина Окутуучунун фамилиясы, аты-жону Абсолюттук жетишуу (%) Сапаттык жетишуу (%) Эскертуу ЛБ-1-16 Оториноларингология Амирбеков У. А. Мамашов Н. М. 100 96 ЛК–1-16 Амирбеков У. А. Мамашов Н. М. 86 61 ЛК–2-16 Исаков А. Ы. Шарипов А. А. 84 40 ЛК–3–16 Мамашов Н. М. Исаков А.Ы. 96 71 ЛК–4–16 Амирбеков У. А. Мамашов Н. М. 88 44 ЛК–5–16 Шарипов А. А. Амирбеков У.А. 92 72 ЛК–6–16 Шарипов А. А. Амирбеков У.А. 100 81 ЛК–7–16 Амирбеков У. А. Мамашов Н. М. 96 78 ЛК–8–16 Амирбеков У. А. Исаков А.Ы. 96 81 ЛК–9–16 Амирбеков У. А. Мамашов Н.М. 89 48 ЛК–10–16 Амирбеков У. А. Мамашов Н. М. 93 64 ЛК–11-16 Амирбеков У. А. Мамашов Н. М. 96 60 ЛК-12–16 Исаков А. Ы. Шарипов А. А. 96 61 БААРЫ: 93 65 «ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» предмети боюнча 4-курстун студенттеринин «кышкы» сессиядагы экзамен боюнча жетишуусу: «ПЕДИАТРИЯ» адистиги Курс, группа Предмет Окутуучунун фамилиясы, аты-жъну Абсолюттук жетишуу (%) Сапаттык жетишуу (%) Эскертуу П-1-16 Офтальмология Жолдошев Ч.А. Шамуратов У.А. 91 87 БААРЫ: 91 87 «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» предмети боюнча 4-курстун студенттеринин «кышкы» сессиядагы экзамен боюнча жетишуусу: «ПЕДИАТРИЯ» адистиги Курс, группа Предмет Окутуучунун фамилиясы, аты-жъну Абсолюттук жетишуу (%) Сапаттык жетишуу (%) Эскертуу П-1-16 Оториноларингология Амирбеков У.А. Мамашов Н. М. 91 91 БААРЫ: 91 91 «ОНКОЛОГИЯ» предмети боюнча 5-курстун студенттеринин «кышкы» сессиядагы экзамен боюнча жетишуусу: «ДАРЫЛОО ИШИ» адистиги Курс, группа Дисциплина Окутуучунун фамилиясы, аты-жону Абсолюттук жетишуу (%) Сапаттык жетишуу (%) Эскертуу ЛК–1-15 Онкология Джемуратов М. А. Бургоева М. Н. 95 86 ЛК–2-15 Джемуратов М. А. Бургоева М. Н. 77 30 ЛК–3–15 Джемуратов М. А. Бургоева М. Н. 92 52 ЛК–4–15 Джемуратов М. А. Бургоева М. Н. 86 55 ЛК–5–15 Гапырова Г. М. Бургоева М. Н. 96 75 ЛК–6–15 Джемуратов М. А. Бургоева М. Н. 93 61 ЛК–7–15 Джемуратов М. А. Бургоева М. Н. 100 53 ЛК–8–15 Джемуратов М. А. Бургоева М. Н. 96 85 ЛК–9–15 Гапырова Г. М. Бургоева М. Н. 100 85 ЛК–10–15 Джемуратов М. А. Бургоева М. Н. 92 63 ЛК–11-15 Джемуратов М. А. Бургоева М. Н. 100 85 ЛК-12–15 Гапырова Г. М. Джемуратов М.А. 100 85 БААРЫ: 94 68 5. Окуу-методикалык процесстин мамлекеттик стандартка жана нормативдик талаптарга жооп беришинин аракетинде “ОшМУда студентерди окутуунун жана алардын модулдук-рейтингтин система жънундъ Жобонун” негизинде модулдук-рейтингдик тесттер (ТК1, ТК2, СРС, РК жана экзамендик тесттер) түзүлдү, алар белгиленген убакытта өткөрүлүп, жана жыйынтыкталып, AVN, журнал жана ведомостторго түшүрүлдү. 6. 4 - 5-курстарга“Онкология (Дарылоо иши адистиги), Офтальмология (Дарылоо иши; Педиатрия адистиги), Оториноларингология (Дарылоо иши; Педиатрия адистиги)” жана 3-курска “Оториноларингология жана Офтальмология (Стоматология адистиги)”, 5-курска “Онкология (Педиатрия адистиги) жана Паллиативдик медицина (Дарылоо иши адистиги)” предметтери боюнча жумушчу программалар жана силлабустар 19-бюллетенге ылайык оӊдолуп, жаңыланып түзүлдү. Ар бир предмет боюнча ОМК папкалар өзгөртүлүп, кошумча материалдар менен толукталды.Модулдук жана экзамендик тесттер бюллетень бойунча кайрадан түзүлдү. Предметтер боюнча жаңы бөлүмдү баштоодо ар бир предметтин окутуучулары менен биргеликте методикалык кеңешке катышып, алынуучу материалдар талкууланды. 7. Кафедрада окуу, окуу-усулдук, илимий жана тарбиялык иштер окуу жылынын башында кафедранын биринчи жыйынында бекитилген пландын негизинде жүргүзүлүп жатат жана коюлган талаптарга жооп берет. Кафедранын отурумдарында пландаштырылган жана ар түрдүү маселелер каралып, алардын жыйынтыктары талкууга алынып, атайын журналда протоколдоштурулуп турат. 8. Жекече жумушчу пландагы сааттар толук боюнча аткарылды жыйынтыкталды. 9. “AVN” системасы окуу процессинде кеңири колдонулууда. Предметтер боюнча 100 – 200 суроодон турган экзамендик, модулдук тесттер ар бир өтүлгөн предмет боюнча AVN 37ге киргизилди. 10. Кафедрадагы окутуучулар нөөмөткө туруу графиги боюнча студенттерди кабыл алышып, тушунбөгөн суроолоруна жооп беришип, ар түрдүү маселелерди талкуулашат. 11. Окуу-методикалык иштер жакшы жолго коюлду. Окутуучулар усулдук көрсөтмөлөрдүн жана окуу куралдарын иштеп чыгуу боюнча жана электрондук окуу китептерин жасоодо алгылыктуу иштерди жасап жатышат. 12. Кафедранын окутуучуларынын жекече пландары жана жумушчу программалары жыл башында бекитилип, ал кафедра башчысы тарабынан көзөмөлдөнүп турулду жана окуу пландары толугу менен аткарылды. Окуу процессинин жүрүшүндө группалык журналдар өз убагында толтурулуп, модулдун жыйынтыктары көрсөтүлдү. Натыйжада көпчүлүк студенттер алдын ала модулдун жыйынтыгы боюнча зачет, экзамен алышты. 13. Студенттердин предметтер боюнча 100%дык абсолюттук жетишүүгө тоскоол болгон себептер: контракттык акынын өз убагында студенттер тарабынан төлөнбөй калышы, кээ бир студенттердин ар кандай себептер менен сессияга катышпаганы (ооруп калган, үй-бүлөлүк шартына байланыштуу). Демек, студенттердин билиминин сапатын жана жетишүүсүн жогорулатуу үчүн биринчи иретте мугалимдердин сапаттуу сабак өтүүсүн, экинчиден студенттердин сабакка катышуусун, алардын сабакка кызыгуусун жана өз алдынча иштөөсүн күчөтүү керек. 14. 27-28. 09. 2019-ж. Самарканд шаарында (РУз) мамлекеттик медицина институттун тарабынан уюштурулган VI оториноларингологдордун Евразия ассамблеясына 3 окутуучу (доценттин м.а., м.и.к Шарипов А.А., Исаков А.Ы., Амирбеков У.А.) байма бай катышты. 15. Окутуучулар факультеттин уюштуруу жана коомдук иштерине дайыма активдуу катышышат. 16. Окуу жылы ичинде кафедранын кызматкерлери тарабынан сабакты узгултуко учуратуу жана эмгек тартибин бузуу байкалган жок. Кафедранын I-жарым жылдыктагы эсеп-кысабы 2020-жылдын 14-январындагы (протокол № 7) кезектеги отурумунда каралды. Каралган маселе: 1. Кафедранын I-жарым жылдык отчету (завуч, м. и. к., доцент Мамашов Н.М). 2. Ар турдуу маселелер. Онкология, Офтальмология жана Оториноларингология кафедрасынын башчысы, доцент, м. и. к. Джемуратов М. А.