О нас в СМИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

БИЛИМ БЕР// ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИ

ЖАЛПЫ ХИРУРГИЯ КАФЕДРАСЫ

КАФЕДРАНЫН ИЛИМИЙ ИШТЕРИ

ОШ ШААРЫ

Ош МУнун медицина факультетинин «Жалпы хирургия» кафедрасынын илимий иштер жана эл аралык байланыштар боюнча 2018-2019-окуу жылы ү ч ү н илим-изилд өө иштеринин жыйынтыктары

боюнча эсеп-кысабы

I. Кафедранын (факультеттин) профессордук-окутуучулук курамынын сапаттык кө рсө ткү чү нө анализ.

Кызматы

Ф.А.А

Илимий даражасы,

наамы

Аякта-ган

окуу жайы

Эмгек стажы

Билими,

аяктаган жылы

Жалпы

Ош МУ

1.

Кафедра башчысы

Муратов А.А.

м.и.д, профессор

КММИ

37

18

Жогорку 1982

2.

Окуу бълм. башчысы

Камчиев К.А.

ОшМУ

5

5

Жогорку 2012

3.

Кафедра- нын профес-сору

Райымбеков О.Р.

м.и.д, профессор

КММИ

38

24

Жогорку 1981

4.

Кафедра-нын профес-сору

Туйбаев З.А.

м.и.д, профессор

КММИ

37

24

Жогорку 1982

5.

Доцент

Беков Т.А.

м.и.к.

КММИ

25

15

Жогорку 1992

6.

Ага окутуучу

Анаркулов Т.Н.

м.и.к.

КММИ

24

13

Жогорку 1994

7.

Окутуучу

Жолболдуев Ж.М.

ОшМУ

12

10

Жогорку 2005

8.

Окутуучу

Шукуров С.Н.

ОшМУ

12

10

Жогорку 2005

9.

Окутуучу

Мадалиев Т.

ОшМУ

6

6

Жогорку 2011

10.

Окутуучу

Нурунбетов Э.Б

КММА

7

7

Жогорку 2010

11.

Окутуучу

Туйбаев Э.З.

КММА

24

20

Жогорку 1993

12.

Окутуучу

Закирбай уулу А.

ОшМУ

2

2

Жогорку 2014

13.

Окутуучу

Жумабаев М.

ОшМУ

6

4

Жогорку 2011

14.

Окутуучу

Айдаров У.

ОшМУ

2

2

Жогорку 2014

Медицина илимдеринин доктору – 3

Медицина илимдеринин кандидаты – 1

Улук окутуучу – 2

Окутуучу – 14

Методист – 1

Лаборант – 2

Жалпысы: профессордук-окутуучу курам – 14

Окуу-къмъкч персоналдар - 2

II. Кафедранын илимий багыттары, темасы, каттоо карточкасы

(№, бекитилген кү нү ), алынган жыйынтыктар, практикада колдонулушу.

  1. Хирургиялык оорулардын дарттабуусун жана хирургиялык дарылоосун андан ары жакшыртуу, ыңгайлаштыруу.

2. Релапаротомиядагы хирургиялык ыкмаларды оптималдаштыруу жана алардын алгоритмин иштеп чыгуу.

3. Аноректалдык аймактагы айкалышкан оорулардын дарттабуусун жана хирургиялык дарылоосун оптималдаштыруу.

III. Кафедранын профессордук-окутуучулук курамынын, аспиранттардын РИНЦке катталгандыгы ж ө н ү нд ө маалымат.

SPIN – код

№№

SPIN-код

1.

Муратов А.А.

7971-0703

2.

Райымбеков О.Р.

3.

Туйбаев З.А.

2221-4969

4.

Беков Т.А.

5400-6249

5.

Анаркулов Т.Н

6974-0617

6.

Жолболдуев Ж.М.

9033-1735

7.

Шукуров С.Н.

8.

Нурунбетов Э.Б.

9.

Жумабаев М.А.

10.

Камчиев К.А.

4871-6522

11.

Мадалиев Т.Т.

12.

Закирбай уулу А.

2961-6595

13.

Айдаров У.А.

9351-5023

14.

Туйбаев Э.З.

4618-0421

15.

Рустам уулу Э.

9278-8385

IV. Корголгон кандидаттык жана доктордук диссертациялар: убактысы, коргогон жери, бекитилиши.

№№

Ф.А.А.А.

Диссертациялар

Темалары

Коргогон жери, жылы

1.

Муратов А.А.

Кандидаттык

диссертация:

14.00.27 -

«Хирургия»

«Осложнения после трансстернальных трансперикардиаль-ных операций на главных бронхах у больных осложненным туберкулезом и другими заболеваниями органов дыхания (профилактика, диагностика и лечение)».

1988-жыл,

Москва

шаары,

Централь-

ный НИИ

туберку-леза

МЗ СССР.

Бекитилген 01.02. 1989-ж.

Докторлук диссертация:

14.00.27 -

«Хирургия»,

14.0033 -

«Коомдук саламаттык жана саламаттык сактоо»

«Хирургия практикасын сациалдаштыруу, дарттапма процессин индустриалдаштыруу жана дарылоо ыгын жекелештир\нн илимий негиздери. (Научные основы индустриализации диагностического процесса, индивидуализации лечебной тактики и социологизации хирургической практики)».

Бишкек шаары,

2010-жыл,

КР ССМинин

Улуттук

хирургия

борбору.

Бекитилген 11.11.2011-ж.

2.

Туйбаев З.А.

Кандидаттык диссертация:

14.00.27 -

«Хирургия»,

14.01.20 - «Анестезиология»

«Анализ причины и сравнительной оценки результата вынужденных и спланированный ре- и ре-релапаратомии».

2005-ж,

Бишкек ш.

КР ССМнин Улуттук Хирургия Борбору.

Бекитилген

Докторлук диссертация:

14.00.27 -

«Хирургия»

«Компетентностный подход к объективизации качества повторных операций».

2017-ж.

Бишкек ш.,

КР ССМнин Улуттук Хирургия Борбору

Бекитилген

3.

Райымбеков О.Р.

Кандидаттык диссертация:

14.00.27 -

«Хирургия»

«Острый парапроктит: Дифференциальная диагностика и хирургическое лечение».

2003-ж,

Бишкек ш.

КР ССМнин Улуттук Хирургия Борбору.

Бекитилген

Докторлук диссертация:

14.00.27 -

«Хирургия»

«Оптимизация хирургического лечения сочетанных заболеваний аноректальной области»

2017-ж.

Бишкек ш.

КР ССМнин Улуттук Хирургия Борбору.

Бекитилген

4.

Беков Т.А.

Кандидаттык диссертация: «Анатомия человека»

"Возрастные изменения стенки слоев 4-го желудка головного мозга". Место защиты: ГОУВПО "Ярославская государственная медицинская академия» Е863.93,7,0

2006-ж.

РФ, ГОУВПО Ярославская государственная медицинская академия,

Е863.93,7,0

Бекитилген

V. Кафедрадагы аспиранттар, илим изденүү чү лө р жө нү ндө маалыматтар, алардын илим-изилдөө иштеринин абалы, жыйынтыктары.

Кафедрада жалпысынан 5 кызматкер илимий иштер менен алектен\дъ, алардын ичинен 1 кызматкер докторлук, ал эми 4 кызматкер кандидаттык диссертациянын стндъ иш алып барууда. Бул боюнча тъмъндъ маалымат берилген.

№№

Аты жө нү

Кайсы илимий даражага

Багыты

Илимий темасы

Кайсы мекемеде каралат

1.

Беков Т.А.

м.и.д.

Хирургия

"Стратегия хирургического лечения острых холециститов в сочетании с пиелонефритом»".

Бишкек ш.

КР ССМнин Улуттук Хирургия Борбору.

2.

Анаркулов Т.Н.

м.и.к.

Патологи-ческая физиология

«Исследование иммунного статуса студентов–курешистов в годичном цикле спортивной тренировки».

Илимий консультанты:

д.м.н.профессор Турусбеков Б.

Бишкек ш.

КР УИА

3.

Жолбол-дуев Ж.М.

м.и.к.,

аспирант

ОшГУ

Хирургия

“Способ лечения анальной трещины в сочетании с хроническим геморроем”

Бишкек ш.

КР ССМнин Улуттук Хирургия Борбору.

4.

Мадалиев Т.Т.

м.и.к.,

аспирант

ОшГУ

Коомдук саламаттык жана саламаттык сактоо,

Хирургия

«Оптимизация и организация экстренной хирургической помощи догоспитальном этапе »

И.К.Ахунбаев ат. КММА

5.

Камчиев К.А.

м.и.к.,

аспирант

ОшГУ

Хирургия

«Особенности хирургического лечения больных с гнойными заболеваниями аноректальной области».

Бишкек ш.

КР ССМнин Улуттук Хирургия Борбору.

VI. 2017-19-окуу жылында кафедра, факультет тарабынан ө ткө рү лгө н илимий конференциялар, семинарлар ж.б., алардын натыйжалуулугу

Аталышы

Иш-чаранын

аталышы

Ө ткө рү лгө н жери жана убактысы

Катышуу-чулардын саны

Уюштуруучу-лар

1.

“Студенческая наука и творчество”

25 апреля 2017 года в 11 часов

Студент-тик предмет-тик конферен-ция

Ош МУ медицина факультети, «Жалпы хирургия» кафедрасы 25апрель 2017-ж.

70 студент

Анаркулов Т.Н. Жолболдуев Ж. М. Шукуров С.Н. Нурунбетов Э.Б.

Камчиев К.А. Мадалиев Т.Т.

Закирбай уулу А. Туйбаев Э.З.

Айдаров У.А.

2.

“Студенческая наука и творчество”

16 апреля 2018 года в 12 часов

Студент-тик предмет-тик конферен-ция

Ош МУ медицина факультети, «Жалпы хирургия» кафед-расы,

20 апрель 2018-ж

60 студент

Закирбай уулу А. Туйбаев Э.З. Айдаров У. Анаркулов Т.Н Жолболдуев Ж. Шукуров С.Н.

Нурунбетов Э.Б.

Камчиев К.А. Мадалиев Т.Т.

VII. Кафедрада системалуу иштеген илимий-усулдук семинарлар, алардын натыйжалуулугу.

Аталышы

Уюштуруучулар

Катышуучулар, мъънът, ө тк ө н жайы

1.

“Новые подходы к составлению учебно-методических пособий для практических занятий и самостоятельной работе студентов”

Анаркулов Т.Н., Камчиев К.А. Закирбай уулу Аскат

Кафедранын толук курамы

2.

Жаш изден\чүлөрдүн темаларынын аннотацияларын талкуулоо, бекит\

Муратов А.А. Райымбеков О.Р. Туйбаев З.А.

Кафедранын толук курамы.

3.

“Компетенциялар картасы жана паспорту боюнча айрым маселелер”

Кафедралык семинар, Мадалиев Т.Т. Айдаров У. апрель, 2018

Кафедра окутуучулары толугу менен, 15 адам.

4.

“Предметтер боюнча жумушчу программалардын жана студенттер чн тзүлгөн силлабустардын ъзгъчөлүктөрү тууралуу”

Кафедралык семинар,

, сентябрь, 2018

Кафедра окутуучулары толугу менен, 15 адам.

5.

“Ъздк аккредитацияга даярыктар, баалоо критерийлери, отчетту даярдоо”

Кафедралык семинар,

Муратов А.А. Ноябрь, 2018

Кафедра окутуучулары толугу менен, 15 адам.

6.

“Ачык сабактарды уюштуруудагы айрым маселелер, стажер окутуучулардын ролу”

Кафедралык семинар,

Жолболдуев Ж.М. Шукуров С.Н. декабрь, 2018

Кафедра окутуучулары толугу менен, 15 адам.

VIII. Кафедрада системалуу иштеген илимий, илимий-усулдук семинарлар, алардын натыйжалуулугу.

Студенттик илимий-изилдөө иштерин уюштуруунун мазмуну, сапаты, формалары,

жыйынтыгы жана көзөмөлдөө:

- курстук жана дипломдук иштердин аткарылышы, сапаты, актуалдуулугу;

- студенттик илимий ийримдер, алардын ишинин натыйжалуулугу, жооптуулар,

катышуучулардын саны;

- адистик жана предмет боюнча өткөрүлгөн олимпиадалардын жыйынтыктары;

- студенттердин республикалык, аймактык, эл аралык олимпиадаларгаж.б. илимий

иш-чараларга катышуусу жана жыйынтыктары;

- студенттердин түрдүү илимий долбоорлорго катышуусу, жыйынтыктары;

- өткөрүлгөн студенттик илимий конференциялар, натыйжалуулугу;

- өткөрүлгөн илим жумалыктары жана алардын жыйынтыктары ж.б.

IX. 2017-18-окуу жылында уюштурулган студенттик илимий-изилдөө иштери, формалары

А. Студенттик илимий ийримдер, алардын натыйжалуулугу, жооптулар, катышучулардын саны:

«Жалпы хирургия» кафедрасы КР УИА ТБ МПИ базасында (жетекчиси м.и.к. Р.М.Тойчуев) эксперименталдык жана клинкалык хирургия боюнча 3-6 курстун студенттери менен студенттик илимий ийримин алып барат. Ийримдин курамын жакшы окуган 3-6 курстун 70ке жакын студенттери түзүшөт. Студенттердин курсуна жараша төмөндөгүдөй илимий багыттагы секцияларга бөлүнгөн: эксперименталдык, илимий реферативдик, бейтапты ъз алдынча кароо, илимий-изилдөөчүлүк жана практикалык.

Эксперименталдык - КР УИА ТБ МПИ базасында трансплантология, токсикология багытында илимий иштер жргзлът. Ийримди кафедра башчысы, м.и.д., профессор А.А.Муратов жетектейт.

Практикалык - Скелеттин съъктърнн анатомиялык тзлшн, аттарын, нерв, кантамыр жана лимфа ситемаларынын, булчундардын аштоолорго бек\сн физиологиялык нормада жана патологиялык белгилерин аныктоо, бул жумуш ассистенттердин жана мугалимдин къзъмълндъ иш жзндъ аткарылат.

Илимий-изилдөөчүлүк секциясы - кафедранын илимий багытына негизги илимий иштеринин аныктоо ошонун тегерегинде дал келген изилдөөлөрдү жүргүзүп, аларды салыштырып келе жатат жана студенттерге тереё билим бер\гъ кафедранын илимий жамааты жетекчилик кылат.

Бейтапты ъз алдынча кароо багытта керект\ болгон докуметтерди тактоо, туура жазуу, туура багытка алып баруу, бейтап менен ишенимд\ мамиле куруу, дарылоо ыкмасын изилдъъ, табуу студенттердин ъзнъ тапшырылат.

Ал эми төмөнкү курстун студенттери үчүн илимий адабияттар менен иштөө, хирургия предметинин актуалдуу маселелерин чагылдырган реферативдик баяндамалар (оозеки, дубал гезити, аудио, видео материалдары) түрүндө даярдоо, кроссворд, сканворд, бенйтаптын дарт баянын жасоо менен алектенишет. Ийрим окутуучу Т.Н.Анаркуловдун къзъмълндъ жргзлът.

Б. Адистик жана предмет боюнча өткөрүлгөн сабактарга кафедра башчысынын къзъмълндъ окутуучулар ъз ара макулдашуу иретинде сабактарына катышышат.

В. Өткөрүлгөн студенттик илимий конференциялар, натыйжалуулугу.

Кафедра тарабынан өткөрүлгөн студенттик конференцияга жаш окутуучулар жана студенттер катышышты. Конференциянын аягында мыкты деп табылган студенттерге (Суйунбек уулу Максат, Турдукулов Эрланбек. Сайдинова Мээрим. Рахматулла уулу Х. Алмазбек улу А. Джумабаев Акмал) дипломдор тапшырылды. Жалпы конференциянын чечими менен алардын иштери факультеттик денгээлде өтүүчү конференцияга сунушталды. Алардын кийинки факультеттик, университеттик жана университет аралык ийгиликтери төмөндөгүдөй:

X. Кафедранын мү чө лө рү нү н Кыргызстандын чегинде конференцияларга , симпозиумдарга , форумдарга ж . б . илимий иш - чараларга катышуусу жана алардын натыйжалуулугу

Аталышы

Ъткърлгън жери жана убактысы

Катышуучулардын саны

Уюштуруу-

чулар

1.

ОшМУнун илим кннъ арналган эл аралык илимий-практикалык конференциясы

Ош, апрель, 2018

Муратов А.А. Туйбаев З. А. Райымбеков О.Р. Закирбай уулу Аскат. Айдаров У. Камчиев К.А. Мадалиев Т,Т,

Ош МУ,

Илим жана аспирантура бълм, Анарбаева Г.М.., Шерматова У.Б.

2.

Кафедралардын отчеттук илимий конференциясы

Ош, ноябрь, 2018

Муратов А.А. Туйбаев З.А. РайымбековО.Р. Закирбай уулу Аскат. Айдаров У. Камчиев К.А. Мадалиев Т.Т.

ОшМУ,

Илим жана аспирантура

бълм

3.

Медицина факультетинин травматология кафедрасынын башчысы профессор Ж.Ж.Жээнбаевтин 70 жылдык юбилейине карата ъткърлгън студенттик илимий конференциясы.

Ош, апрель

2018

Медицина факультетинин окутуучулары

ОшМУ,

Илим жана аспирантура бълм

XI. Кафедранын мү чө лө рү нү н жакынкы жана алыскы чет ө лкө лө ргө конференцияларга, симпозиумдарга, ж.б. илимий иш-чараларга катышуусу,жыйынтыктары

Аталышы

Ө ткө рү лгө н жер жана убактысы

Катышуучулардын аты-жө нү

1.

“Новые технологии в хирургии”, IV Конгресс хирургов Казахстана.

Алматы, ННЦХ им.А.Н.Сызганова МЗ РК.

15.04-19.04.2013-ж.

Муратов А.А.

XII. Кафедранын мү чө лө рү нү н диссертациялык кең ештердин иштерине катышуусу .

Окутуучунун аты-жө нү

Диссертациялык кеёештин аталышы

Мекеменин аталышы жана дареги

Мчълъ-

рнн саны

1.

Муратов А.А.

КР ССМ УХБ Д.14.08.372

Бишкек ш., 3-линия к.,

й №. 25.

24

XIII. Кафедранын окутуучуларынын, кызматкерлеринин илимий сапарларга чыгуусу, стажировкаларда болуусу, максаты, жыйынтыктары, отчет берүү сү

Окутуучунун аты-жө нү

Илимий сапардын, стажировкалардын багыты

Илимий сапардын, стажировкалардын

аталышы

Мөө нө тү , ө тө гө н жайы

1.

Муратов А.А.

“Кардиохирургия Кыргызстана на стыке веков, достижения и проблемы”.

“Организация самооценки и подготовка отчета”.

8 саат

12 саат

2018-ж.

28.09. Жалал-Абад, ЮФ КГМИПиПК и ЮРНЦССХ

05-06.2018.

Ысык-Къл,

Чок-Тал а.

2.

Райымбеков

О.Р.

“Педогика жана психология предметтери боюнча билимин оркундотуу”

96 часов

ОшМУ, 2018-ж.

3.

Камчиев К.А.

“Кесиптик билим беруудо компетенттуулук мамилеге ылайык окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологияларды пайдалануу”.

72 саат

ОшМУ

15-23-январь

2018-ж.

4.

Мадалиев Т.Т.

Актуальные вопросы общей хирургии

156

ЮФКГМИ Ош ш.

5.

Закирбай уулу Аскат

Актуальные вопросы общей хирургии

156 саат

ЮФКГМИ Ош ш.

6.

Анаркулов

Т.Н.

Жогорку мектептин педагогикасы жана психологиясы.

152 саат

ОшМУ үзгүлтүк. билим берүү институту

2018

7.

Шукуров

С.Н.

Жогорку мектептин педагогикасы жана психологиясы.

“Кан тамыр хирургиясынын орчундуу маселелери”.

150 саат

КММА

XIV. Кафедранын мү чө лө рү нү н жарыкка чыккан илимий , окуу - усулдук эмгектери , алынган патенттер жө нү ндө гү толук маалыматтар , алардын окуу - илимий иштерге колдонулушу

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

КРде

РИНЦ

Scopus

Web of

science

КМШ

өлкөлө-рүндө

Алыскы

чет өлкө-лөрдө

КРде

КМШ өлкөлө-рүндө

1.

Патент

Кыргызпатент. Свидетельство № 1908. Перечень экстренных оперативных вмешательств, выполняемых при массовом потоке пострадавших с сочетанными повреждениями и политравмами. Автор:

Муратов А.А.,

2.

Патент

Ички геморрой тйндърн аппаратсыз дезартеризация-лоо, ошол эле учурда сырткы геморрой тйндърн алып салуу. № 2038. 2017-ж. 21-август.

Автор: Райымбеков О.Р.

XV. Кафедранын мү чө лө рү нү н жарыкка чыккан илимий, окуу-усулдук эмгектери, алынган патенттери

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

Кыргыз Республикасында

Жакынкы чет

өлкөлөрдө

Алыскы чет

өлкөлөрдө

1.

Окуу китептери

8

2.

Окуу-усулдук колдонмолор

45

3.

Патенттер

6

Кафедранын профессордук-окутуучулар курамы тарабынан чыгарылган негизги эмгектер:

1. Муратов А.А. – кафедра башчысы, профессор -

1) Медицина философиясы. Тандалма маселелери (монография) - Ош, 2017. - 281 с.

2) Медицина & Философия. Обзор проблем преемственности, кумулятивизма, парадигмализма во взглядах философов от медицины (монография) - Ош, 2017. - 265 с.

3) Кыргызстанда хирургиялык кызматты технологиялаштыруунун стратегиясы (монография) - Ош, 2018. – 334 с.

4) Кровотечение (учебно-методическое пособие) - Ош, 2018. - 28 с.

5) Нагноительные заболевания легких (абсцесс, гангрена, бронхоэктатическая болезнь) (учебно-методическое пособие) - Ош, 2018. - 56 с.

6) Хирургическое лечение геморроя, осложненного анемией (учебно-методическое пособие) - Ош, 2018. - 16 с.

7) General Competencies of Surgeons in Planning and Implementation of Sanation Relaparotomy (статья). Young Scientist USA, 2017, Vol. 7 – pp. 115-121.

8) Хирургическая тактика при санационной релапаротомии у больных с осложненной кишечной непроходимостью (статья). Ежемесячный международный научный журнал «INTERNATIONAL SCIENCE PROJECT». 1 ч. - № 12 / 2018. - С. 22-26.

9) Оценка качества медико-хирургической помощи на примере тяжелых сочетанных ранений (статья). Международный научно-исследовательский журнал «Евразийский Союз Ученых» (ЕСУ). № 4 (49) / 2018. – 2 ч. – С. 50-53.

10)Философия медицины: истоки, проблемы, перспективы (статья). The European Journal of Humanities and Social Sciences. - №3, 2018. – Р. 106-110.

11)Анализ результатов лечения тяжелых сочетанных ранений (статья). Междунар.науч-исслед.жернал International Research Journal. Екатеринбург, 2019. - № 4 (82).- Ч.1.- Апрель.- С. 106-109.

12) Лечебно-диагностическая тактика при торако-абдоминальных ранениях (статья). Евразийское научное объединение. - №5 (51). – Ч.3. – Май, 2019. – С. 193-198.

13) Объективизация эффективности санационной релапаротомии у больных с острым осложненным аппендицитом (статья). Евразийское научное объединение. - №6 (52). – Ч.3. – Июнь, 2019. – С. 192-197.

14) Объективизация эффективности санационной релапаротомии у больных с осложненной язвенной болезнью (статья). Евразийское научное объединение. - № 6 (52). – Ч.3. – Июнь, 2019. – С. 192-197.

15) Медицина и философия: диалектическая и синергетическая концепция взаимосвязи (сатья). Евразийское научное объединение. - № 6-3 (52). – Ч. 3. – Июнь, 2019. – С. 192-197.

2. Туйбаев З.А.- профессор –

1) Рейтингование операций. Хирургия в проекции ICH-GCP в трех частях. Бишкек, 2015. – 400 с.

2) Релапаротомия: оценка эффективности. – Бишкек, 2015. – 192 с.

3. Райымбеков О.Р. – профессор –

1) Способ закрытой геморроидэктомии с восстановлением слизистой оболочки анального канала. IVмеждународная научная конференция «Медицина вызовы сегодняшнего дня» (Москва 2017 г.).

2) Результаты применения «Х» образного шва в аноректальной хирургии. IV международная научная конференция «Медицина: вызовы сегодняшнего дня» (Москва 2017 г.).

Кафедранын профессордук-окутуучулар курамы тарабынан чыгарылган окуу-методикалык колдонмолор:

1) А.А.Муратов, Т.Т.Мадалиев, К.А.Камчиев. Кровотечение (учебно-методическое пособие). - Ош, 2018. - 28 с.

2) А.А.Муратов, Т.Ж.Осмонов, Ж.А.Кутуев. Нагноительные заболевания легких (абсцесс, гангрена, бронхоэктатическая болезнь) (учебно-методическое пособие). - Ош, 2018. - 56 с.

3) Т.Ж.Осмонов, А.А.Муратов. Хирургическое лечение геморроя, осложненного анемией (учебно-методическое пособие). - Ош, 2018. - 16 с.

4) А.А.Муратов, Т.А.Беков, К.А.Камчиев, А.А.Кушанов, С.А.Жолдошев. Острый аппендицит. – Ош, 2018. – 128 с.

5) А.А.Муратов, Т.А.Беков, К.А.Камчиев, А.А.Кушанов, С.А.Жолдошев. Острый холецистит. – Ош, 2019. – 60 с.

XVI. Кафедранын мү чө лө рү нү н квалификацияларын жогорулатуусу (формалары, кимдер, кайсы жерде, качан, натыйжасы ж. у. с.).

Курстун тематикасы

Курстан ъткън жери, убактысы

Аты жън

1.

“Реформирование додипломного медицинского образования”.

ОшМУ,

15-17.11.2017.

Муратов А.А.

2.

“Качество образования и процедура независимой аккредитации образовательных программ прфессионального образования в Кыргызстане”.

ОшМУ,

25-26.12.2017.

Муратов А.А.

3.

“Организация самооценки

и подготовка отчета”.

(Аккредитационное

агентство “Эл баасы”).

Ысык-Къл, Чок-Тал а. 05-06.07.2018.

Муратов А.А.

XVII. Кафедранын (факультеттин) эл аралык кызматташтыктары, тышкы байланыштары, формалары, натыйжалары.

Кафедра тарабынан эл аралык мамилелер жаатында да алгылыктуу иштер аткарылылды. Тактап айтканда төмөндөгү ЖОЖдор менен тыгыз илимий байланыштар калыптанган. Айрымдары менен атайын кызматташуу тууралуу макулдашуулар бар:

1. И.К. Ахунбаев атындагы КММА (проф. Муратов А.А.);

2. РФ, Смоленск мамлекеттик медицина университети (проф.Райымбеков О.Р).

3. Андижанский Медицинский Институт (проф.Токтобаев М.Т).

Кафедра башчысы, м.и.д., профессор Муратов А.А.

Кафедранын илимий иштер боюнча

жооптуу окутуучусу: Закирбай уулу Аскат.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

БИЛИМ БЕР// ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИ

ЖАЛПЫ ХИРУРГИЯ КАФЕДРАСЫ

КАФЕДРАНЫН ИЛИМИЙ ИШТЕРИ

ОШ ШААРЫ

Ош МУнун медицина факультетинин «Жалпы хирургия» кафедрасынын илимий иштер жана эл аралык байланыштар боюнча 2018-2019-окуу жылы ү ч ү н илим-изилд өө иштеринин жыйынтыктары

боюнча эсеп-кысабы

I. Кафедранын (факультеттин) профессордук-окутуучулук курамынын сапаттык кө рсө ткү чү нө анализ.

Кызматы

Ф.А.А

Илимий даражасы,

наамы

Аякта-ган

окуу жайы

Эмгек стажы

Билими,

аяктаган жылы

Жалпы

Ош МУ

1.

Кафедра башчысы

Муратов А.А.

м.и.д, профессор

КММИ

37

18

Жогорку 1982

2.

Окуу бълм. башчысы

Камчиев К.А.

ОшМУ

5

5

Жогорку 2012

3.

Кафедра- нын профес-сору

Райымбеков О.Р.

м.и.д, профессор

КММИ

38

24

Жогорку 1981

4.

Кафедра-нын профес-сору

Туйбаев З.А.

м.и.д, профессор

КММИ

37

24

Жогорку 1982

5.

Доцент

Беков Т.А.

м.и.к.

КММИ

25

15

Жогорку 1992

6.

Ага окутуучу

Анаркулов Т.Н.

м.и.к.

КММИ

24

13

Жогорку 1994

7.

Окутуучу

Жолболдуев Ж.М.

ОшМУ

12

10

Жогорку 2005

8.

Окутуучу

Шукуров С.Н.

ОшМУ

12

10

Жогорку 2005

9.

Окутуучу

Мадалиев Т.

ОшМУ

6

6

Жогорку 2011

10.

Окутуучу

Нурунбетов Э.Б

КММА

7

7

Жогорку 2010

11.

Окутуучу

Туйбаев Э.З.

КММА

24

20

Жогорку 1993

12.

Окутуучу

Закирбай уулу А.

ОшМУ

2

2

Жогорку 2014

13.

Окутуучу

Жумабаев М.

ОшМУ

6

4

Жогорку 2011

14.

Окутуучу

Айдаров У.

ОшМУ

2

2

Жогорку 2014

Медицина илимдеринин доктору – 3

Медицина илимдеринин кандидаты – 1

Улук окутуучу – 2

Окутуучу – 14

Методист – 1

Лаборант – 2

Жалпысы: профессордук-окутуучу курам – 14

Окуу-къмъкч персоналдар - 2

II. Кафедранын илимий багыттары, темасы, каттоо карточкасы

(№, бекитилген кү нү ), алынган жыйынтыктар, практикада колдонулушу.

  1. Хирургиялык оорулардын дарттабуусун жана хирургиялык дарылоосун андан ары жакшыртуу, ыңгайлаштыруу.

2. Релапаротомиядагы хирургиялык ыкмаларды оптималдаштыруу жана алардын алгоритмин иштеп чыгуу.

3. Аноректалдык аймактагы айкалышкан оорулардын дарттабуусун жана хирургиялык дарылоосун оптималдаштыруу.

III. Кафедранын профессордук-окутуучулук курамынын, аспиранттардын РИНЦке катталгандыгы ж ө н ү нд ө маалымат.

SPIN – код

№№

SPIN-код

1.

Муратов А.А.

7971-0703

2.

Райымбеков О.Р.

3.

Туйбаев З.А.

2221-4969

4.

Беков Т.А.

5400-6249

5.

Анаркулов Т.Н

6974-0617

6.

Жолболдуев Ж.М.

9033-1735

7.

Шукуров С.Н.

8.

Нурунбетов Э.Б.

9.

Жумабаев М.А.

10.

Камчиев К.А.

4871-6522

11.

Мадалиев Т.Т.

12.

Закирбай уулу А.

2961-6595

13.

Айдаров У.А.

9351-5023

14.

Туйбаев Э.З.

4618-0421

15.

Рустам уулу Э.

9278-8385

IV. Корголгон кандидаттык жана доктордук диссертациялар: убактысы, коргогон жери, бекитилиши.

№№

Ф.А.А.А.

Диссертациялар

Темалары

Коргогон жери, жылы

1.

Муратов А.А.

Кандидаттык

диссертация:

14.00.27 -

«Хирургия»

«Осложнения после трансстернальных трансперикардиаль-ных операций на главных бронхах у больных осложненным туберкулезом и другими заболеваниями органов дыхания (профилактика, диагностика и лечение)».

1988-жыл,

Москва

шаары,

Централь-

ный НИИ

туберку-леза

МЗ СССР.

Бекитилген 01.02. 1989-ж.

Докторлук диссертация:

14.00.27 -

«Хирургия»,

14.0033 -

«Коомдук саламаттык жана саламаттык сактоо»

«Хирургия практикасын сациалдаштыруу, дарттапма процессин индустриалдаштыруу жана дарылоо ыгын жекелештир\нн илимий негиздери. (Научные основы индустриализации диагностического процесса, индивидуализации лечебной тактики и социологизации хирургической практики)».

Бишкек шаары,

2010-жыл,

КР ССМинин

Улуттук

хирургия

борбору.

Бекитилген 11.11.2011-ж.

2.

Туйбаев З.А.

Кандидаттык диссертация:

14.00.27 -

«Хирургия»,

14.01.20 - «Анестезиология»

«Анализ причины и сравнительной оценки результата вынужденных и спланированный ре- и ре-релапаратомии».

2005-ж,

Бишкек ш.

КР ССМнин Улуттук Хирургия Борбору.

Бекитилген

Докторлук диссертация:

14.00.27 -

«Хирургия»

«Компетентностный подход к объективизации качества повторных операций».

2017-ж.

Бишкек ш.,

КР ССМнин Улуттук Хирургия Борбору

Бекитилген

3.

Райымбеков О.Р.

Кандидаттык диссертация:

14.00.27 -

«Хирургия»

«Острый парапроктит: Дифференциальная диагностика и хирургическое лечение».

2003-ж,

Бишкек ш.

КР ССМнин Улуттук Хирургия Борбору.

Бекитилген

Докторлук диссертация:

14.00.27 -

«Хирургия»

«Оптимизация хирургического лечения сочетанных заболеваний аноректальной области»

2017-ж.

Бишкек ш.

КР ССМнин Улуттук Хирургия Борбору.

Бекитилген

4.

Беков Т.А.

Кандидаттык диссертация: «Анатомия человека»

"Возрастные изменения стенки слоев 4-го желудка головного мозга". Место защиты: ГОУВПО "Ярославская государственная медицинская академия» Е863.93,7,0

2006-ж.

РФ, ГОУВПО Ярославская государственная медицинская академия,

Е863.93,7,0

Бекитилген

V. Кафедрадагы аспиранттар, илим изденүү чү лө р жө нү ндө маалыматтар, алардын илим-изилдөө иштеринин абалы, жыйынтыктары.

Кафедрада жалпысынан 5 кызматкер илимий иштер менен алектен\дъ, алардын ичинен 1 кызматкер докторлук, ал эми 4 кызматкер кандидаттык диссертациянын стндъ иш алып барууда. Бул боюнча тъмъндъ маалымат берилген.

№№

Аты жө нү

Кайсы илимий даражага

Багыты

Илимий темасы

Кайсы мекемеде каралат

1.

Беков Т.А.

м.и.д.

Хирургия

"Стратегия хирургического лечения острых холециститов в сочетании с пиелонефритом»".

Бишкек ш.

КР ССМнин Улуттук Хирургия Борбору.

2.

Анаркулов Т.Н.

м.и.к.

Патологи-ческая физиология

«Исследование иммунного статуса студентов–курешистов в годичном цикле спортивной тренировки».

Илимий консультанты:

д.м.н.профессор Турусбеков Б.

Бишкек ш.

КР УИА

3.

Жолбол-дуев Ж.М.

м.и.к.,

аспирант

ОшГУ

Хирургия

“Способ лечения анальной трещины в сочетании с хроническим геморроем”

Бишкек ш.

КР ССМнин Улуттук Хирургия Борбору.

4.

Мадалиев Т.Т.

м.и.к.,

аспирант

ОшГУ

Коомдук саламаттык жана саламаттык сактоо,

Хирургия

«Оптимизация и организация экстренной хирургической помощи догоспитальном этапе »

И.К.Ахунбаев ат. КММА

5.

Камчиев К.А.

м.и.к.,

аспирант

ОшГУ

Хирургия

«Особенности хирургического лечения больных с гнойными заболеваниями аноректальной области».

Бишкек ш.

КР ССМнин Улуттук Хирургия Борбору.

VI. 2017-19-окуу жылында кафедра, факультет тарабынан ө ткө рү лгө н илимий конференциялар, семинарлар ж.б., алардын натыйжалуулугу

Аталышы

Иш-чаранын

аталышы

Ө ткө рү лгө н жери жана убактысы

Катышуу-чулардын саны

Уюштуруучу-лар

1.

“Студенческая наука и творчество”

25 апреля 2017 года в 11 часов

Студент-тик предмет-тик конферен-ция

Ош МУ медицина факультети, «Жалпы хирургия» кафедрасы 25апрель 2017-ж.

70 студент

Анаркулов Т.Н. Жолболдуев Ж. М. Шукуров С.Н. Нурунбетов Э.Б.

Камчиев К.А. Мадалиев Т.Т.

Закирбай уулу А. Туйбаев Э.З.

Айдаров У.А.

2.

“Студенческая наука и творчество”

16 апреля 2018 года в 12 часов

Студент-тик предмет-тик конферен-ция

Ош МУ медицина факультети, «Жалпы хирургия» кафед-расы,

20 апрель 2018-ж

60 студент

Закирбай уулу А. Туйбаев Э.З. Айдаров У. Анаркулов Т.Н Жолболдуев Ж. Шукуров С.Н.

Нурунбетов Э.Б.

Камчиев К.А. Мадалиев Т.Т.

VII. Кафедрада системалуу иштеген илимий-усулдук семинарлар, алардын натыйжалуулугу.

Аталышы

Уюштуруучулар

Катышуучулар, мъънът, ө тк ө н жайы

1.

“Новые подходы к составлению учебно-методических пособий для практических занятий и самостоятельной работе студентов”

Анаркулов Т.Н., Камчиев К.А. Закирбай уулу Аскат

Кафедранын толук курамы

2.

Жаш изден\чүлөрдүн темаларынын аннотацияларын талкуулоо, бекит\

Муратов А.А. Райымбеков О.Р. Туйбаев З.А.

Кафедранын толук курамы.

3.

“Компетенциялар картасы жана паспорту боюнча айрым маселелер”

Кафедралык семинар, Мадалиев Т.Т. Айдаров У. апрель, 2018

Кафедра окутуучулары толугу менен, 15 адам.

4.

“Предметтер боюнча жумушчу программалардын жана студенттер чн тзүлгөн силлабустардын ъзгъчөлүктөрү тууралуу”

Кафедралык семинар,

, сентябрь, 2018

Кафедра окутуучулары толугу менен, 15 адам.

5.

“Ъздк аккредитацияга даярыктар, баалоо критерийлери, отчетту даярдоо”

Кафедралык семинар,

Муратов А.А. Ноябрь, 2018

Кафедра окутуучулары толугу менен, 15 адам.

6.

“Ачык сабактарды уюштуруудагы айрым маселелер, стажер окутуучулардын ролу”

Кафедралык семинар,

Жолболдуев Ж.М. Шукуров С.Н. декабрь, 2018

Кафедра окутуучулары толугу менен, 15 адам.

VIII. Кафедрада системалуу иштеген илимий, илимий-усулдук семинарлар, алардын натыйжалуулугу.

Студенттик илимий-изилдөө иштерин уюштуруунун мазмуну, сапаты, формалары,

жыйынтыгы жана көзөмөлдөө:

- курстук жана дипломдук иштердин аткарылышы, сапаты, актуалдуулугу;

- студенттик илимий ийримдер, алардын ишинин натыйжалуулугу, жооптуулар,

катышуучулардын саны;

- адистик жана предмет боюнча өткөрүлгөн олимпиадалардын жыйынтыктары;

- студенттердин республикалык, аймактык, эл аралык олимпиадаларгаж.б. илимий

иш-чараларга катышуусу жана жыйынтыктары;

- студенттердин түрдүү илимий долбоорлорго катышуусу, жыйынтыктары;

- өткөрүлгөн студенттик илимий конференциялар, натыйжалуулугу;

- өткөрүлгөн илим жумалыктары жана алардын жыйынтыктары ж.б.

IX. 2017-18-окуу жылында уюштурулган студенттик илимий-изилдөө иштери, формалары

А. Студенттик илимий ийримдер, алардын натыйжалуулугу, жооптулар, катышучулардын саны:

«Жалпы хирургия» кафедрасы КР УИА ТБ МПИ базасында (жетекчиси м.и.к. Р.М.Тойчуев) эксперименталдык жана клинкалык хирургия боюнча 3-6 курстун студенттери менен студенттик илимий ийримин алып барат. Ийримдин курамын жакшы окуган 3-6 курстун 70ке жакын студенттери түзүшөт. Студенттердин курсуна жараша төмөндөгүдөй илимий багыттагы секцияларга бөлүнгөн: эксперименталдык, илимий реферативдик, бейтапты ъз алдынча кароо, илимий-изилдөөчүлүк жана практикалык.

Эксперименталдык - КР УИА ТБ МПИ базасында трансплантология, токсикология багытында илимий иштер жргзлът. Ийримди кафедра башчысы, м.и.д., профессор А.А.Муратов жетектейт.

Практикалык - Скелеттин съъктърнн анатомиялык тзлшн, аттарын, нерв, кантамыр жана лимфа ситемаларынын, булчундардын аштоолорго бек\сн физиологиялык нормада жана патологиялык белгилерин аныктоо, бул жумуш ассистенттердин жана мугалимдин къзъмълндъ иш жзндъ аткарылат.

Илимий-изилдөөчүлүк секциясы - кафедранын илимий багытына негизги илимий иштеринин аныктоо ошонун тегерегинде дал келген изилдөөлөрдү жүргүзүп, аларды салыштырып келе жатат жана студенттерге тереё билим бер\гъ кафедранын илимий жамааты жетекчилик кылат.

Бейтапты ъз алдынча кароо багытта керект\ болгон докуметтерди тактоо, туура жазуу, туура багытка алып баруу, бейтап менен ишенимд\ мамиле куруу, дарылоо ыкмасын изилдъъ, табуу студенттердин ъзнъ тапшырылат.

Ал эми төмөнкү курстун студенттери үчүн илимий адабияттар менен иштөө, хирургия предметинин актуалдуу маселелерин чагылдырган реферативдик баяндамалар (оозеки, дубал гезити, аудио, видео материалдары) түрүндө даярдоо, кроссворд, сканворд, бенйтаптын дарт баянын жасоо менен алектенишет. Ийрим окутуучу Т.Н.Анаркуловдун къзъмълндъ жргзлът.

Б. Адистик жана предмет боюнча өткөрүлгөн сабактарга кафедра башчысынын къзъмълндъ окутуучулар ъз ара макулдашуу иретинде сабактарына катышышат.

В. Өткөрүлгөн студенттик илимий конференциялар, натыйжалуулугу.

Кафедра тарабынан өткөрүлгөн студенттик конференцияга жаш окутуучулар жана студенттер катышышты. Конференциянын аягында мыкты деп табылган студенттерге (Суйунбек уулу Максат, Турдукулов Эрланбек. Сайдинова Мээрим. Рахматулла уулу Х. Алмазбек улу А. Джумабаев Акмал) дипломдор тапшырылды. Жалпы конференциянын чечими менен алардын иштери факультеттик денгээлде өтүүчү конференцияга сунушталды. Алардын кийинки факультеттик, университеттик жана университет аралык ийгиликтери төмөндөгүдөй:

X. Кафедранын мү чө лө рү нү н Кыргызстандын чегинде конференцияларга , симпозиумдарга , форумдарга ж . б . илимий иш - чараларга катышуусу жана алардын натыйжалуулугу

Аталышы

Ъткърлгън жери жана убактысы

Катышуучулардын саны

Уюштуруу-

чулар

1.

ОшМУнун илим кннъ арналган эл аралык илимий-практикалык конференциясы

Ош, апрель, 2018

Муратов А.А. Туйбаев З. А. Райымбеков О.Р. Закирбай уулу Аскат. Айдаров У. Камчиев К.А. Мадалиев Т,Т,

Ош МУ,

Илим жана аспирантура бълм, Анарбаева Г.М.., Шерматова У.Б.

2.

Кафедралардын отчеттук илимий конференциясы

Ош, ноябрь, 2018

Муратов А.А. Туйбаев З.А. РайымбековО.Р. Закирбай уулу Аскат. Айдаров У. Камчиев К.А. Мадалиев Т.Т.

ОшМУ,

Илим жана аспирантура

бълм

3.

Медицина факультетинин травматология кафедрасынын башчысы профессор Ж.Ж.Жээнбаевтин 70 жылдык юбилейине карата ъткърлгън студенттик илимий конференциясы.

Ош, апрель

2018

Медицина факультетинин окутуучулары

ОшМУ,

Илим жана аспирантура бълм

XI. Кафедранын мү чө лө рү нү н жакынкы жана алыскы чет ө лкө лө ргө конференцияларга, симпозиумдарга, ж.б. илимий иш-чараларга катышуусу,жыйынтыктары

Аталышы

Ө ткө рү лгө н жер жана убактысы

Катышуучулардын аты-жө нү

1.

“Новые технологии в хирургии”, IV Конгресс хирургов Казахстана.

Алматы, ННЦХ им.А.Н.Сызганова МЗ РК.

15.04-19.04.2013-ж.

Муратов А.А.

XII. Кафедранын мү чө лө рү нү н диссертациялык кең ештердин иштерине катышуусу .

Окутуучунун аты-жө нү

Диссертациялык кеёештин аталышы

Мекеменин аталышы жана дареги

Мчълъ-

рнн саны

1.

Муратов А.А.

КР ССМ УХБ Д.14.08.372

Бишкек ш., 3-линия к.,

й №. 25.

24

XIII. Кафедранын окутуучуларынын, кызматкерлеринин илимий сапарларга чыгуусу, стажировкаларда болуусу, максаты, жыйынтыктары, отчет берүү сү

Окутуучунун аты-жө нү

Илимий сапардын, стажировкалардын багыты

Илимий сапардын, стажировкалардын

аталышы

Мөө нө тү , ө тө гө н жайы

1.

Муратов А.А.

“Кардиохирургия Кыргызстана на стыке веков, достижения и проблемы”.

“Организация самооценки и подготовка отчета”.

8 саат

12 саат

2018-ж.

28.09. Жалал-Абад, ЮФ КГМИПиПК и ЮРНЦССХ

05-06.2018.

Ысык-Къл,

Чок-Тал а.

2.

Райымбеков

О.Р.

“Педогика жана психология предметтери боюнча билимин оркундотуу”

96 часов

ОшМУ, 2018-ж.

3.

Камчиев К.А.

“Кесиптик билим беруудо компетенттуулук мамилеге ылайык окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологияларды пайдалануу”.

72 саат

ОшМУ

15-23-январь

2018-ж.

4.

Мадалиев Т.Т.

Актуальные вопросы общей хирургии

156

ЮФКГМИ Ош ш.

5.

Закирбай уулу Аскат

Актуальные вопросы общей хирургии

156 саат

ЮФКГМИ Ош ш.

6.

Анаркулов

Т.Н.

Жогорку мектептин педагогикасы жана психологиясы.

152 саат

ОшМУ үзгүлтүк. билим берүү институту

2018

7.

Шукуров

С.Н.

Жогорку мектептин педагогикасы жана психологиясы.

“Кан тамыр хирургиясынын орчундуу маселелери”.

150 саат

КММА

XIV. Кафедранын мү чө лө рү нү н жарыкка чыккан илимий , окуу - усулдук эмгектери , алынган патенттер жө нү ндө гү толук маалыматтар , алардын окуу - илимий иштерге колдонулушу

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

КРде

РИНЦ

Scopus

Web of

science

КМШ

өлкөлө-рүндө

Алыскы

чет өлкө-лөрдө

КРде

КМШ өлкөлө-рүндө

1.

Патент

Кыргызпатент. Свидетельство № 1908. Перечень экстренных оперативных вмешательств, выполняемых при массовом потоке пострадавших с сочетанными повреждениями и политравмами. Автор:

Муратов А.А.,

2.

Патент

Ички геморрой тйндърн аппаратсыз дезартеризация-лоо, ошол эле учурда сырткы геморрой тйндърн алып салуу. № 2038. 2017-ж. 21-август.

Автор: Райымбеков О.Р.

XV. Кафедранын мү чө лө рү нү н жарыкка чыккан илимий, окуу-усулдук эмгектери, алынган патенттери

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

Кыргыз Республикасында

Жакынкы чет

өлкөлөрдө

Алыскы чет

өлкөлөрдө

1.

Окуу китептери

8

2.

Окуу-усулдук колдонмолор

45

3.

Патенттер

6

Кафедранын профессордук-окутуучулар курамы тарабынан чыгарылган негизги эмгектер:

1. Муратов А.А. – кафедра башчысы, профессор -

1) Медицина философиясы. Тандалма маселелери (монография) - Ош, 2017. - 281 с.

2) Медицина & Философия. Обзор проблем преемственности, кумулятивизма, парадигмализма во взглядах философов от медицины (монография) - Ош, 2017. - 265 с.

3) Кыргызстанда хирургиялык кызматты технологиялаштыруунун стратегиясы (монография) - Ош, 2018. – 334 с.

4) Кровотечение (учебно-методическое пособие) - Ош, 2018. - 28 с.

5) Нагноительные заболевания легких (абсцесс, гангрена, бронхоэктатическая болезнь) (учебно-методическое пособие) - Ош, 2018. - 56 с.

6) Хирургическое лечение геморроя, осложненного анемией (учебно-методическое пособие) - Ош, 2018. - 16 с.

7) General Competencies of Surgeons in Planning and Implementation of Sanation Relaparotomy (статья). Young Scientist USA, 2017, Vol. 7 – pp. 115-121.

8) Хирургическая тактика при санационной релапаротомии у больных с осложненной кишечной непроходимостью (статья). Ежемесячный международный научный журнал «INTERNATIONAL SCIENCE PROJECT». 1 ч. - № 12 / 2018. - С. 22-26.

9) Оценка качества медико-хирургической помощи на примере тяжелых сочетанных ранений (статья). Международный научно-исследовательский журнал «Евразийский Союз Ученых» (ЕСУ). № 4 (49) / 2018. – 2 ч. – С. 50-53.

10)Философия медицины: истоки, проблемы, перспективы (статья). The European Journal of Humanities and Social Sciences. - №3, 2018. – Р. 106-110.

11)Анализ результатов лечения тяжелых сочетанных ранений (статья). Междунар.науч-исслед.жернал International Research Journal. Екатеринбург, 2019. - № 4 (82).- Ч.1.- Апрель.- С. 106-109.

12) Лечебно-диагностическая тактика при торако-абдоминальных ранениях (статья). Евразийское научное объединение. - №5 (51). – Ч.3. – Май, 2019. – С. 193-198.

13) Объективизация эффективности санационной релапаротомии у больных с острым осложненным аппендицитом (статья). Евразийское научное объединение. - №6 (52). – Ч.3. – Июнь, 2019. – С. 192-197.

14) Объективизация эффективности санационной релапаротомии у больных с осложненной язвенной болезнью (статья). Евразийское научное объединение. - № 6 (52). – Ч.3. – Июнь, 2019. – С. 192-197.

15) Медицина и философия: диалектическая и синергетическая концепция взаимосвязи (сатья). Евразийское научное объединение. - № 6-3 (52). – Ч. 3. – Июнь, 2019. – С. 192-197.

2. Туйбаев З.А.- профессор –

1) Рейтингование операций. Хирургия в проекции ICH-GCP в трех частях. Бишкек, 2015. – 400 с.

2) Релапаротомия: оценка эффективности. – Бишкек, 2015. – 192 с.

3. Райымбеков О.Р. – профессор –

1) Способ закрытой геморроидэктомии с восстановлением слизистой оболочки анального канала. IVмеждународная научная конференция «Медицина вызовы сегодняшнего дня» (Москва 2017 г.).

2) Результаты применения «Х» образного шва в аноректальной хирургии. IV международная научная конференция «Медицина: вызовы сегодняшнего дня» (Москва 2017 г.).

Кафедранын профессордук-окутуучулар курамы тарабынан чыгарылган окуу-методикалык колдонмолор:

1) А.А.Муратов, Т.Т.Мадалиев, К.А.Камчиев. Кровотечение (учебно-методическое пособие). - Ош, 2018. - 28 с.

2) А.А.Муратов, Т.Ж.Осмонов, Ж.А.Кутуев. Нагноительные заболевания легких (абсцесс, гангрена, бронхоэктатическая болезнь) (учебно-методическое пособие). - Ош, 2018. - 56 с.

3) Т.Ж.Осмонов, А.А.Муратов. Хирургическое лечение геморроя, осложненного анемией (учебно-методическое пособие). - Ош, 2018. - 16 с.

4) А.А.Муратов, Т.А.Беков, К.А.Камчиев, А.А.Кушанов, С.А.Жолдошев. Острый аппендицит. – Ош, 2018. – 128 с.

5) А.А.Муратов, Т.А.Беков, К.А.Камчиев, А.А.Кушанов, С.А.Жолдошев. Острый холецистит. – Ош, 2019. – 60 с.

XVI. Кафедранын мү чө лө рү нү н квалификацияларын жогорулатуусу (формалары, кимдер, кайсы жерде, качан, натыйжасы ж. у. с.).

Курстун тематикасы

Курстан ъткън жери, убактысы

Аты жън

1.

“Реформирование додипломного медицинского образования”.

ОшМУ,

15-17.11.2017.

Муратов А.А.

2.

“Качество образования и процедура независимой аккредитации образовательных программ прфессионального образования в Кыргызстане”.

ОшМУ,

25-26.12.2017.

Муратов А.А.

3.

“Организация самооценки

и подготовка отчета”.

(Аккредитационное

агентство “Эл баасы”).

Ысык-Къл, Чок-Тал а. 05-06.07.2018.

Муратов А.А.

XVII. Кафедранын (факультеттин) эл аралык кызматташтыктары, тышкы байланыштары, формалары, натыйжалары.

Кафедра тарабынан эл аралык мамилелер жаатында да алгылыктуу иштер аткарылылды. Тактап айтканда төмөндөгү ЖОЖдор менен тыгыз илимий байланыштар калыптанган. Айрымдары менен атайын кызматташуу тууралуу макулдашуулар бар:

1. И.К. Ахунбаев атындагы КММА (проф. Муратов А.А.);

2. РФ, Смоленск мамлекеттик медицина университети (проф.Райымбеков О.Р).

3. Андижанский Медицинский Институт (проф.Токтобаев М.Т).

Кафедра башчысы, м.и.д., профессор Муратов А.А.

Кафедранын илимий иштер боюнча

жооптуу окутуучусу: Закирбай уулу Аскат.