• КАФЕДРЫ
  • Нормальная и топографическая анатомия с курсом конституциональной типологии человека

Нормальная и топографическая анатомия с курсом конституциональной типологии человека

Учебно-методическая работа

Научно-исследовательская работа

Организационная и общественно-воспитательная работа

Международные связи, договора

НИРС

Повышение квалификаций

АНАТОМИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Издательская деятельность

Достижения

Полезные ссылки

Персональный блог преподавателя Ураимова К.Р

Персональный блог доцента Ахунжанова Р.А.

Персональный блог зав.кафедрой, доцента Муратовой Ж.К.

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ КАФЕДРЫ

История

Отчеты преподавателей кафедры

Почетные гости кафедры

Международный межвузовский специализированный научно-лабораторный антропометрический кабинет

//www.elibrary.ru

ОТЧЕТЫ КАФЕДРЫ

Персональный блог преподавателя Орозалиева Н.К

Персональный блог преподавателя Олжобаева И.А.

Кураторская работа

Фонд оценочных средств

1 курс

Материально-техническая база

Персональный блог преподавателя Туйчиева Э.

Персональный блог преподавателя Боронбаева Г.Ж

Персональный блог преподавателя Арипова Г.А

Персональный блок преподователя Абдурахманова Ч.А

Персональный блог доцента, к.м.н Надирбекова Р.А

7 Стандартов EDNET

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЧЕКИРБАЕВА Н.Э.

Персональный блог преподавателя Тойчиева Т.Т.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ АБДУМОМУН У.А.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ТАЛАПБАЕВА И.Т.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ГАНЫ К.У..

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЖОРОЕВА А.К.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СУЮНБАЕВА А.Х.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ АБИДИНОВА А.И.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ АБЛАЗОВА Г.А.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ АШИМ К.Ч.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАРИМОВА К.К.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МУРТАЗАЕВА К.М.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ТОПЧУБАЙ К.А.

Сакибаев Кыялбек Шерикбаевич, заведующий кафедрой, кандидат медицинских наук, доцент.

Туйчиева Эльзора Султанбековна, преподаватель кафедры.

Ахунжанов Расилджан Ахунжанович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры.

Беркмаматов Шамирбек Токтосунович , кандидат медицинских наук,доцент кафедры

Кенешбаев Бекболот Капаевич кандидат медицинских наук,доцент кафедры

Ураимова Клара Рустамовна старший преподаватель

Арипова Гулзат Асамидиновна старший преподаватель

Тойчиев Тайир Токонович, старший преподаватель

Боронбаева Гульнара Жаанбаевна преподаватель кафедры.

Олжобаев Ильяс Адишович, преподаватель кафедры.

Орозалиева Нурбүбү Каримжановна, преподаватель кафедры

Чекирбаева Нурсулуу Эрмековна, преподаватель кафедры

Жороева Аймээрим Кылычбековна, преподаватель кафедры

Ганы кызы Уулбу, преподаватель кафедры

Каримова Кулпунай Каныбековна, преподаватель кафедры

Муртазаева Кулпунай Муртазаевна, преподаватель кафедры

Талапбаев Иброхим Тешебаевич, преподаватель кафедры

Аблазова Гулдана Ахматалиевна, преподаватель кафедры

Суюнбаев Айбек Худайбердиевич, преподаватель кафедры

Токторбаева Бегимай Токторбаевна, пре
подаватель кафедры

Топчубай кызы Алтынай, преподаватель кафедры

Чырмашова Бурмакан Абдиевна морг башчысы

Аблаева Диларам Исаковна, методист кафедры

Хаитова Нурийла, старший лаборант кафедры

ОшМУда окуу процессинин сапатын жогорулатууга болгон дагы бир чоң кадам. Ош мамлекеттик университети жигердүү аракеттердин, көп жылдык кызматташуунун натыйжасында Россия Федерациясында өндүрүлүүчү Интерактивдүү Пирогов-II столун алып олтурат. Бул кадам студенттерди инновациялык окутуу усулдарын кеңири колдонуп окутууга жол ачат. Стол 2021-жылдын 1-ноябрында "Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомия конституционалдык типология курсу менен" кафедрасына орнотулуп, бүгүн 2-ноябрда өндүрүшчү компаниянын өкүлү тарабынан мед.факультеттин кызматкерлерине презентацияланып, окутуучуларга столдун көп кырдуу мүмкүнчүлүктөрү айкындалды. "Интерактивдүү анатомиялык Пирогов-II столу» - бул: нормалдуу анатомия, топографиялык анатомия, клиническалык диагностика ж.б. тереңдетип, так даана окутууга мүмкүнчүлүк түзөт. Бул «Пирогова- II столу медицинанын жана заманбап компьютердик технологиялардын ширелүүсү деп түшүнсөк болчудай. Адамдын анатомиясын 3D форматында изилдөөгө, окутууга болот. Органдардын түзүлүштөрүн түстүү түрдө көрүүгө жана салыштырууга болот. Мындан тышкары студенттердин билимин контролдук тестирлөө өткөрүүгө да ыңгайлуу. Ушулардын баары ОшМУнун жетекчилигинин, анын ректору, профессор Кожобеков Кудайберди Гапаралиевичтин жигердүү, чечкиндүү аракеттеринин жыйынтыгы болду деп эсептейбиз. Кафедранын жалпы жамааты ОшМУнун жетекчилигине, медицина факультетинин кызматкерлерине чын дилден ыраазычылыгын билдирет. Кафедранын жамааты. Ош, 03.11.2021-ж.
ОшМУда окуу процессинин сапатын жогорулатууга болгон дагы бир чоң кадам. Ош мамлекеттик университети жигердүү аракеттердин, көп жылдык кызматташуунун натыйжасында Россия Федерациясында өндүрүлүүчү Интерактивдүү Пирогов-II столун алып олтурат. Бул кадам студенттерди инновациялык окутуу усулдарын кеңири колдонуп окутууга жол ачат. Стол 2021-жылдын 1-ноябрында "Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомия конституционалдык типология курсу менен" кафедрасына орнотулуп, бүгүн 2-ноябрда өндүрүшчү компаниянын өкүлү тарабынан мед.факультеттин кызматкерлерине презентацияланып, окутуучуларга столдун көп кырдуу мүмкүнчүлүктөрү айкындалды. "Интерактивдүү анатомиялык Пирогов-II столу» - бул: нормалдуу анатомия, топографиялык анатомия, клиническалык диагностика ж.б. тереңдетип, так даана окутууга мүмкүнчүлүк түзөт. Бул «Пирогова- II столу медицинанын жана заманбап компьютердик технологиялардын ширелүүсү деп түшүнсөк болчудай. Адамдын анатомиясын 3D форматында изилдөөгө, окутууга болот. Органдардын түзүлүштөрүн түстүү түрдө көрүүгө жана салыштырууга болот. Мындан тышкары студенттердин билимин контролдук тестирлөө өткөрүүгө да ыңгайлуу. Ушулардын баары ОшМУнун жетекчилигинин, анын ректору, профессор Кожобеков Кудайберди Гапаралиевичтин жигердүү, чечкиндүү аракеттеринин жыйынтыгы болду деп эсептейбиз. Кафедранын жалпы жамааты ОшМУнун жетекчилигине, медицина факультетинин кызматкерлерине чын дилден ыраазычылыгын билдирет. Кафедранын жамааты. Ош, 03.11.2021-ж.
Благая весть из ОшГУ. Ошский государственный университет сегодня развивает тесное сотрудничество со многими производителями учебной и медицинской техники, в том числе в городах Москва и Самара. 1 ноября 2021 года на базу кафедры "Нормальной и топографической анатомии с курсом конституциональной типологии человека" поступил "Интерактивный анатомический стол Пирогова-II», который позволяет досконально изучить такие дисциплины как: нормальная анатомия, топографическая анатомия, клиническая диагностика и др. Стол «Пирогова» - II - это слияние медицины и новейших компьютерных технологий, т.е. анатомия в 3D формате, что позволяет наглядно, в цвете, рассмотреть человеческие органы, проводить дифференциальную диагностику, органы в норме и патологии, а также проводить контрольное тестирование, использовать при проведении конкурсов и олимпиад. Интерактивный стол Пирогова –II уникальное обучающее оборудование, идеально подходящее для обучения студентов и врачей большинству естественнонаучных дисциплин. Более 4000 3D объектов, а также возможность взаимодействовать с ними через удобный интерфейс сделают занятия наглядными и запоминающимися. Все эти инновации стали возможными благодаря активности и целеустремленности руководства, лично ректора ОшГУ, профессора Кожобекова Кудайберди Гапаралиевича! Коллектив кафедры выражает благодарность и признательность всем, кто способствовал и ускорил поступление стола Пирогова-II на нашу кафедру. И таким образом, учебная база кафедры значительно укрепилась. Появилась возможность реорганизации учебного процесса, освоения новейшей образовательной технологии и улучшения качества подготовки будущих медицинских кадров. Коллектив кафедры "Нормальной и топографической анатомии с курсом конституциональной типологии" мед.факультета ОшГУ. 01.11.2021 г.