Научно-исследовательская работа кафедры

Акушерство жана гинекология кафедрасынын 2019-2020окуу жылын ын илимий иштер боюнча жумуш планы

Ишчаралардынаталышы

Аткаруу м өөнөтү

Жооптуу аткаруучу

Аткарылганынын белгиси

1

2

3

4

5

I УЮШТУРУУ ИШТЕРИ

1

Кафедранын илимий иш чаралардын планын түзүү, талкулоо, бегитүү.

Август

Кафедра башчысы,

Илимий иштер боюнча жооптуу

2

Студенттик конференциялардын графиктерди түзүү, талкулоо, бекитүү.

Сентябрь

Кафедра башчысы,

Илимий иштер боюнча жооптуу

3

Кафедрада аспиранттады, изилдоочуулорду аныктоо пландарды талкулоо бекитуу.

Сентябрь

Кафедра башчысы,

Илимий иштер боюнча жооптуу

4

Студенттик кружоктордун иш планын бекитуу

Сентябрь

Кафедра башчысы,

Илимий иштер боюнча жооптуу

5

Кафедранын денгээлинде студенттердин арасында дебат откозуу “Новый закон о репродуктивных правах женщин ( 2016г)”

октябрь

Кафедра башчысы,

Илимий иштер боюнча жооптуу

6

Факультеттин денгелинде “ Аборт, анын зияны” деген темада тегерек столдорду откоруу .

Башка факультеттерге, мектептерге маалымат турундо иштоо.

Ноябрь.

Илимий иштери боюнча жооптуу мугалим

7

“АИВ”, “ ВИЧ инфекция- вчера, сегодня, завтра” деген темада тегерек стол откоруу.

Декабрь,

Илимий иштери боюнча жооптуу мугалим

8

Окутуучулардын, изилдөөчүлөрдүн жана аспиранттардын илимий изилдөө иштеринин жүрүмү боюнча эсеп-кысаптарын угуу жана талкулоо.

Декабрь. Май

Илимий иштери боюнча жооптуу мугалим

9

Илимий-усулдук семинарларды өткөрүү, практикалык жана лекциялык сабактарды угуу жана талкулоо.

Жыл ичи

Илимий иштери боюнча жооптуу мугалим

10

“Акушерстводогу орчундуу маселелер” тууралуу студенттик кружок менен иштоо.

Январь

Илимий иштери боюнча жооптуу мугалим

11

Мектептердин окуучулары учун % “Репродуктивдик ден соолукка байланыштуу суроолор” деген темада класстык саттарына катышуу, маалымат беруу.

Февраль , март.

Илимий иштери боюнча жооптуу мугалим

“Аялдардын жана ымыркайлардын олумуно коз караш. Кантип азайтса болот?” деген темада конференция откозуу.

Апрель

Илимий иштери боюнча жооптуу мугалим

12

Туштук зонадагы эне жана ымыркайларга байланыштуу орчундуу маселелер боюнча конференция откозуу.

Май.

Илимий иштери боюнча жооптуу мугалим

13

Илимий иштердин жыйынтыктары боюнча ар квартал сайын жана жылдын аягында жалпы жыйынтыгын чыгаруу жана деканатка жана илимий бөлүмгө жазуу түрүндө эсеп-кысабын тапшыруу.

Май, июнь

Илимий иштери боюнча жооптуу мугалим

Акушерство жана гинекология кафедрасынын 2018-2019окуужылын а иш планы

Ишчаралардынаталышы

Аткаруу м өөнөтү

Жооптуу аткаруучу

Аткарылганынын белгиси

1

2

3

4

5

I УЮШТУРУУ ИШТЕРИ

1

Кафедранын ишпланын тузуп, талкулоо, бекитүү.

Кафедрада сааттардын санын эсептоо,болуштуруу,бекитуу.

Кафедрадагы О.К.М.га тайпаларды болуштуруу.

Штаттык жадыбалын,индивидуалдык пландарды,толтуруу,талкулоо,бекитуу.О.К.М.нын коомдук кызмататкаруусун болуштуруу,бекитуу.

Кафедрада окуу – методикалык комплекстерди, силлабустарды, окуу планын, окуу программасын,иш программасын тузуу,талкулоо,бекитуу.Графиктерди тузуу,талкулоо,бекитуу

Август

Кафедра башчысы,

Илимий иштер боюнча жооптуу

2

Кафедрада окуу – методикалык комплекстерди, силлабустарды, окуу планын, окуу программасын,иш программасын тузуу,талкулоо,бекитуу.Графиктерди тузуу,талкулоо,бекитуу

Сентябрь

Кафедра башчысы,

Мугалимдер,завуч

3

Кафедрада О.К.П.бири – бирине катышуу,ачык сабактардын жана студенттердин оз ара даярдоого козомол,графиктерин тузуу,талкулоо, бекитуу.

Сентябрь

Кафедра башчысы,

зауч

1

Окуу тематикалык пландарды Согласование,разработка и составление тематических плана практический занятий, лекций по всем дисциплинам и утвердить и засидании УМС факультета

Август

МугалимдерГотовность к борьбе с COVID 19 в ОшГУ !!! Медицинский факультет ОшГУ закончил серию онлайн занятий по COVID -19 среди студентов 4,5,6 курсов. На занятиях были отражены все вопросы касающиеся COVID 19. ( Диагностики, течения, ведения, лечения, оказания первой медицинской помощи, течение и ведения у детей и беременных. Течение тяжёлых форм, Фармакотерапия, Организация изоляторов, инфекционный контроль, вопросы реабилитации) Каждый день согласно графику проводились занятия,параллельно основному графику учёбы. Все ознакомлены с клиническими протоколами, с СОПами. Обучали кафедры эпидемиологии,вирусологии и микробиологии: доцент Абдыраева Бактыгуль Рахматуллаевна; из кафедры Педиатрии 1 доцент кафедры Шерматова Уулжан Балтабаевна; из кафедры фармакологии доцент Жаанбаева Анара Кенешовна; из кафедры хирургии и реанимации ст.препод. Кутуев Жаныбек Акунович, из кафедры травматологии зав.кафедрой доцент Сеитбеков Таалай, из кафедры внутренних болезней с курсом семейной медицины Исраилова Дарыгуль. Огромное спасибо всем кафедрам и лекторам за обучение и содержательные презентации. Все презентации и протоколы распространены среди студентов. Выражаем благодарность декану факультета Алимбек Адылбековичу Исмаилову за предоставление личной площадки ZOOM в неограниченном во времени и в количестве.