Токтомдор

Медицина факультетинин

№1 Окумуштуулар кеңеши

(2019-жыл, 04-октябрь)

Медицина факультетинин 2019-2020-окуу жылына карата Окумуштуулар кеңешинин курамын бекитүү маселеси боюнча ОшМУнун медицина факультетинин деканы, доцент А.А. Исмаиловдун маалымдоосун талкуулоонун жана аны негизинен жактыруу керек деген сунуштардын негизинде.

Окумуштуулар кеңеши

ТОКТОМ кылат:

1. Медицина факультетинин 2019-2020-окуу жылына карата Окумуштуулар кеңешинин курамы бекитилсин.

 • 2. Окуу жылынын ичинде кырдаалга карата айрым өзгөрүүлөр декандын, тиешелүү уюмдардын жетекчилеринин жана Окумуштуулар кенешинин мүчөлөрүнүн сунуштоосу менен киргизилсин.

  Окумуштуулар кеңешинин төрагасы, м.и.к., доцент:                        Исмаилов А.А.

  Окумуштуу катчы, х.и.к., улук окутуучу:                                          Омурзакова Г.Г. • Ош МУнун м едицина факультетинин Окумуштуулар Кеңешинин 2015-жылдын 09-февралындагы № 3 -жыйынындагы «2013-2014 – окуу жылындагы факультеттеги илим изилдъъ жана зл аралык байланыш иштеринин жыйынтыктары жана алдыдагы мил­дет, максаттары» деген маселеге карата берилген маалыматтардын, тыянактардын, жарыш сөздөрдө айтылган сунуштардын негизинде медицина факультетинин Окумуштуулар Кенеши

  ТОКТОМ кылат:

  1. Ош МУнун медицина факультетинин илимий изилдөө жана эл аралык байланыш иштери (ИИЭАБ) боюнча декандын орун басары, б.и.к., доцент И.К. Каримованын билдирүүсү эске алынсын;
  2. 2013-2014 – окуу жылындагы Ош МУнун медицина факультетинде аткарылган илимий изилдөө иштери канаатандыраарлык деп табылсын;
  3. Аккредитациялык маселелердин актуалдуулугун эске алуу менен профессордук-окутуучулук курамынын сапаттык көрсөткүчтөрү боюнча жалпы факультет боюнча орточо көрсөткүчтөн төмөн жайгашкан кафедралардын (гистология жана патанатомия кафедрасы (15%), №3 ички оорулар кафедрасы (21%), коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасы (27%), неврология жана психиатрия кафедрасы (20%), терапевтикалык жана ортопедиялык стоматология кафедрасы (25%), хирургиялык жана балдар стоматологиясы курсу кафедрасы (20%), өмүр коопсуздугу кафедрасы (20%), эпидемиология, микробиология жана жугуштуу оорулар курсу кафедрасы (21%)) башчыларына талапка ылайык кафедраны сапаттык жактан камсыздоо иш-чаралары камтылган иш-пландарын иштеп чыгуу милдеттендирилсин жана 1 айлык мөөнөттө деканатка тапшырылсын;
  4. Кафедралардын илимий багыттарын жөнгө салчу каттоо карточкасы (РК) жок кафедралардын (акушерство жана гинекология кафедрасы, биохимия, патфизиология жана фармакология кафедрасы, гистология жана патанатомия кафедрасы, жалпы хирургия кафедрасы, №1 ички оорулар кафедрасы, №2 ички оорулар кафедрасы, коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасы, неврология жана психиатрия кафедрасы, №1 педиатрия кафедрасы, терапевтикалык жана ортопедиялык стоматология кафедрасы, хирургиялык жана балдар стоматологиясы курсу кафедрасы, травматология, соттук медицина жана нур диагностикасы курсу кафедрасы) башчыларына 2015-жылдын I-кварталында толтурулган каттоо карточкаларын университеттин илим бөлүмүнө тапшыруусу милдеттендирилсин.
  5. Аспиранттардын, изденүүчулөрдүн илимий темаларын өз убагында бекитүү, алардын жылдык отчетторун квалификациялуу деңгээлде кабыл алуу максатында факультеттик атайын эксперттик комиссиянын курамын түзүү жана Окумуштуулар Кеңешинин кийинки отурумунда бекитүү маселелери доцент И. Каримовага милдеттендирилсин;
  6. Факультеттин сапаттык деңгээлин жогорулатуу максатында профессордук-окутуучулук курамдын арасынан 1 же 2 жаш окумуштууну даярдап чыгаруу милдети кафедра башчыларына жана профессорлоруна (Ж.К. Камалов, И.Т. Тайчиев, А.А. Муратов, Ж.Ж. Жеенбаев, Т.М. Мамаев, А.Т. Мамасаидов, Ы.Дж. Джолдубаев) сунушталсын;
  7. Студенттердин илимий изилдөө иштерине (илимий долбоорлор, илимий ийримдер, предметтик олимпиадалар) болгон иш-аракеттерди колго алуу, жөнгө салуу максатында факультеттик деңгээлдеги Жаш окумуштуулардын Кеңешинин (СМУ), Илимий студенттик Коомдун (СНО) иш пландарын, түзүмүн кайра карап чыгуу жана иштерин системалаштыруу доцент И. Каримовага милдеттендирилсин;
  8. Студенттердин илимий изилдөө иштерин жандандыруу, ага кызыгуусун арттыруу, илимий багыттагы компетенцияларын калыптандыруу максатында факультеттик деңгээлдеги “Өтмө Кубоктун” Жобосун иштеп чыгуу жана кийинки Окумуштуулар Кеңешине бекитүүгө даярдоо доцент И. Каримовага милдеттендирилсин;
  9. Факультетте, кафедраларда илимий изилдөө иштерин жүргүзүү максатында ар түрдүү ички жана тышкы каржы булактарын табуу, эл аралык илимий байланыштарды түзүү иштери кафедра башчыларына милдеттендирилсин;
  10. Жаш окумуштуулардын жана студенттердин илимий изилдөө жаатындагы иштерин колдоо, активдештирүү жана техникалык жактан камсыздоо максатында атайын компьютер, көбөйтүүчү аппарат жана мультимедиалык проектор ректораттан суралсын;
  11. Жогорудагы чечимдин аткарылышын көзөмөлдөө медицина факультетинин илимий изилдөө жана эл аралык байланыш иштери боюнча декандын орун басары, б.и.к., доцент И.К. Каримовага жүктөлсүн.

  Окумуштуулар Кеңешинин төрагасы,

  профессор М. Арстанбеков

  Окумуштуу катчы,

  доцент: К. Сакибаев

  Ош МУнун медицина факультетинин Окумуштуулар Кеңешинин 2015-жылдын 09-февралындагы №3-жыйынындагы «Факультеттин Окумуштуулар Кеңешинин 2013-2014 – окуу жылында кабыл алынган чечимдери­нин аткарылышы жөнүндө» деген маселеге карата жумушчу комиссиянын баяндамасын талкуулоонун жана жарыш сөздөрдө айтылган сунуштардын негизинде Окумуштуулар Кеңеши

  ТОКТОМ кылат:

  1. Комиссиянын төрагасы, профессор И. Тайчиевдин билдирүүсү эске алынсын.
  2. ОшМУнун медицина факультетинин Окумуштуулар Кеңешинин 2013-14-окуу жылындагы жыйындарында кабыл алынган чечимдер негизинен аткарылды деп табылсын.
  3. Жогорку профессионалдык билим берүүнүн эки баскычтуу структурасында иш алып баруу боюнча Ош МУнун тиешелүү бюллетендери менен толук таанышып, “Ош МУну 2011-2015-жылга чейинки өнүктүрүү Концепциясын”, “Ош МУнун ишмердүүлүгүн 2014-2015 – жылдары модернизациялоо Программасын” жетекчиликке алуу менен иш жүргүзүүнү активдештирүү, бул жаатта аткарылбай калган чечимдерди аягына жеткире аткаруу (жумушчу окуу пландарына ЖОЖ компоненттерин, тандоо курстарынын аталышын киргизүү, жумушчу программалардын, силлабустардын сапатын жакшыртуу жана сайтка илүү, элективдүү курстарды экспертизадан өткөрүү, программалардын, предметтердин компетенцияларын иштеп чыгуу ж.б.) деканат мүчөлөрүнө, окуу-методикалык Кеңешке жана кафедра башчыларына милдеттендирилсин.
  4. Китепкана ишмердүүлүгүн арттыруу үчүн алардын иш пландарын кайра карап чыгуу деканга милдеттенлирилсин.
  5. Факультетте көз карандысыз аккредитациядан өтүү боюнча деканат жана Окуу-усулдук Кеңеш тарабынан иш план түзүлүп, университет талап кылган мөөнөттөрдө ишке ашырылсын.
  6. Илимий-изилдөө багытында “Бир кафедра – бир долбоор – бир инновациялык сунуш” аттуу жылдык сынак-конференцияга катышууну жандандыруу деканат мүчөлөрүнө жана кафедра башчыларына милдеттендирилсин.
  7. Факультеттин Окумуштуулар Кеңешинде кабыл алынган чечимдер 2 күндүн ичинде ОшМУнун сайтына жайгаштырылсын жана бул чечимдердин аткарылышы тууралуу маалыматты Административдик Кеңеште талкуулоо аркылуу фактылар менен кошо сайтка жайгаштыруу деканат мүчөлөрүнө, Окуу-методикалык Кеңешке жана кафедра башчыларына милдеттендирилсин.
  8. Факультеттин Окумуштуулар Кеңешинде кабыл алынган чечимдер жооптуу кызматкерлер тарабынан аткарылбай калган учурда кылдат изилденип, структура жетекчилерине мыйзамдуу чаралар көрүлсүн.
  9. Жогорудагы чечимдин аткарылышын көзөмөлдөө окуу иштери боюнча жооптуу декандын орун басарларына тапшырылсын.

  Окумуштуулар Кеёешинин търагасы,

  профессор М. Арстанбеков

  Окумуштуу катчы,

  доцент: К. Сакибаев

  Медицина факультетинин

  Окумуштуулар Кеңеши № 6

  (2019-жыл, 28-март)

  «Акушердик жана гинекология» кафедрасынын “Окуу-методикалык, илимий-педагогикалык жана коомдук-тарбия иштеринин абалы, материалдык-техникалык фонду, алдыдагы милдеттери жана максаттары жөнүндө” аттуу маселеге карата жумушчу комиссиянын баяндамасын талкуулоонун жана жарыш сөздөрдө айтылган сунуштардын негизинде медицина факультетинин Окумуштуулар кеңешинин отуруму

  ТОКТОМ кылат:

  1. Медицина факультетинин “Акушердик жана гинекология” кафедрасынын аткарган иш-чаралары жана окуу жүктөмдөрүнүн аткарылышы канааттандырарлык деп эсептелсин.. .

 • 2. Кафедрада окуу процессин жана окутуунун сапатын жогорулатуу максатында тъмънк иш-чаралар аткарылсын: -кафедранын бардык документациялары комиссия белгилеген сунуштарды эске алуу менен көз карандысыз аккредитациянын жана НББП нын талаптарына ылайык иш улантылсын; - кафедрадагы тиешелүү документтердин үлгүлөр жана аткарылган иш чаралар жөнүндөгү маалыматтар өз убагында сайтка жайгаштырылсын; -кафедраларда окуу-усулдук иштери күчөтүлсүн, окутуунун заманбап технологияларын мындан ары да окуу процессинде эффективдүү пайдалансын. - сабактарга өз-ара катышуу ар түрдүү деңгээлде (кафедралык, факультеттик) күчөтүлсүн жана сабактарга анализ жүргүзүлсүн; - кафедралардагы ар предметтер боюнча окуу-методикалык комплекстери, баалоо каражаттардын фонду, баалоо критерийлери толукталсын ; -студенттер менен тыгыз байланыш түзүү максатында, тарбиялык иштерди күчөтүү зарыл болгондуктан кураторлордун тайпалар менен иштъъ пландары жана алардын аткарылышы ага кураторлор тарабынан көзөмөлдөнсүн; -кафедранын илимий паспорту жаңы типте түзүлсүн жана илимий потенциалды кътър иштери улансын; - кафедранын ичиндеги илимий конференция иштери улансын; -бул токтомдун аткарылышы кафедра башчысына жүктөлсүн, ал эми аткарылышын көзөмөлдөө милдети медицина факультетинин деканатына жүктөлсүн. .

  Окумуштуулар кеңешинин төрагасы, м.и.к., доцент: Исмаилов А.А.

  Окумуштуу катчы, х.и.к., улук окутуучу: Омурзакова Г.Г.

 • Медицина факультетинин Окумуштуулар Кеңеши № 1 (2018-жыл, 01-октябрь)

  «2018-2019 – окуу жылына карата факультеттин Окумуштуулар кеңешинин иш планын, факультеттин комплекстүү иш планын жана деканаттын иш пландарын бекитүү» маселеси боюнча ОшМУнун медицина факультетинин деканы, доцент А.А. Исмаиловдун, тиешелүү уюмдардын жетекчилеринин баяндамаларын талкуулоонун жана жарыш сөздөрдө айтылган сунуштардын негизинде

  Окумуштуулар кеңеши

  ТОКТОМ кылат:

  2018-2019 – окуу жылына карата факультеттин Окумуштуулар кеңешинин иш планын, факультеттин комплекстүү иш планын жана деканаттын иш пландарын канааттандырарлык деп табылсын.

 • Окуу жылынын ичинде кырдаалга карата айрым өзгөрүүлөр декандын, тиешелүү уюмдардын жетекчилеринин жана Окумуштуулар кенешинин мүчөлөрүнүн сунуштоосу менен киргизилсин.
 • Окумуштуулар Кеңешинин төрагасы, доцент                                                Исмаилов А.А.             

         Окумуштуу катчы                                                                              Омурзакова Г.Г.

  Медицина факультетинин Окумуштуулар Кеңеши № 1 (2018-жыл, 01-октябрь)

  Медицина факультетинин 2018-2019-окуу жылына карата Окумуштуулар кеңешинин курамын бекитүү маселеси боюнча ОшМУнун медицина факультетинин деканы, доцент А.А. Исмаиловдун маалымдоосун талкуулоонун жана аны негизинен жактыруу керек деген сунуштардын негизинде

  Окумуштуулар кеңеши

  ТОКТОМ кылат:

  Медицина факультетинин 2018-2019-окуу жылына карата Окумуштуулар кеңешинин курамы бекитилсин.

 • Окуу жылынын ичинде кырдаалга карата айрым өзгөрүүлөр декандын, тиешелүү уюмдардын жетекчилеринин жана Окумуштуулар кенешинин мүчөлөрүнүн сунуштоосу менен киргизилсин.
 • Окумуштуулар кеңешинин төрагасы, доцент                                                            Исмаилов А.А.

  Окумуштуу катчы                                                                                Омурзакова Г.Г.       

  Медицина факультетинин Окумуштуулар Кеңеши № 2 (2018-жыл, 29-октябрь)

  ОшМУнун медицина факультетинин «Дарылоо иши», «Педиатрия, стоматология, фармация, коомдук саламаттык сактоо» адистиктеринин өндүрүштүк практика боюнча декандын орун басарлары М.К. Тажибаев жана Э.О. Омурбековдун баяндамаларын талкулоонун жана жарыш сөздөрдө айтылган сунуштардын негизинде

  Окумуштуулар кенеши

  ТОКТОМ кылат: :

  1.Медицина факультетинин 2017-2018 окуу жылындагы өндүрүштүк практика боюнча уюштурулган жана аткарылган иштердин жыйынтыктары канааттандырарлык деп эсептелсин.

 • 2.Факультеттин окуу процессинин ажырагыс бөлүгүн түзгөн жана студенттерди кесипке даярдоодо өзгөчө орду бар өндүрүштүк практиканы уюштуруу, өткөзүү жана жыйынтыктоо маселесин сапаттуу деңгээлге чыгаруу максатын да иш-чараларды иштеп чыгуу практика жетекчилерине тапшырылсын.
 • 3. Өндүрүштүк практиканын жумушчу программаларын өзгөртүүсүнө көзөмөл жүргүзүү иштери өндүрүштүк практика боюнча декандын орун басарлары М.К. Тажибаев жана Э.О. Омурбеков тарабынан камсыз кылынсын.
 • 4. Өндүрүштүк практикага тиешеси бар профессордук -окутуучулук курамдын иш пландары, жумушчу программалары кафедра башчылары тарабынан текшерилсин.
 • 5. Практика учурунда дарылоо мекемелериндеги практикант- студенттердин өндүрүштүк практиканы толук кандуу өтүүсүнө шарт түзө албаган окутуучулардын жана практика өтпөгөн студенттердин үстүнөн конкреттүү чаралар колдонулсун.
 • 6. Бул токтомдун аткарылышы тиешелүү деканаттын мүчөлөрүнө, структуралардын жетекчилерине жүктөлсүн.

  Окумуштуулар кеңешинин төрагасы, м.и.к., доцент:                                          Исмаилов А.А.

  Окумуштуу катчы, х.и.к., улук окутуучу:                                                                   Омурзакова Г.Г.

 • Медицина факультетинин

  Окумуштуулар Кеңеши № 3

  (2018-жыл, 26-ноябрь)

  “Коомдук саламаттыкты сактоо” кафедрасынын окуу-методикалык, илимий-педагогикалык жана коомдук-тарбия иштеринин абалы, материалдык-техникалык фонду, алдыдагы милдеттери жана максаттары жөнүндө аттуу маселеге карата жумушчу комиссиянын баяндамасын талкуулоонун жана жарыш сөздөрдө айтылган сунуштардын негизинде .

  Окумуштуулар кенеши

  ТОКТОМ кылат:

  1. Медицина факультетинин “Коомдук саламаттыкты сактоо” кафедрасынын аткарган иш-чаралары жана окуу жүктөмдөрүнүн аткарылышы канааттандырарлыкдеп эсептелсин. .

 • 2. Кафедрада окуу процессин жана окутуунун сапатын жогорулатуу максатында төмөнкү иш-чаралар аткарылсын: -кафедранын бардык документациялары комиссия белгилеген сунуштарды эске алуу менен көз карандысыз аккредитациянын жана НББП нын талаптарына шайкеш келтирилсин. - кафедрадагы тиешелүү документтердин үлгүлөрү жана аткарыган иш чаралар жөнүндөгү маалыматтар өз убагында сайтка жайгаштырылсын. -кафедранын материалдык- техникалык базасын чындоо максатында окуу кааналарын заманбап блок, доскалар менен камсыздоо колго алынсын. -кафедранын илимий потенциалды көтөрүү иштери улансын .

 • . 3. бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө медицина факультетинин деканатына жүктөлсүн. .

  Окумуштуулар кеңешинин төрагасы, м.и.к., доцент:                                           Исмаилов А.А.

  Окумуштуу катчы, х.и.к., улук окутуучу:                                                                  Омурзакова Г.Г.

        

 • Медицина факультетинин

  Окумуштуулар Кеңеши № 4

  (2018-жыл, 24-декабрь)

  ОшМУнун медицина факультетинин Окумуштуулар кеңешинин 2018-жылдын 24-декабрындагы №4-жыйынындагы илимий иштер жана эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басарларынын баяндамаларын талкулоонун жана жарыш сөздөрдө айтылган сунуштардын негизинде . .

  Окумуштуулар кенеши

  ТОКТОМ кылат:

  1.Медицина факультетинин илимий иштер боюнча декандын орун басары, доцент У.Б. Шерматованын жана эл аралык байланыштар боюнча декандын орун басары, доцент Ф.Ф.Муйдиновдун аткарып жаткан иштери канааттандырарлык деп табылсын. .

 • 2. Кафедралардын илимий багыттары жөнгө салынсын жана каттоо карточкасы (РК) жок кафедралар 2018-2019 окуу жылдын аягына чейин кафедранын илимий ишинин үстүнөн иштесин. Аткаруучулар: каф. башчылары. .

 • . 3. Факультетте, кафедраларда илимий изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн ар түрдүү каржылоо булактарын табууга аракет жасалсын жана эл аралык илимий байланыштар күчөтүлсүн. (жыл ичинде). Аткаруучулар: каф. башчылары, деканат. .

 • .4. Мамлекеттик аккредитациядан өтүүнүн негизине байланыштуу кафедраларда илимий, окуу жана практикалык лабораториялар тез арада жөнгө салынсын. Аткаруучулар: каф. башчылары, деканат. .

 • .5. Аспиранттардын, изденүүчулөрдүн темалары өз убагында факультеттин “Илимий кенешинде” бекитилсин. Аткаруучулар: каф. башчылары, илим бөлүмү. .

 • .6. Студенттик илимий изилдөө иштерине, студенттик илимий долбоорлорго айрыкча көңул бурулсун. Аткаруучулар: каф. башчылары. .

 • .7. Ар бир кафедралар өз адистиги боюнча кружок ачып, студенттерди ЖОЖдор аралык олимпиадаларга даярдашсын. Аткаруучулар: каф. башчылары. .

 • .8. Баардык кафедралардын ОПК толугу менен РИНЦке катталып бүтсүн. Аткаруучулар: каф. башчылары жана илимге жооптуулар. .

 • .9. Ай сайын кафедрадагы кружоктордун иш аракети, жүрүшү боюнча маалыматы медфактын сайтына жайгаштырып турушсун. Аткаруучулар: кафедранын илимий жооптулары. .

 • .10. Ар бир кафедра өз предметтеринен окуу курал –китептерин иштеп чыгып, ага КР “ Гриф” алсын. .

  Окумуштуулар кеңешинин төрагасы, м.и.к., доцент:                                                      Исмаилов А.А.

  Окумуштуу катчы, х.и.к., улук окутуучу:                                                                              Омурзакова Г.Г.

 • Медицина факультетинин

  Окумуштуулар Кеңеши № 5

  (2019-жыл, 18-февраль)

  Медицина факультетинин Окумуштуулар кеңешинин 2019-жылдын 18-февралындагы жыйынындагы «2018-2019 – окуу жылындагы кышкы зачеттук-эк-замендик сессиянын жыйынтыктары жөнүндө» аттуу маселе боюнча декандын орун басарларынын баяндамаларын талкуулоонун жана жарыш сөздөрдө айтылган сунуштардын негизинде .

  Окумуштуулар кенеши

  ТОКТОМ кылат:

  1. Медицина факультетинде 2018-2019-окуу жылынын кышкы сессиясынын жыйынтыгы канааттандырарлык деп эсептелсин.

 • 2 Факультеттеги окуу процессин жана окутуунун сапатын жогорулатуу максатында төмөнкү иш чаралар аткарылсын: - кафедраларда окуу-усулдук иштери күчөтүлсүн, окутуунун заманбап технологияларын мындан ары да окуу процессинде эффективдүү пайдалансын; - Сабактарга өз-ара катышуу ар түрдүү денгээлде (кафедралык, факультеттик) күчөтүлсүн жана сабактарга анализ жүргүзүлсүн; - модулдарды тапшыруу, сессия жана АКЖ убагында студенттердин билимин объективдүү баалоо колго алынсын; - кафедралардагы ар предметтер боюнча баалоо каражаттарынын фонду түзүлүп, факультеттин ОУК тарабынан бекитилсин. Модулдук жана экзамендик суроолор күтүлүүчү натыйжаларга багытталып түзүлсүн, аткаруусу кафедра башчыларына жүктөлсүн; - Окуу материалдардын электрондук версияларын иштеп чыгуу кафедра башчылары тарабынан колго алынсын; - Практикалык сабактарды жогорку деңгээлде уюштуруу үчүн симуляциялык борборду пайдалануу; - Окуу процессин толук кандуу камсыздоо үчүн лабораториялардын материалдык-техникалык базасын чыңдоо; - Аккредитациядан ийгиликтүү өтүү максатында адистиктердин НББПнын үстүнөн иштөөнү күчөтүү. .

 • 3. Студенттер менен тыгыз байланыш түзүү максатында, тарбиялык иштерди күчөтүү зарыл болгондуктан кураторлордун тайпалар менен иштөө пландары жана алардын аткарылышы ага кураторлор жана кафедра башчысы тарабынан көзөмөлдөнсүн. Тайпалык журналдар ирээттүү түрдө толтурулуп турулсун.

 • 4. Бул токтомдун аткарылышы тиешелүү деканаттын мүчөлөрүнө, структуралардын жетекчилерине, кафедра башчыларына жүктөлсүн.

  Окумуштуулар кеңешинин төрагасы, м.и.к., доцент:                                   Исмаилов А.А.

  Окумуштуу катчы, х.и.к., улук окутуучу:                                                      Омурзакова Г.Г.

        

 • Медицина факультетинин

  Окумуштуулар Кеңеши № 6

  (2019-жыл, 28-март)

  «Акушердик жана гинекология» кафедрасынын “Окуу-методикалык, илимий-педагогикалык жана коомдук-тарбия иштеринин абалы, материалдык-техникалык фонду, алдыдагы милдеттери жана максаттары жөнүндө” аттуу маселеге карата жумушчу комиссиянын баяндамасын талкуулоонун жана жарыш сөздөрдө айтылган сунуштардын негизинде медицина факультетинин Окумуштуулар кеңешинин отуруму

  ТОКТОМ кылат:

  1. Медицина факультетинин “Акушердик жана гинекология” кафедрасынын аткарган иш-чаралары жана окуу жүктөмдөрүнүн аткарылышы канааттандырарлык деп эсептелсин.

 • 2. Кафедрада окуу процессин жана окутуунун сапатын жогорулатуу максатында төмөнкү иш-чаралар аткарылсын: -кафедранын бардык документациялары комиссия белгилеген сунуштарды эске алуу менен көз карандысыз аккредитациянын жана НББП нын талаптарына ылайык иш улантылсын; - кафедрадагы тиешелүү документтердин үлгүлөр жана аткарылган иш чаралар жөнүндөгү маалыматтар өз убагында сайтка жайгаштырылсын; -кафедраларда окуу-усулдук иштери күчөтүлсүн, окутуунун заманбап технологияларын мындан ары да окуу процессинде эффективдүү пайдалансын. - сабактарга өз-ара катышуу ар түрдүү деңгээлде (кафедралык, факультеттик) күчөтүлсүн жана сабактарга анализ жүргүзүлсүн; - кафедралардагы ар предметтер боюнча окуу-методикалык комплекстери, баалоо каражаттардын фонду, баалоо критерийлери толукталсын ; -студенттер менен тыгыз байланыш тз максатында, тарбиялык иштерди кчът зарыл болгондуктан кураторлордун тайпалар менен иштъъ пландары жана алардын аткарылышы ага кураторлор тарабынан къзъмълдънсн; -кафедранын илимий паспорту жаңы типте тзлсн жана илимий потенциалды кътър иштери улансын; - кафедранын ичиндеги илимий конференция иштери улансын; -бул токтомдун аткарылышы кафедра башчысына жүктөлсүн, ал эми аткарылышын къзъмълдъъ милдети медицина факультетинин деканатына жктълсн. .

  Окумуштуулар кеңешинин төрагасы, м.и.к., доцент:                                     Исмаилов А.А.

  Окумуштуу катчы, х.и.к., улук окутуучу:                                                            Омурзакова Г.Г.

 • Медицина факультетинин

  Окумуштуулар Кеңеши № 7

  (2019-жыл, 22-апрель)

  «Ички оорулар №2» кафедрасынын “Окуу-методикалык, илимий-педагогикалык жана коомдук-тарбия иштеринин абалы, материалдык-техникалык фонду, алдыдагы милдеттери жана максаттары жөнүндө” аттуу маселеге карата жумушчу комиссиянын баяндамасын талкуулоонун жана жарыш сөздөрдө айтылган сунуштардын негизинде медицина факультетинин Окумуштуулар кеңешинин отуруму

  ТОКТОМ кылат:

  1. Медицина факультетинин «Ички оорулар №2» кафедрасынын аткарган иш-чаралары жана окуу жктъмдърнн аткарылышы канааттандырарлык деп эсептелсин. .

 • 2. Кафедрада окуу процессин жана окутуунун сапатын жогорулатуу максатында тъмънк иш-чаралар аткарылсын: -кафедранын бардык документациялары комиссия белгилеген сунуштарды эске алуу менен көз карандысыз аккредитациянын жана НББП нын талаптарына ылайык иш улантылсын; - кафедрадагы тиешел документтердин лглър жана аткарылган иш чаралар жънндъг маалыматтар ъз убагында сайтка жайгаштырылсын; -кафедраларда окуу-усулдук иштери кчътлсн, окутуунун заманбап технологияларын мындан ары да окуу процессинде эффективд пайдалансын. - студенттер менен тыгыз байланыш тз максатында, тарбиялык иштерди кчът зарыл болгондуктан кураторлордун тайпалар менен иштъъ пландары жана алардын аткарылышы ага кураторлор тарабынан къзъмълдънсн; -кафедранын илимий потенциалын кътър иштери улансын; -бул токтомдун аткарылышы кафедра башчысына жүктөлсүн, ал эми аткарылышын къзъмълдъъ милдети медицина факультетинин деканатына жктълсн.

  Окумуштуулар кеңешинин төрагасы, м.и.к., доцент:                              Исмаилов А.А.

  Окумуштуу катчы, х.и.к., улук окутуучу:                                             Омурзакова Г.Г.

 • Медицина факультетинин

  Окумуштуулар Кеңеши № 9

  (2019-жыл, 01-июль)

  Маселе боюнча ОшМУнун медицина факультетинин декандын орун басарлары даярдаган баяндамаларды талкуулоонун жана жарыш сөздөрдө айтылган сунуштардын негизинде Окумуштуулар Кеңеши

  ТОКТОМ кылат:

  1.

  1. Медицина факультетинде 2018-2019-окуу жылынын 2 жарым жылдыгынын окуу иштеринин жыйынтыгы канааттандырарлык деп эсептелсин.

 • 2. Факультеттеги окуу процессин жана окутуунун сапатын жогорулатуу максатында төмөнкү иш-чаралар аткарылсын:

 • Адистиктер боюнча тиешел окуу жана жумушчу программалар мамлекеттик стандартка жана №19, 33 бюллетендерге ылайык түзүп чыгуу улантылсын жана кафедралар тарабынан аткарылышы көзөмөлдонсүн;

 • • Мамлекеттик аттестацияга байланышкан бардык иш-чараларды уюштуруу бтрч кафедралардын башчыларына милдеттендирилсин;

 • • Профессордук-окутуучулук курамдын 5 жыл аралыгында квалификациясын жогорулатуу, педагогикалык билимдерди өркүндөтүү иш-чараларын өтпөгөн кызматкерлер менен иш алып баруу кафедра башчылары тарабынан күчөтүлсүн;

 • • Окутуунун заманбап технологияларын мындан ары да окутуу процессинде эффективд пайдалануу иш-аракеттери өркүндөтүлсүн

 • • Дисциплиналар боюнча тзлгън окуу программалары, тесттик суроолордун мазмуну окутуунун кредиттик технологияларынын талаптарына жооп берс кафедра башчыларына жүктөлсүн ,жана деканат, УМК тарабынан көзөмөлгө алынсын. • Модулдук-интнграциялык жобого сунушталган өзгөрүлөр киргизилсин;

 • • Окутуунун сапатын өркүндөтүү максатында ачык сабактардын өтүлүшү деканат,УМК жана кафедра башчылары тарабынан системалуу көзөмөлгө алынсын;

 • • Студенттердин практикалык билимин оркундотуу учун симуляциялык борборду активдуу пайдалануу сунуш кылынсын;

 • • Ар бир кафедрада, ар бир предмет боюнча англис тилинде сабак бере турган окутуучуларды даярдоо кафедра башчыларына милдеттендирилсин;

 • • Китепкананын ишин заманбап уюштуруу жана автоматташтыруу, китеп фондун толуктоо, электрондук окуулуктарды түзүү, электрондук китепкананын ишин өркүндөтүү, ар бир кафедрага багыттуу трдъ карамагына тиешел предметтер боюнча негизги адабияттарды толуктаган окуу куралын түзүп чыгуу милдеттендирилсин.

 • 3. Бул токтомдун аткарылышы тиешел деканаттын мчълърнъ, структуралардын жетекчилерине, кафедра башчыларына,көзөмөлгө алуу – декандын окуу иштери боюнча орун басарларына , деканга жүктөлсүн.

 • Окумуштуулар кеңешинин төрагасы, м.и.к., доцент:                              Исмаилов А.А.

  Окумуштуу катчы, х.и.к., улук окутуучу:                                                 Омурзакова Г.Г.

 •       

  Медицина факультетинин

  №2 Окумуштуулар кеңеши       

  (2019-жыл, 01-ноябрь)

  ОшМУнун медицина факультетинин «Дарылоо иши», «Педиатрия, стоматология, фармация, коомдук саламаттык сактоо» адистиктеринин өндүрүштүк практика боюнча декандын орун басарлары Э.А. Камчиев жана Э.О. Омурбековдун баяндамаларын талкулоонун жана жарыш сөздөрдө айтылган сунуштардын негизинде Окумуштуулар кенеши.

  ТОКТОМ кылат:

  1. Медицина факультетинин 2018-2019 окуу жылындагы өндүрүштүк практика боюнча уюштурулган жана аткарылган иштердин жыйынтыктары канааттандырарлык деп эсептелсин.

 • 2. Факультеттин окуу процессинин ажырагыс бөлүгүн түзгөн жана студенттерди кесипке даярдоодо өзгөчө орду бар өндүрүштүк практиканы уюштуруу, өткөзүү жана жыйынтыктоо маселесин сапаттуу деңгээлге чыгаруу максатын да иш-чараларды иштеп чыгуу практика жетекчилерине тапшырылсын.

 • 3. Өндүрүштүк практиканын жумушчу программаларын өзгөртүүсүнө көзөмөл жүргүзүү иштери өндүрүштүк практика боюнча декандын орун басарлары Э.А. Камчиев жана Э.О. Омурбеков тарабынан камсыз кылынсын.

 • 4. Өндүрүштүк практикага тиешеси бар профессордук -окутуучулук курамдын иш пландары, жумушчу программалары кафедра башчылары тарабынан текшерилсин.

 • 5. Практика учурунда дарылоо мекемелериндеги практикант- студенттердин өндүрүштүк практиканы толук кандуу өтүүсүнө шарт түзө албаган окутуучулардын жана практика өтпөгөн студенттердин үстүнөн конкреттүү чаралар колдонулсун.

 • 6. Бул токтомдун аткарылышы тиешелүү деканаттын мүчөлөрүнө, структуралардын жетекчилерине жүктөлсүн

  Окумуштуулар кеңешинин төрагасы, м.и.к., доцент:                              Исмаилов А.А.

  Окумуштуу катчы, х.и.к., улук окутуучу:                                               Омурзакова Г.Г.

 • Токтом.
  Токтом 21.04.2020
  2020-2021жж.ОшМУнун медицина факультетинин Окумуштуулар кеңешинин токтомунан көчүрмө