Паспорт кафедры

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ

ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИ

ТРАВМАТОЛОГИЯ, СОТ МЕДИЦИНА ЖАНА НУР ДИАГНОСТИКА КАФЕДРАСЫНЫН

ПАСПОРТУ

Ош – 2020

Ош мамлекеттик университетинин гимни

Сөзү: А. Барпиев

Обону: К. Жумабаев, И. Кебеков

Кыргыз жери элдин улуу дастаны,

Нурга бөлөп, бейпил ачык асманы,

Ата журттун ак батасы төгүлүп,

Акыл бешик ордосу бол, Ош шаары

Кайырма:

Куту сенсин, университет кыргыздын,

Ырыс, бакыт уул-кызына тургуздуң,

Жарык чачып, жылдыз болуп жайнаган,

Жаштыгысың жалындаган турмуштун.

Баары сен: өнөр, турмуш сырлары,

Бийик сезим, билим, сүйүү, ыр дагы,

Илим көчү кылымдарды карытып,

Окумуштуусу көктө Чолпон таңдагы.

Кайырма:

Куту сенсин, университет кыргыздын,

Ырыс, бакыт уул-кызына тургуздуң,

Жарык чачып, жылдыз болуп жайнаган,

Жаштыгысың жалындаган турмуштун


Зарезервировано: ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН МИССИЯСЫ:


Ош МУнун миссиясы:

Компетенттуулук мамиле менен заманбап билим беруу процессинде сапаттын кепилдигин камсыздоо: билим беруунун, илимдин жана маданияттын дуйнолук мейкиндигине интеграциялануу: жаштарда адептик, маданий жана илимий баалулуктарды калыптандыруу:

Мамлекеттин экономикалык, социалдык жана саясий онугуусун камсыздоо учун озунун интеллектуалдык потенциалын илимде, ондурушто жана кесиптик ишмердуулугундо жузоого ашыра ала турган жогорку профессионалдык кадрларды даярдоо:

Борбор Азиядагы эн мыкты 5 университеттин катарына кируу.

Миссия Ош ГУ:

Обеспечение гарантии качества в современном образовательном процессе,основанном на компетентностном подходе,интеграция в мировое образовательное,научное и культурное пространство,формирование у молодежи нравственных,культурных,и научных ценностей общества.

Подготовка высокопрофессиональных кадров,способных реализовать свой интеллектуальный потенциал в науке,производстве и профессиональной деятельности для обеспечения экономического,социального и политического развития стравны.

Вхождение в число пяти лучших университетов Центральной Азии.

The mission of Osh State University:

To provide the quality assurance based on competence approach in modern educational process: intergration into the world-howling space of education, science and culture: the formation of moral, cultural and scientific values of young people:

Training of highly qualified specialists, able to demonstrate their intellectual potential in science, business and professional activities to ensure economic, social and political development of the country:

Be one of top five best universities in Central Asia.

Зарезервировано:  КАФЕДРАНЫН ТАРЫХЫ:


Алгач 1993-жылы «Клиникалык дисциплиналар» кафедрасы түзүлгөн, анын курамына биздин кафедра да кошулган. 26-июнь 2000-жылы Ош МУнун ректорунун № 126-буйругунун негизинде «Травматология, ортопедия, нейрохирургия жана сот медицина курсу менен» кафедрасы түзүлгөн, аны медицина илимдеринин доктору профессор Жеенбаев Жолборс Жеенбаевич жетектеген. Жеенбаев Ж.Ж. жетектеген учурда медицина факультетинин алдынкы кафедрасы болуп саналган.

2008-жылы медицина факультетинде реструктуризация жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу «Травматология, ортопедия, нейрохирургия жана сот медицина курсу менен кафедрасы» «Жалпы хирургия» кафедрасына кошулуп «Жалпы хирургия жана травматология» кафедрасы болуп түзүлүп кафедраны Ош МУнун ректорунун буйругунун негизинде (буйрук №561/2 8-ноябрь 2007-жыл) медицина илимдеринин кандидаты, доцент Райымбеков Оторбай Райымбекович жетектеген. 2011-жылы октябрь айында медицина факультетинде реструктуризация жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу «Жалпы хирургия жана травматология» кафедрасы Ош МУнун ректорунун буйругунун негизинде (буйрук №574 28-октябрь 2011-жыл) «Травматология, соттук медицина жана нур диагностика курсу менен» кафедрасы болуп бөлүнүп кайрадан түзүлдү. Кафедра башчысынын милдетин аткаруучу болуп медицина илимдеринин кандидаты, доцент. Ыдырысов Исматилла Токтосунович дайындалган. 2012-жылдын 6-июлунан тартып кафедраны м.и.д., профессор Ж.Жеенбаев жеткетеп келет.

ОшМУнун медицина факультетинин «Травматология соттук медицина жана нур диагностика курсу менен» кафедрасы Ош шаардык аймактык ооруканасынын базасында жайгашып медицина факультетинин дарылоо иши, педиатрия, стоматология бөлүмдөрүнүн 1-,2-,3-,5-,6- курсунун студенттери төмөнкү дисциплиналар боюнча билим алышат: Биринчи медициналык жардам – стоматология бөлүмү, нур диагностика курсу -дарылоо иши, педиатрия жана стоматология бөлүмдөрү, травматология, ортопедия жана аскер талаа хирургиясы -дарылоо иши бөлүмү, соттук медицина -дарылоо иши, педиатрия жана стоматология бөлөмдөрү билим алышат.

Кафедра башчы кызматын аркалагандар

Фамилиясы, аты-жөнү

илимий даражасы

фак. жетектеген жылдары

1.

Ж.Жеенбаев

М.и.д., профессор

2000-2010-жж.

2.

И.Т.Ыдырысов

М.и.к., доцент

2011-2012-жж.

3.

Ж.Жеенбаев

М.и.д., профессор

2012-2019

4

Сейитбеков Т. Т

М.и.к.доцент

2019-аызркы кунго чейин

КАФЕДРАНЫН ТҮЗҮМҮ

КАФЕДРА БАШЧЫ

ОКУУ УСУЛДУК КЕҢЕШИ

КЕСИПТИК КОШУУН

ТАРБИЯ ИШТЕРИ БОЮНЧА ЖООПТУУ АГА КУРАТОР

ИЛИМИЙ ИШТЕР БОЮНЧА ЖООПТУУ

Зарезервировано: КАФЕДРАНЫН  КЫЗМАТЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

Ош мамлекеттик университетинин травматология, сот медицина жана нур диагностика кафедрасы ОшМунун окуу методикалык бөлүмү болуп эсептелет. Бул кафедрада окуу-усулдук, илимий изилдөө жана тарбия иштери кызуу жүргүзүлөт.

Кафедранын ишмердүүлүгүнүн максаты: кафедра окутуу профессионалдык программасын ишке ашыруу менен бирге коомдун маданий билим берүү муктаждыгын канааттандыруу.

Милдеттери: профессордук окутуучулук курамынын окутуу-усулдук ишмердүүлүгүн жогорулатуу, студенттердин окуу потенциалын жана мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу максатында окутуунун жаны технологияларын ойлоп табуу, студенттердин арасында тарбиялык иштерин жүргүзүү жана билим денгээлин жогорулатуу.

Функциялары:

-Жогорку билим берүү үчүн профессионалдык окутуу программасын иштеп чыгуунун жана мамлекеттик билим берүү стандарттык денгээлине жеткирүү. Ошондой эле иштелип чыккан программаны факультеттин илимий кенешинде талкулоо.

- лекция окуу, практикалык сабактарды отуу, кафедрадагы сабактар боюнча студенттерди өз алдынча иштөөсүн каралган окуу планына жараша тийиштүү денгээлде уюштуруу жана шарт түзүп берүү.

- студенттердин учурдагы жана жыйынтыктоочу билимин текщерүү жана алардын көрсөткүчтөрүн анализдөө

- кафедра профессордук окутуучулук курамынын илимий иштери менен студенттерди тааныштыруу

- студенттер үчүн окуу китептерин, окуу-усулдук колдонмолорун жана башка маалымат булактарын иштеп чыгуу

- аспиранттар жана изденүүчүлөрдүн илимий иштеринин темасын ойлоп таюуу, сунуш кылуу жана бекитүү

- жогорку окуу жайынын сунушу менен кафедранын окутуучулары аспиранттардын илимий иштерин карап чыгуу менен бирге илимий даражасын ыйгаруу боюнча жыйынтык баа берүү

- башка окуу жайлардын кафедралары менен изилдөө, тажрыйба алмашуу, окутуунун жаны инновациялык технологияларын киргизүү максатында мамиле түзүү.

Зарезервировано: Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы

“Травматология, сот медицина жана нур диагностика” кафедрасында жалпы 15 окутуучу эмгектенишет (төмөнкү таблицаны караңыз): Кафедрада бир м.и.д., профессор, торт медицина илимдеринин кандидаты, алардын ичинен экоосу кафедранын доценти, экоосу доценттин милдетин аткруучу, 9 окутуучу иштешет. Алардын ичинде тортоо илим изилдөөчү, эки КР эмгек синирген дарыгери, жети саламаттыкты сактоонун мыктысы, бирөө КР ардак грамотасы менен сыйланган.

“Травматология, сот медицина жана нур диагностика” кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамы

Кызматтык орундардын аталышы жана илимий наамдар

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2019-2020

2020-2021

1

Илимдин доктору, профессор

1

1

1

1

1

2

Илимдин кандидаты, доцент

2

2

2

2

3

3

Илимдин кандидаты, улук окут.

2

-

2

2

1

4

Улук окут

1

1

2

1

1

5

Окутуучу

9

11

11

12

12

Жалпы:

15

15

18

18

18

Травматология, сот медицина жана нур диагностика кафедрасынын жамааты.

Сейитбеков Таалайбек Токурович, 1967 жылы туулган, 1994 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун “дарылоо иши” адистигин ийгиликтүү аяктаган. 1994-1995 жылдары Бишкек шаарында интернатурасын өткөн. 1995-1997 жылдары Ош областынын Ноокат районунда дарыгер травматолог болуп эмгектенген. 1997 жылдан азыркы учурга чейин Ош шаардык клиникалык ооруканасында дарыгер нейрохирург болуп эмгектенет. 2010 жылы Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин травматология, сот медицина жана нур диагностика кафедрасына окутуучу болуп кабыл алынган. Жалпы педагогикалык стажы – 19 жыл. Ош мамлекеттик университетинде – 21 жыл

Маматов Тынчтыкбек Абдиакимович – 1985 жылы 10-февральда Ош областынын Озгон районунун Чангет айылында туулган. 2003 жылы И.Жумабаев атындагы № 61 орто мектебин аяктаган. Ошол эле Ош Мамлекеттик университетинин медицина факультетине тапшырып 2009 жылы ийгиликтүү аяктаган. 2009-2011 жылдары Ош шаардык клиникалык ооруканасында хирургия № 1 бөлүмүндө ординатурасын өткөн. 2009-ж. «Травматология, соттук медицина жана нур диагностика» кафедрасына окутуучулук кызматына кабыл алынган. Почетная грамота профсоюза ОшГУ 2015.

Мамашов Эльдияр Турсунбаевич – 1983 жылы Ош шаарында туулган. 2000 жылы Ош шаарынын № 42 Керме-Тоо орто мектебин аяктаган. Ошол эле жылы Ош Мемлекеттик Университетинин медицина факультетине тапшырган. 2006 жылы медицина факультетин артыкчылык диплому менен ийгиликтүү аяктаган. 2006-2008 жылдары Түштүк филиал КГМИПиПК-да өткөн. 2013-ж. «Травматология, соттук медицина жана нур диагностика» кафедрасына окутуучулук кызматына кабыл алынган. Почетной грамотой профсоюза Ош ГУ 2016. Грамота Ош ГУ 2015. Грамота Ош ГУ 2017.

Ыдырысов Исматилла Токтосунович, м. и. д., профессор1974 жылы Ош областынын Ноокат районунун Баглан айлында туулган. 1992 жылы КГМА-га тапшырып 1998 жылы ийгиликтүү аяктаган. 1998-2000 жылдары – ординатура, Бишкек шаары адистиги “дарылоо иши”. 1998 жылы Ардак грамота ЦК профсоюза КР. 2000 жылы – “травматология, ортопедия” кафедрасынын лаборанты. 2001 жылы – травматология, ортопедия кафедрасынын окутуучусу. 2002 жылы хирургия № 1 бөлүмүнүн хирург дарыгери. 2003-2005 жылдары – дипломдон кийинки факультетинин деканынын окуу иштери боюнча орун басары. 2005-2006 жылдары – медицина факультетинин деканынын контракт иштери боюнча орун басары.2005 жылы эң мыкты изденүүчү номинациясына ээ болгон. 2010-2011 жылы декандын окуу иштери боюнча орун басары. 2010 Ош областынын кесиптик кошундун Ардак грамотасы. 2010 жылы КР акыйкатчысынын Ардак грамотасы. 2013 жылы медицина факультетинин Ардак грамотасы. 2015 жылы билим берүү жана илим министирлигинин Ардак грамотасы. 2015 жылы июль аынан ОшМУнун дипломдон кийинки медициналык билим берүү факультетинин хиургия кафедрасынын башчысы болуп эмгектенүүдө.

Ахунжанов Расилджан, м.и. к., доцент – 1949 жылы туулган, 1973 жылы “дарылоо иши” адистиги боюнча Кыргыз мамлекеттик мединалык академиясын аяктаган. 1993-1994 жылдары Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин морфологиялык дисциплиналар кафедрасынын окутуучусу болуп эмгектенген. 1994-1999 жылдары Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин декандын орун басары. 2001-2006 жылдары Кыргыз өзбек университетинин медицина факультетинин декандын орун басары. 2006-2013 жылдары медина факультетинин анатомия кафедрасынын доценти. 2015 жылдан азыркы учурга чейин травматология, сот медицина жана нур диагностика кафедрасынын доценти. 1978 жылы кандидаттык диссертациясын жактаган – Тема: “Стереометрическое исследование терминальных сосудов головного мозга при странгуляционной асфиксии (повешении)”. 2006 жылы доцент наамын алган. Уй бүлөлүү, 7 баланын атасы.

Калыев Курсан Муктарович, м.и. к., – 1967 жылы туулган, 1988 жылы “дарылоо иши адистиги боюнча Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун ийгиликтүү аяктаган. 1994-1995 жылдары Бишкек шаарында интеранутасын өткөн. 1997-1998 жылдары Ош областтык төрөөт үйүндө дарыгер анестезиолог-реаниматолог болуп эмгектенген. 1998-2004 жылдары № 6 Поликлиникасынын хирург дарыгери. 2004 жылдан азыркы учурга чейин Ош шаардык клиникалык ооруканасынын нейрохирург дарыгери. 2009 жылы нейрохирургия бөлүмүнүн бөлүм башчысы. 2002 жылы Ош мамлекеттик университетинин травматология, сот медицина жана нур диагностика кафедрасына окутуучу болуп кабыл алынган. 2012 жылы 17 сентябрьда кандидаттык диссертациясын жактаган – Тема: Клинические значения биоэлектрической активности головного мозга и церебрального метаболизма в диагностике и лечении острых черепно-мозговых травм. Уй бүлөлүү, 2 кыздын атасы.

Абдусаттаров Эстебес Анармаматович – 1976 жылы туулган, 1999 жылы “дарылоо иши” боюнча Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетин ийгиликтүү аяктаган. 2001-2007 ж – Ош шаары Травмпункт – травматолог дарыгери. 2012 жылы Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин травматология, сот медицина жана нур диагностика кафедрасына кабыл алынган. Үй бүлөлүү, 6 баланын атасы. Жалпы педагогикалык стажы – 6 жыл, Ош мамлекеттик университетинде – 6 жыл.

Калыев Нурбек Кадырович, 1981 жылы туулган, 2005 жылы Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетин ийгиликтүү аяктаган. 2007 жылдан азыркы учурга чейин Ош шаардык клиникалык ооруканасынын травматология бөлүмүндө дарыгер травматолог болуп эмгектенет. 2008 жылы Ош мамалекеттик университетинин медицина факультетинин травматология, сот медицина жана нур диагностика кафедрасына окутуучу болуп кабыл алынган. Үй бүлөлүү, 3 баланын атасы. Жалпы педагогикалык стажы – 10 жыл, Ош мамлекеттик университетинде – 10 жыл.

Сулайманов Санжар Сулайманович, окутуучу-лаборант, 1990 жылы 22 январьда Ош областынын Жапалак айлында туулган. 2007 жылы Жапалак айлынын А. Алиев атындагы орто мектепти бүткөн. Ошол эле жылы Ош Мамлекеттик Университетинин медицина факультетине тапшырып, 2013 жылы ийгиликтуу аяктаган. 2013-2015 жылдары Ош шаардык клиникалык ооруканасында “хирургия” адистиги боюнча ординатурасын аяктаган. 2014-ж. «Травматология, соттук медицина жана нур диагностика» кафедрасына лаборанттык кызматына кабыл алынган.

Мамытов Бакытбек Жалалович, окутуучу – 1991 жылы 16-январьда Ноокат районунун Акчал айылында туулган. 2007 жылы Кызыл-кыя шаарынын Д.М. Карбышев атындагы №1 орто мектебин аяктаган. 2013 жылы Ош мамлекеттик Университетинин медицина факультетин ийгиликтуу аяктаган. 2013-2015 жылдары Ош шаардык клиникалык ооруканасында «хирургия» адистиги боюнча ординатурасын ъткън. 2016-ж. «Травматология, соттук медицина жана нур диагностика» кафедрасына окутуучулук кызматына кабыл алынган.

Эркинали уулу Бектур – 1990 жылы туулган. 2008 жылы Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетине тапшырган. 2014 жылы дарылоо иши адистигин аяктаган. 2014-2016 жылдары Ош шаардык клиникалык ооруканасында ординатурасын откон. Учурда Ош шаардык клиникалык ооруканасында дарыгер хирург болуп эмгектенет.

Кожобаев Арап Аскарович, окутуучу – 1967 жылы туулган, 1993 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын аяктаган. «Травматология, соттук медицина жана нур диагностика» кафедрасына окутуучулук кызматына кабыл алынган. 1993-2015 жылдары Ош аймактык соттук-медициналык экспертиза бюросунун дарыгери болуп иштеген. 2015 жылы Ош аймактык соттук-медициналык бюросунун танатология бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. Жалпы педагогикалык стажы – 19 жыл, Ош мамлекеттик университетинде – 19 жыл.

Мамадыев Бакытбек – 1958 жылдын 10 мартында Ош облусунун Кара-Кулжа районунда туулган, улуту кыргыз, билими жогорку медициналык жана жогорку юридикалык, 1982 жылы Кыргыз Мамлекеттик медициналык институтунун дарылоо факультетин, 1997 жылы Кыргыз Мамлекеттик Улуттук университетинин юридикалык институтун б\т\ргън, \й б\лъл\\, беш баланын атасы. Мамадыев Бакытбек саламаттык сактоо тармагында Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун дарылоо факультетин 1982-жылы аяктагандан бери эмгектенип келет. Эмгек майданындагы 35 жылдык ичинде Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо тармагына, анын ичинде т\шт\к аймагында соттук медицина жана патанатомия кызматтарына алгылыктуу эмгек синирди.

Матраимова Гулзат – 1974 жылы туулган. 1997 жылы Кыргыз медициналык академисын аяктаган. 1999 жылы Кыргыз медициналык академиясынын соттук медицина кафедрасына ординатурага келген. 1999 жылдан бугунку кунго чейин ООБСМЭда дарыгер суд.медэксперт болуп эмгектенип келет.

Асилбек уулу Азамат – 1994 жылы Ноокат районунда туулган. Учурда Ош мамлекеттик университетинин дипломдон кийинки медициналык билим беруу факультетинде ординатурасын отуп жата.

Травматология, сот медицина жана нур диагностика кафедрасынын окутуучулары жөнүндө маалымат

Аты-жөнү

Туул. жылы, айы

Бүтүргөн окуу жайы

Кызмат орду

Дареги

1

Сейитбеков Таалай Токурович

25.08.1967

КГМИ. 1994-ж

М.и.к. доцент

0773931327

2

Калыев Нурбек Кадырович

07.12.1981.

ОшМУ, 2005-ж.

окутуучу

0777712072

3

Абдусаттаров Эстебес Анармаматович

30.07.1974

ОшМУ, 1999-ж

окутуучу

0557448060

4

Мамашов Элдияр Турсунбаевич

09.09.1983

ОшМУ, 2006-ж

окутуучу

0773085888

0554830909

5

Маматов Тынчтыкбек Абдиакимович

10.02.1985

ОшМУ, 2009-ж

окутуучу

0773104039

0550850210

6

Калыев Курсан Муктарович

02.10.1967

КГМИ, 1988-ж

М.и.к.,

ассистент

0772650803

7

Ахунжанов Расилджан

08.07.1970

КГМИ, 1973-ж

М.и.к.,

Доцент

0555963327

8

Ыдырысов Исматилла Токтосунович

18.04.1974

КГМА, 1988-ж

М.и.д.,

профессор

0772334433

0558669600

9

Кожобаев Арап Аскарович

22.12.1967

КГМИ, 1993-ж

окутуучу

0772420225

10

Матраимова Гулзат

КГМИ

окутуучу

0779365021

11

Мамадыев Бакыт

1958

КГМИ

окутуучу

0554017266

12

Аманов Гамиль Монолбаевич

11.02.1961

КГМИ,1987

М.и.к., доцент

0777709970

0559593535

13

Исмаилов Канат Адылбекович

М.и.к

0772242423

14

Сулайманов Санжар Сулайманович

22.01.1989

ОшМУ. 2013-ж

окутуучу

0777787370

15

Мамытов Бакытбек Жалалович

16.01.1991

ОшМУ, 2013-ж

окутуучу

0779806300

16

Эркинали уулу Бектур

01.10.1990

ОшМУ, 2014-ж

окутуучу

0778901000

17

Асилбек уулу Азамат

24.01.1994

ОшМУ, 2017-ж

лаборант

0777017080

Зарезервировано: Кафедранын илимий иштери жана илим изилдөө багыттары


Кафедранын илимий изилдоо иштери

Кафедрада илимий иштерге терең маани берилип, илимий иштер боюнча атайын жооптуу болуп Мамытов Б.Ж. бекитилген.

Кафедранын иилимий изилдоо иштери боюнча толук маалыматтар томондо кафедранын илимий паспортунда толук корсотулгон:

КАФЕДРАНЫН ИЛИМИЙ ПАСПОРТУ

Кафедра

“Травматология,соттук медицина жана нур диагностика”

Кафедранын илимий багыттары, темасы,

каттоо карточкасы (№, бекитилген күнү) РК № 10005841

Каттоо карточкасы:

0005856 от 30.03.2010

Илимий багыттын темалары:

Нейротравматология жана хирургияда бирдиктуу жаракаттарды диагностикалоонун жана дарылоонун заманбап усулдары (Современные методы диагностики и лечение сочетанных травм в нейротравматологии и хирургии)

КАФЕДРАНЫН ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛУК КУРАМЫНЫН САПАТТЫК КӨРСӨТКҮЧҮНӨ АНАЛИЗ

Ф.А.А.

Кызматы

Илимий даражасы, наамы

1.

Сейитбеков Т.Т.

Кафедра башчы,

2.

Ахунжанов Р.

Доцент

М.и.к., доцент

3.

Ыдырысов И. Т

профессор

М.и.д, профессор

4.

Калыев К.М.

М.и.к.

М.и.к.доцент

5.

Аманов Г. М

М.и.к.

М.и.к.доцент

6.

Кожобаев А.А.

окутуучу

7.

Абдусаттаров Э.А

Окутуучу

8.

Матраимова Г.

Окутуучу

9.

Мамадыев Б.

окутуучу

10.

Калыев Н.К

Окутуучу

11.

Исмаилов К. А

Окутуучу

12.

Мамашов Э.Т

Окутуучу

13.

Маматов Т.А

Окутуучу

14.

Сулайманов С.С

Окутуучу

15.

Мамытов Б. Ж

Окутуучу

16.

Эркинали уулу Б

окутуучу

17.

Асилбек уулу А.

лаборант

Корголгон кандидаттык жана доктордук диссертациялар, убактысы, коргогон жери

Кандидаттык диссертациясы

«Первичная краниопластика аутокостью»

1990-жыл

Фрунзе щаары

КММИ

Калыев Курсант Муктарович

Кандидаттык диссертациясы

«Клиническое значение биоэлектрической активности головного мозга и церебрального метаболизма в диагностике и лечении острых черепно-мозговых травм»

2012 –жылдын 1 - июнь БНЦИТО

Ыдырысов Исматилла Токтосунович

Доктордук диссертациясы,травматология

Бекитилген темасы: «Диагностика и лечение сочетанных черепно- мозговых травм» Илимий консультанты:

м.и.д., профессор Ырысов К.Б.

2019, НХЦ Бишкек

Кандидаттык диссертациясы

«Анализ причины и сравнительной оценки результата вынужденных и спланированный ре и ре-ре лапаратомии» Илимий консультанты:

м.и.д., профессор Мамбетов К.М

2010, Бишкек Улуттук Хирургия Борбору

Сейитбеков Таалай Токурович

Кандидаттык диссертациясы,нейрохирургия

Темасы: «Сравнительный анализ методов трепанации при травматическом сдавлений головного мозга»

Илимий консультанты:

м.и.д., профессор Ырысов К.Б

2019, Бишкек Улуттук Хирургия Борбору

Аманов Гамиль Монолбаевич

Кандидаттык диссертациясы,нейрохирургия

«Этипатогенетическое обоснование консервативного и хирургического лечения осложненных гастродуоденальных язв»

10 январь 2014 г. г.Бишкек

Кошумча маалыматтар

SPIN-код

Ахунжанов Р.

Калыев К.М.

2221-4969

Ыдырысов И.

5400-6249

Аманов Г.М.

6974-0617

Сейитбеков Т.Т.

9033-1735

Кожобаев А.А.

Мамадыев Б

Абдусаттаров Э.А.

Матраимова Г

Калыев Н.К.

2961-6595

Исмаилов К. А.

Мамашов Э.Т.

9351-5023

Маматов Т.А.

4618-0421

Сулайманов С.С

9278-8385

Мамытов. Б. Ж

5810-8663

Эркинали уулу Б

Асилбек уулу А.

1.

2019-20-окуу жылында кафедрада, факультетте системалуу иштеген илимий, илимий-усулдук семинарлар

Аталышы

Уюштуруучулар

Катышуучулар, мөөнөтү, өткөн жайы

1.

“Новые подходы к составлению учебно-методических пособий для практических занятий и самостоятельной работе студентов”

Маматов Т.А

Мамашов Э.Т

Кафедранын толук

урамы

2.

“Компетенциялар картасы жана паспорту боюнча айрым маселелер”

Кафедралык семинар Маматов Т. А, апрель, 2020

Кафедра окутуучулары толугу менен, 15 адам.

3.

“Предметтер боюнча жумушчу программалардын жана студенттер үчүн түзүлгөн силлабустардын өзгөчөлүктөрү тууралуу”

Кафедралык семинар,

, сентябрь, 2020

Кафедра окутуучулары толугу менен, 15 адам.

4.

“Өздүк аккредитацияг

даяр

ыктар, баалоо критерийлери, отчетту даярдоо”

Кафедралык семинар,

Жеенбаев Ж., Ноябрь, 2020

Кафедра окутуучулары толугу менен, 15 адам.

2019-20-окуу жылында уюштурулган студенттик илимий-изилдөө иштери, формалары (предметтик ийрим)

А. Студенттик илимий ийримдер, алардын натыйжалуулугу, жооптулар, катышучулардын саны:

Кафедрада “Травматолог” атындагы илимий травматологиялык ийрими иштеп жатат. Ийримдин курамын жакшы окуган 2-3-5 курстун 50гө жакын студенттери түзүшөт. Студенттердин курсуна жараша төмөндөгүдөй илимий багыттагы секцияларга бөлүнгөн: илимий реферативдик, бейтапты оз алдынча кароо, илимий-изилдөөчүлүк жана практикалык.

  • Практикалык Скелеттен сооктордун анатомиялык тузулушун, аттарын,нерв,кантамыр жана лимф ситемаларынын, булчундардын аштоолорго бекуусун физиологиялвк нормада жана паталогиялык белгилерин аныктоо бул жумуш асситердин жана мугалимдин козомолунда иш жузундо аткарылат.
  • Илимий-изилдөөчүлүк секциясы кафедранын илимий багытына негизги илимий иштеринин аныктоо ошонун тегерегинде дал келген изилдөөлөрдү жүргүзүп аларды салыштырып келе жатат жана студенттерге терен билим берууго кафедранын илимий жамааты жетекчилик кылат.
  • Бейтапты оз алдынча кароо багытта керектуу болгон докуметтерди тактоо,туура жазуу, туура багытка алып баруу,бейтап менен ишенимдуу мамиле куруу,дарылоо ыкмасын изилдоо ыкмасын табуу студенттердин озуно тапшырылат.

Ал эми төмөнкү курстун студенттери үчүн: илимий адабияттар менен иштөө, травматология предметинин актуалдуу маселелерин чагылдырган реферативдик баяндамалар (оозеки, дубал гезити,аудио,видео) түрүндө даярдоо, кроссворд, сканворд, бенйтаптын дарт баянын жасоо менен алектенишет. Ийримди м.и.к,доцент Калыев К.М козомолундо жургузулот.

Б . Адистик жана предмет боюнча өткөрүлгөн сабактарга кафедра башчысыны козомолунда окутуучулар оз ара макулдашуу иретинде сабактарына катышышат.

В. Өткөрүлгөн студенттик илимий конференциялар, натыйжалуулугу.

Кафедра тарабынан өткөрүлгөн студенттик конференцияга жаш окутуучулар жана студенттер катышышты. Конференциянын аягында мыкты деп табылган студенттерге (Маметова Толгонай, Рысбаев Бекзат, Эрменова Жаркынай, Абдыразак уулу Абдыкар, Жортаев Каниет, Куватбаева Жаннат, Сакеева Жаңылай,) дипломдор тапшырылды. Жалпы конференциянын чечими менен алардын иштери факультеттик денгээлде өтүүчү конференцияга сунушталды. Алардын кийинки факультеттик, университеттик жана университет аралык ийгиликтери төмөндөгүдөй:

* 2019-жылдын 29-апрелинде медицина факультетинде өткөрүлгөн ХХ студенттик илимий конференциясында мыкты деп табылган баяндамасы үчүн 2 курстун 14 тайпасында окуган Сакеева Жаңылай, Жортаев Каниет, Маметова Толгонай факультеттин II даражадагы диплому менен сыйланышты

2018-19 – окуу жылында кафедранын мүчөлөрүнүн Кыргызстандын чегинде конференцияларга, симпозиумдарга, форумдарга ж.б. илимий иш-чараларга катышуусу

Аталышы

Өткөрүлгөн

жери жана

убактысы

Катышуучулардын

саны

Уюштуруучулар

1.

“Билим берүүдөгү компетенттүүлүк мамиле”

Ош, 2015

Маматов Т.А

Мамашов Э.Т

Омурзаков Н.М

Курбанбаев О.И

Проект “Реформы медицинского образования в КР”

2.

“ЖОЖдо өзүн өзү баалоону жүргүзүү жана өзүн өзү баалоонун негизинде отчет даярдоо” тренинг, Сертификат

Ош, май, 2015

Курбанбаев О.И

Билим берүү чөйрөсүндөгү сапаттын кепилдиги боюнча агентствосу “EdNet”

3.

ОшМУнун илим күнүнө арналган эл аралык илимий-практикалык конференциясы

Ош, ноябрь, 2015

Жеенбаев Ж.

Маматов Т.А

Ыдырысов И.Т

Курбанбаев О .И

Сулайманов С.С

Ош МУ, Илим жана аспирантура бөлүмү, Жумабаева Т.Т., Каримова И.К.

4.

Кафедралардын отчеттук илимий конференциясы

Ош, ноябрь, 2015

Жеенбаев Ж.

Маматов Т.А

Ыдырысов И.Т

КурбанбаевО .И

Сулайманов С.С

Мамашов Э.Т

Ахунжанов Р.

Ош МУ, Илим жана аспирантура бөлүмү

1.

1.

2.

3.

4.

2018-19-окуу жылында кафедранын мүчөлөрүнүн жарыкка чыккан илимий, окуу-усулдук эмгектери, алынган патенттер жөнүндөгү толук маалыматтар,

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

Кыргыз Республикасында

Жакынкы чет

өлкөлөрдө

Алыскы чет

Өлкөлөрдө

1.

Тезистер

7

1

2.

Макалалар

2

2

3.

Окуу куралы

8

4.

Окуу-усулдук колдонмолор

54

1.

2.

3.

4.

2018-19-окуу жылында кафедранын эл аралык кызматташтыктары, тышкы байланыштары

Кафедра тарабынан эл аралык мамилелер жаатында да алгылыктуу иштер аткарылылды. Тактап айтканда төмөндөгү ЖОЖдор менен тыгыз илимий байланыштар калыптанган. Айрымдары менен атайын кызматташуу тууралуу Макулдашуулар бар:

· И.К. Ахунбаев атындагы КММА (проф. Жумабеков С.А);

· И.М. Сеченов атындагы I-Москва мамлекеттик медициналык университети (Россия, Шапошников Д.В)

· Андижанский Медицинский Институт (проф.Токтобаев М.Т)

· Урумчинская Медицинская Академия (проф. Халмурат Упур)

2019-2020-окуу жылында Кафедранын мүчөлөрүнүн илимди коомчулукка жарыялоо, популяризациялоо боюнча массалык-маалымат каражаттарына чагылдырылган материалдары

Аты жону

Макаланын аталышы

Журналдын аты,

жарык коргон жери

Мамадыев Б.

Анализ смертности от механической асфиксии вследствие повешения по данным исследования Ошского областного центра судебно-медицинской экспертизы по городу Ош Кыргызской Республики в период 2000-2009 года. Вестник ОшГУ 2019г. стр-232

Вестник ОшГУ

2019 жыл

Калыев К. М.

Классификация сочетанных повреждений головного мозга и ЛОР - органов

Вестник ОшГУ

2019 жыл

Лечение переломов костей носа, воспалительных заболеваний и посттравматических гнойно-септических осложнений уха “Карболен мазью”

Вестник ОшГУ

2019 жыл

Сейитбеков Т. Т

Анализ результатов различных методов диагностики при травматическом сдавлении головного мозга

Вестник ОшГУ

2019 жыл

Исходы нейрохирургического лечения при травматическом сдавлении головного мозга

Вестник ОшГУ

2019 жыл

Кафедранын илим изилдоо багыттары:

· Нейротравматология жана хирургияда бирдиктуу жаракаттарды диагностикалоонун жана дарылоонун заманбап усулдары (Современные методы диагностики и лечение сочетанных травм в нейротравматологии и хирургии)

Кафедранын илимий байланыштары

И.М.Сеченов атындагы

МММУ


Окуу–усулдук, маданий–тарбиялык иштер жана

материалдык–техникалык база

Травматология, сот медицина жана нур диагностика кафедрасында Окуу усулдук иштерине терең маани берилип, усулдук кеңештин курамы бекитилген. Окуу усулдук кенештин төрагасы Э.Т.Мамашов жана кафедранын ар бир мүчөсү жигердүү эмгектенүүдө.

Материалдык-техникалык база 4 окуу каанасы интернет түйүнү менен, китептер көргөзмө куралдар жана интерактивдүү доскаларлардан турган окуу аудиторияларынан турат.

Маданий-тарбиялык иштерин уюштуруу жана өткөрүү жемиштүү ийгиликтер менен коштолууда.

Окуу - материалдык база

Билим берүү программасынын алкагында окутуунун натыйжаларына жетишүү үчүн талаптагыдай каражаттарга, окуу кааналарына ээ.

ОшМУнун медицина факультетинин травматология кафедрасы Курманжан Датка көчөсү №157 дарек боюнча Ош шаардык клиникалык оруканасынын травматология болумунун имаратында жайгашкан жана мындагы аудиториялар талапка ылайык жасалгаланган. Окуу имаратынын жалпы аянты 332 кв.м. түзөт. Имаратта биздин кафедрадан сырткары медицина факультетинин башка кафедраларынын жана ошондой эле ОшМУнун медициналык колледжинин студенттери да окушат. Кафедранын карамагына тиешелүү 1 чон 1 кичи лекциялык зал, 6 окуу аудиториялары, интернет тармагына туташтырылган заманбап компьютерлер менен жабдылган 4 кабинет бар. Чон лекциялык залда жыйындар, лекциялар, конференциялар, семинарлар да өткөрүлөт. Себеби, зал окуу блоктору, интерактивдуу доска, мультимедиялык проектор менен жабдылган. Мындан тышкары кафедра төмөндөгүдөй техникалык каражаттар менен камсыз болгон: видеопроектор -1 даана; ксерокөчүрмө – сканерлер- принтер аппараттары- 5 даана; компьютерлер (окуу кааналарында) - 6 даана жана алар интернет тармагы менен туташтырылган.

Кафедра томондогу окуу куралдары жана жабдыктар менен камсыз болгон :

1. Компьютер- 3, принтер – 3шт

2. Шкаф книжный – 4шт

3. Шкаф для одежды – 1шт

4. Стол – 8шт

5. Стулья – 10шт

6. Блок учебный – 40 шт

7. Доска – 2шт

8. Тематикалык плакат – 300шт

“Травматология, сот медицина жана нур диагностика” кафедрасына тиешелүү имараттын ичиндеги пайдалануучу аянттар боюнча маалымат:

Аудитория

Сыйымдуулугу

Аянты

кв.м

Пайдалуулугу

Адрес

1

101

16

32

Кафедра башчынын каанасы

Ул. К.Датка -157

2

102

20

35

аудитория

Ул. К.Датка -157

3

103

20

16

аудитория

Ул. К.Датка -157

4

104

16

35

аудитория

Ул. К.Датка -157

5

105

100

91

Чон лекциялык зал

Ул. К.Датка -157

6

106

32

20

Кичи лекциялык зал

Ул. К.Датка -157

7

107

16

16

аудитория

Ул. К.Датка -157

8

108

16

35

аудитория

Ул. К.Датка -157

9

109

16

20

аудитория

Ул. К.Датка -157

10

110

16

16

аудитория

Ул. Р.Абдыкадырова - 9

11

111

16

16

аудитория

Ул. Ленина -306

Жалпы аянты

332 кв.м

Кафедрада окуунун жадыбалы:

Окутуунун күндүзгү формасында окуган студенттер үчүн сабактардын жана танапистеринин жаз айларындагы жадыбалы

Пара

Кирүү

Чыгуу

Танапис

1

8.00

9.40

50 мүнөт

2

10.30

12.10

50 мүнөт

3

13.00

14.40

50 мүнөт

4

16.20

17.10

-

Эскертүү: кыш айлары үчүн жадыбал өзгөртүлүп, жарым саатка жылдырылат.

Ош мамлекеттик университетиндеги бардык актуалдуу жаңылыктарды www.oshsu.kg сайтына кирип окунуз. Андан толук маалыматты жана акыркы кабарларды ала аласыздар.

САЙТТАР:

http: www.oshsu.kg

ОшМУнун сайты

oshsu.oms@gmail.com

ОшМУнун электрондук почтасы

http: ibooks.oshsu.kg

Электрондук китепкана

http: mediacentre.oshsu.kg

Медиа борбордун сайты

http: avn.oshsu.kg

«AVN” маалымат системасы
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ

ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИ

ТРАВМАТОЛОГИЯ, СОТ МЕДИЦИНА ЖАНА НУР ДИАГНОСТИКА КАФЕДРАСЫНЫН

ПАСПОРТУ

Ош – 2019

Ош мамлекеттик университетинин гимни

Сөзү: А. Барпиев

Обону: К. Жумабаев, И. Кебеков

Кыргыз жери элдин улуу дастаны,

Нурга бөлөп, бейпил ачык асманы,

Ата журттун ак батасы төгүлүп,

Акыл бешик ордосу бол, Ош шаары

Кайырма:

Куту сенсин, университет кыргыздын,

Ырыс, бакыт уул-кызына тургуздуң,

Жарык чачып, жылдыз болуп жайнаган,

Жаштыгысың жалындаган турмуштун.

Баары сен: өнөр, турмуш сырлары,

Бийик сезим, билим, сүйүү, ыр дагы,

Илим көчү кылымдарды карытып,

Окумуштуусу көктө Чолпон таңдагы.

Кайырма:

Куту сенсин, университет кыргыздын,

Ырыс, бакыт уул-кызына тургуздуң,

Жарык чачып, жылдыз болуп жайнаган,

Жаштыгысың жалындаган турмуштун


Зарезервировано: ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН МИССИЯСЫ:


Ош МУнун миссиясы:

Компетенттуулук мамиле менен заманбап билим беруу процессинде сапаттын кепилдигин камсыздоо: билим беруунун, илимдин жана маданияттын дуйнолук мейкиндигине интеграциялануу: жаштарда адептик, маданий жана илимий баалулуктарды калыптандыруу:

Мамлекеттин экономикалык, социалдык жана саясий онугуусун камсыздоо учун озунун интеллектуалдык потенциалын илимде, ондурушто жана кесиптик ишмердуулугундо жузоого ашыра ала турган жогорку профессионалдык кадрларды даярдоо:

Борбор Азиядагы эн мыкты 5 университеттин катарына кируу.

Миссия Ош ГУ:

Обеспечение гарантии качества в современном образовательном процессе,основанном на компетентностном подходе,интеграция в мировое образовательное,научное и культурное пространство,формирование у молодежи нравственных,культурных,и научных ценностей общества.

Подготовка высокопрофессиональных кадров,способных реализовать свой интеллектуальный потенциал в науке,производстве и профессиональной деятельности для обеспечения экономического,социального и политического развития стравны.

Вхождение в число пяти лучших университетов Центральной Азии.

The mission of Osh State University:

To provide the quality assurance based on competence approach in modern educational process: intergration into the world-howling space of education, science and culture: the formation of moral, cultural and scientific values of young people:

Training of highly qualified specialists, able to demonstrate their intellectual potential in science, business and professional activities to ensure economic, social and political development of the country:

Be one of top five best universities in Central Asia.

Зарезервировано:  КАФЕДРАНЫН ТАРЫХЫ:


Алгач 1993-жылы «Клиникалык дисциплиналар» кафедрасы түзүлгөн, анын курамына биздин кафедра да кошулган. 26-июнь 2000-жылы Ош МУнун ректорунун № 126-буйругунун негизинде «Травматология, ортопедия, нейрохирургия жана сот медицина курсу менен» кафедрасы түзүлгөн, аны медицина илимдеринин доктору профессор Жеенбаев Жолборс Жеенбаевич жетектеген. Жеенбаев Ж.Ж. жетектеген учурда медицина факультетинин алдынкы кафедрасы болуп саналган.

2008-жылы медицина факультетинде реструктуризация жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу «Травматология, ортопедия, нейрохирургия жана сот медицина курсу менен кафедрасы» «Жалпы хирургия» кафедрасына кошулуп «Жалпы хирургия жана травматология» кафедрасы болуп түзүлүп кафедраны Ош МУнун ректорунун буйругунун негизинде (буйрук №561/2 8-ноябрь 2007-жыл) медицина илимдеринин кандидаты, доцент Райымбеков Оторбай Райымбекович жетектеген. 2011-жылы октябрь айында медицина факультетинде реструктуризация жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу «Жалпы хирургия жана травматология» кафедрасы Ош МУнун ректорунун буйругунун негизинде (буйрук №574 28-октябрь 2011-жыл) «Травматология, соттук медицина жана нур диагностика курсу менен» кафедрасы болуп бөлүнүп кайрадан түзүлдү. Кафедра башчысынын милдетин аткаруучу болуп медицина илимдеринин кандидаты, доцент. Ыдырысов Исматилла Токтосунович дайындалган. 2012-жылдын 6-июлунан тартып кафедраны м.и.д., профессор Ж.Жеенбаев жеткетеп келет.

ОшМУнун медицина факультетинин «Травматология соттук медицина жана нур диагностика курсу менен» кафедрасы Ош шаардык аймактык ооруканасынын базасында жайгашып медицина факультетинин дарылоо иши, педиатрия, стоматология бөлүмдөрүнүн 1-,2-,3-,5-,6- курсунун студенттери төмөнкү дисциплиналар боюнча билим алышат: Биринчи медициналык жардам – стоматология бөлүмү, нур диагностика курсу -дарылоо иши, педиатрия жана стоматология бөлүмдөрү, травматология, ортопедия жана аскер талаа хирургиясы -дарылоо иши бөлүмү, соттук медицина -дарылоо иши, педиатрия жана стоматология бөлөмдөрү билим алышат.

Кафедра башчы кызматын аркалагандар

Фамилиясы, аты-жөнү

илимий даражасы

фак. жетектеген жылдары

1.

Ж.Жеенбаев

М.и.д., профессор

2000-2010-жж.

2.

И.Т.Ыдырысов

М.и.к., доцент

2011-2012-жж.

3.

Ж.Жеенбаев

М.и.д., профессор

2012-ж.тартып азыркы кунго чейин

КАФЕДРАНЫН ТҮЗҮМҮ

КАФЕДРА БАШЧЫ

ОКУУ УСУЛДУК КЕҢЕШИ

КЕСИПТИК КОШУУН

ТАРБИЯ ИШТЕРИ БОЮНЧА ЖООПТУУ АГА КУРАТОР

ИЛИМИЙ ИШТЕР БОЮНЧА ЖООПТУУ

Зарезервировано: КАФЕДРАНЫН  КЫЗМАТЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

Ош мамлекеттик университетинин травматология, сот медицина жана нур диагностика кафедрасы ОшМунун окуу методикалык бөлүмү болуп эсептелет. Бул кафедрада окуу-усулдук, илимий изилдөө жана тарбия иштери кызуу жүргүзүлөт.

Кафедранын ишмердүүлүгүнүн максаты: кафедра окутуу профессионалдык программасын ишке ашыруу менен бирге коомдун маданий билим берүү муктаждыгын канааттандыруу.

Милдеттери: профессордук окутуучулук курамынын окутуу-усулдук ишмердүүлүгүн жогорулатуу, студенттердин окуу потенциалын жана мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу максатында окутуунун жаны технологияларын ойлоп табуу, студенттердин арасында тарбиялык иштерин жүргүзүү жана билим денгээлин жогорулатуу.

Функциялары:

-Жогорку билим берүү үчүн профессионалдык окутуу программасын иштеп чыгуунун жана мамлекеттик билим берүү стандарттык денгээлине жеткирүү. Ошондой эле иштелип чыккан программаны факультеттин илимий кенешинде талкулоо.

- лекция окуу, практикалык сабактарды отуу, кафедрадагы сабактар боюнча студенттерди өз алдынча иштөөсүн каралган окуу планына жараша тийиштүү денгээлде уюштуруу жана шарт түзүп берүү.

- студенттердин учурдагы жана жыйынтыктоочу билимин текщерүү жана алардын көрсөткүчтөрүн анализдөө

- кафедра профессордук окутуучулук курамынын илимий иштери менен студенттерди тааныштыруу

- студенттер үчүн окуу китептерин, окуу-усулдук колдонмолорун жана башка маалымат булактарын иштеп чыгуу

- аспиранттар жана изденүүчүлөрдүн илимий иштеринин темасын ойлоп таюуу, сунуш кылуу жана бекитүү

- жогорку окуу жайынын сунушу менен кафедранын окутуучулары аспиранттардын илимий иштерин карап чыгуу менен бирге илимий даражасын ыйгаруу боюнча жыйынтык баа берүү

- башка окуу жайлардын кафедралары менен изилдөө, тажрыйба алмашуу, окутуунун жаны инновациялык технологияларын киргизүү максатында мамиле түзүү.

Зарезервировано: Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы

“Травматология, сот медицина жана нур диагностика” кафедрасында жалпы 15 окутуучу эмгектенишет (төмөнкү таблицаны караңыз): Кафедрада бир м.и.д., профессор, торт медицина илимдеринин кандидаты, алардын ичинен экоосу кафедранын доценти, экоосу доценттин милдетин аткруучу, 9 окутуучу иштешет. Алардын ичинде тортоо илим изилдөөчү, эки КР эмгек синирген дарыгери, жети саламаттыкты сактоонун мыктысы, бирөө КР ардак грамотасы менен сыйланган.

“Травматология, сот медицина жана нур диагностика” кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамы

Кызматтык орундардын аталышы жана илимий наамдар

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1

Илимдин доктору, профессор

1

1

1

1

1

2

Илимдин кандидаты, доцент

2

2

2

2

4

3

Илимдин кандидаты, улук окут.

-

-

-

2

-

4

Улук окут

-

-

-

1

1

5

Окутуучу

10

11

11

9

11

Жалпы:

13

14

14

15

17

Травматология, сот медицина жана нур диагностика кафедрасынын жамааты.

Жеенбаев Жолборс, м.и.д., профессор, кафедра башчы - 1947 жылы 14 сентябрда Ош областынын Ноокат районунун Кулатов атындагы совхоздун Баглан айылында туулган. В.И. Ленин атындагы орто мектепти бтргъндън кийин 1963 жылы Кызыл-Кыя медициналык окуу жайынын фельдшердик бълмнъ тапшырып, 1966 жылы бтргън. Медициналык окуу жайын бтрп, 1966-1969 жылдары Советтик Армиянын катарында кызмат кылган. 1970 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык институтуна дарылоо факультетине тапшырып, аны ийгиликт\ бтргън, окуп жргън мезгилде 1976 жылы бтргън.1970-1974 жылдары чейин Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун профсоюздук комитетинин търагасы болуп иштеген. Институтту бтргъндън кийин 1976 жылы бир жылдык интернатураны госпиталдык хирургия кафедрасында академиктер М.М. Мамакеевдин жана М.М.Мамытовдун жетекчилигинде ъткърп Ош шаарына хирург дарыгери болуп иштегенге жолдомо алган. 1977 жылдан 1979 жылга чеийн Ош шаарынын № 1 поликлиникасында хирург болуп иштеген. 1979-1981 жылдары Ош областтык ооруканасында нейрохирург болуп иштеген. 1981-1986 жылдары Ош областтык куруучулардын атайын ооруканасында башкы дарыгер болуп эмгектенген. 1986-1991 жылдары Ош борбордук шаардык № 1 ооруканасында нейрохирург дарыгери болуп иштеген. Ош шаарында иштеп жатып 1990 жылы Бишкек шаарындагы травматология, ортопедия жана аскер-талаа хирургия кафедрасында профессор М.М. Рожинскийдин жетекчилигинде кандидаттык диссертациясын жактаган.

1991 жылдан баштап азыркы мезгилге чейин Ош областтык травматология жана ортопедия илимий-ъндрштк борборунун нейрохирургия бълмнн бълм башчысы болуп эмгектенип жатат. 1989 жылы жогорку категориядагы дарыгер, 2004 жылы Кыргыз Республикасынын эмгеги синген дарыгер наамдарына ээ болгон.

Жолборс Жеенбаевич Жеенбаев 1993 жылы Ош мамлекеттик университеттинин медицина факультетин уюштуруп, 1997 жылга чейин биринчи декан болуп иштеген. 1999 жылы Москва шаарындагы Сеченов атындагы I Медицина Академиясында доктордук диссертациясын жактап, медицина илимдеринин доктору деген илимий наамга ээ болгон. Жолборс Жеенбаевич Жеенбаев 2000 жылдан баштап Ош мамлекеттик университеттин медицина институтунун «Травматология, ортопедия нейрохирургия жана сот медицинасы курсу менен» кафедрасынын башчысы болуп эмгектенип жатат. Улуттук аттестациялоо комиссиясынын чечими менен 2003 жылы профессордук илимий даражасы ыйгарылган.

Республикада биринчилерден болуп Жолборс Жеенбаевич Жеенбаев адамдын ъзнн жамбаш съъг (аутокость) менен жараттан жабырланган баштын съъгнн кемтигин мурунку калыбына келтир\ ыкмасын (краниопластика) операциялык жолу менен колдонуп келе жатат. Москва шаарындагы Сеченов атындагы биринчи медицина академиясы менен биргеликте «БНС, 22, 41 жана 42 талааларынын цитоархитектоникасы» («Цитоархитектоника ЦНС, полей 22, 41 и 42») илимий иштеринин стндо изилдъъ жргз\дъ. Анын окуучуларынын арасынан эки илимдин кандидаты, бир илимдин доктору ийгиликт\ эмгектен\шдъ. Азыркы учурда 80ден ашык илимий эмгектердин, анын ичинде 6 рационализатордук сунуштардын, окуу-усулдук колдонмолордун жана «Биология» кыргыз тилиндеги 2 томдук окуу китебинин (1997 ж.), «Адамдын мээсинин морфометриясы» монографиясынын (2003 ж.) автору.

Жолборс Жеенбаевич Жеенбаев мээ жана жлн патологияларына, травмаларына байланыштуу ътъ татаал нейрохирургиялык операцияларын жасоо ыкмаларын колдонууга жетишкен жана аларды иш жзндъ колдонуп келе жатат. Бгнк кндъ чейин мээ жана жлн нерв тамырларына 2570 операциясын жасаган.

Жолборс Жеенбаевич Жеенбаев Нью-Йорк илимий академиясынын мчъс, Кыргыз Республикасынын травматолог-ортопед дарыгерлеринин Ассоциациясынын мчъс. Ош шаарынын башкы нейрохирургу. 1997 жылдын 21 ноябрынан бери Москва шаарындагы интегративдик антропология Эл аралык Академиясынын мчъ-корреспонденти. КМШ мамлекеттеринин анатомдорунун жана морфологдорунун координациялык кеёешинин толук мучъс.

Маматов Тынчтыкбек Абдиакимович – 1985 жылы 10-февральда Ош областынын Озгон районунун Чангет айылында туулган. 2003 жылы И.Жумабаев атындагы № 61 орто мектебин аяктаган. Ошол эле Ош Мамлекеттик университетинин медицина факультетине тапшырып 2009 жылы ийгиликтүү аяктаган. 2009-2011 жылдары Ош шаардык клиникалык ооруканасында хирургия № 1 бөлүмүндө ординатурасын өткөн. 2009-ж. «Травматология, соттук медицина жана нур диагностика» кафедрасына окутуучулук кызматына кабыл алынган. Почетная грамота профсоюза ОшГУ 2015.

Мамашов Эльдияр Турсунбаевич – 1983 жылы Ош шаарында туулган. 2000 жылы Ош шаарынын № 42 Керме-Тоо орто мектебин аяктаган. Ошол эле жылы Ош Мемлекеттик Университетинин медицина факультетине тапшырган. 2006 жылы медицина факультетин артыкчылык диплому менен ийгиликтүү аяктаган. 2006-2008 жылдары Түштүк филиал КГМИПиПК-да өткөн. 2013-ж. «Травматология, соттук медицина жана нур диагностика» кафедрасына окутуучулук кызматына кабыл алынган. Почетной грамотой профсоюза Ош ГУ 2016. Грамота Ош ГУ 2015. Грамота Ош ГУ 2017.

Ыдырысов Исматилла Токтосунович, м. и. к., доцент – 1974 жылы Ош областынын Ноокат районунун Баглан айлында туулган. 1992 жылы КГМА-га тапшырып 1998 жылы ийгиликтүү аяктаган. 1998-2000 жылдары – ординатура, Бишкек шаары адистиги “дарылоо иши”. 1998 жылы Ардак грамота ЦК профсоюза КР. 2000 жылы – “травматология, ортопедия” кафедрасынын лаборанты. 2001 жылы – травматология, ортопедия кафедрасынын окутуучусу. 2002 жылы хирургия № 1 бөлүмүнүн хирург дарыгери. 2003-2005 жылдары – дипломдон кийинки факультетинин деканынын окуу иштери боюнча орун басары. 2005-2006 жылдары – медицина факультетинин деканынын контракт иштери боюнча орун басары.2005 жылы эң мыкты изденүүчү номинациясына ээ болгон. 2010-2011 жылы декандын окуу иштери боюнча орун басары. 2010 Ош областынын кесиптик кошундун Ардак грамотасы. 2010 жылы КР акыйкатчысынын Ардак грамотасы. 2013 жылы медицина факультетинин Ардак грамотасы. 2015 жылы билим берүү жана илим министирлигинин Ардак грамотасы. 2015 жылы июль аынан ОшМУнун дипломдон кийинки медициналык билим берүү факультетинин хиургия кафедрасынын башчысы болуп эмгектенүүдө.

Ахунжанов Расилджан, м.и. к., доцент – 1949 жылы туулган, 1973 жылы “дарылоо иши” адистиги боюнча Кыргыз мамлекеттик мединалык академиясын аяктаган. 1993-1994 жылдары Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин морфологиялык дисциплиналар кафедрасынын окутуучусу болуп эмгектенген. 1994-1999 жылдары Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин декандын орун басары. 2001-2006 жылдары Кыргыз өзбек университетинин медицина факультетинин декандын орун басары. 2006-2013 жылдары медина факультетинин анатомия кафедрасынын доценти. 2015 жылдан азыркы учурга чейин травматология, сот медицина жана нур диагностика кафедрасынын доценти. 1978 жылы кандидаттык диссертациясын жактаган – Тема: “Стереометрическое исследование терминальных сосудов головного мозга при странгуляционной асфиксии (повешении)”. 2006 жылы доцент наамын алган. Уй бүлөлүү, 7 баланын атасы.

Калыев Курсан Муктарович, м.и. к., – 1967 жылы туулган, 1988 жылы “дарылоо иши адистиги боюнча Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун ийгиликтүү аяктаган. 1994-1995 жылдары Бишкек шаарында интеранутасын өткөн. 1997-1998 жылдары Ош областтык төрөөт үйүндө дарыгер анестезиолог-реаниматолог болуп эмгектенген. 1998-2004 жылдары № 6 Поликлиникасынын хирург дарыгери. 2004 жылдан азыркы учурга чейин Ош шаардык клиникалык ооруканасынын нейрохирург дарыгери. 2009 жылы нейрохирургия бөлүмүнүн бөлүм башчысы. 2002 жылы Ош мамлекеттик университетинин травматология, сот медицина жана нур диагностика кафедрасына окутуучу болуп кабыл алынган. 2012 жылы 17 сентябрьда кандидаттык диссертациясын жактаган – Тема: Клинические значения биоэлектрической активности головного мозга и церебрального метаболизма в диагностике и лечении острых черепно-мозговых травм. Уй бүлөлүү, 2 кыздын атасы.

Абдусаттаров Эстебес Анармаматович – 1976 жылы туулган, 1999 жылы “дарылоо иши” боюнча Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетин ийгиликтүү аяктаган. 2001-2007 ж – Ош шаары Травмпункт – травматолог дарыгери. 2012 жылы Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин травматология, сот медицина жана нур диагностика кафедрасына кабыл алынган. Үй бүлөлүү, 6 баланын атасы. Жалпы педагогикалык стажы – 6 жыл, Ош мамлекеттик университетинде – 6 жыл.

Калыев Нурбек Кадырович, 1981 жылы туулган, 2005 жылы Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетин ийгиликтүү аяктаган. 2007 жылдан азыркы учурга чейин Ош шаардык клиникалык ооруканасынын травматология бөлүмүндө дарыгер травматолог болуп эмгектенет. 2008 жылы Ош мамалекеттик университетинин медицина факультетинин травматология, сот медицина жана нур диагностика кафедрасына окутуучу болуп кабыл алынган. Үй бүлөлүү, 3 баланын атасы. Жалпы педагогикалык стажы – 10 жыл, Ош мамлекеттик университетинде – 10 жыл.

Сейитбеков Таалайбек Токурович, 1967 жылы туулган, 1994 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун “дарылоо иши” адистигин ийгиликтүү аяктаган. 1994-1995 жылдары Бишкек шаарында интернатурасын өткөн. 1995-1997 жылдары Ош областынын Ноокат районунда дарыгер травматолог болуп эмгектенген. 1997 жылдан азыркы учурга чейин Ош шаардык клиникалык ооруканасында дарыгер нейрохирург болуп эмгектенет. 2010 жылы Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин травматология, сот медицина жана нур диагностика кафедрасына окутуучу болуп кабыл алынган. Жалпы педагогикалык стажы – 19 жыл. Ош мамлекеттик университетинде – 19 жыл.

Сулайманов Санжар Сулайманович, окутуучу-лаборант, 1990 жылы 22 январьда Ош областынын Жапалак айлында туулган. 2007 жылы Жапалак айлынын А. Алиев атындагы орто мектепти бүткөн. Ошол эле жылы Ош Мамлекеттик Университетинин медицина факультетине тапшырып, 2013 жылы ийгиликтуу аяктаган. 2013-2015 жылдары Ош шаардык клиникалык ооруканасында “хирургия” адистиги боюнча ординатурасын аяктаган. 2014-ж. «Травматология, соттук медицина жана нур диагностика» кафедрасына лаборанттык кызматына кабыл алынган.

Мамытов Бакытбек Жалалович, окутуучу – 1991 жылы 16-январьда Ноокат районунун Акчал айылында туулган. 2007 жылы Кызыл-кыя шаарынын Д.М. Карбышев атындагы №1 орто мектебин аяктаган. 2013 жылы Ош мамлекеттик Университетинин медицина факультетин ийгиликтуу аяктаган. 2013-2015 жылдары Ош шаардык клиникалык ооруканасында «хирургия» адистиги боюнча ординатурасын ъткън. 2016-ж. «Травматология, соттук медицина жана нур диагностика» кафедрасына окутуучулук кызматына кабыл алынган.

Кожобаев Арап Аскарович, окутуучу – 1967 жылы туулган, 1993 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын аяктаган. «Травматология, соттук медицина жана нур диагностика» кафедрасына окутуучулук кызматына кабыл алынган. 1993-2015 жылдары Ош аймактык соттук-медициналык экспертиза бюросунун дарыгери болуп иштеген. 2015 жылы Ош аймактык соттук-медициналык бюросунун танатология бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. Жалпы педагогикалык стажы – 19 жыл, Ош мамлекеттик университетинде – 19 жыл.

Мамадыев Бакытбек – 1958 жылдын 10 мартында Ош облусунун Кара-Кулжа районунда туулган, улуту кыргыз, билими жогорку медициналык жана жогорку юридикалык, 1982 жылы Кыргыз Мамлекеттик медициналык институтунун дарылоо факультетин, 1997 жылы Кыргыз Мамлекеттик Улуттук университетинин юридикалык институтун бтргън, й блъл\, беш баланын атасы. Мамадыев Бакытбек саламаттык сактоо тармагында Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун дарылоо факультетин 1982-жылы аяктагандан бери эмгектенип келет. Эмгек майданындагы 35 жылдык ичинде Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо тармагына, анын ичинде тштк аймагында соттук медицина жана патанатомия кызматтарына алгылыктуу эмгек синирди.

Травматология, сот медицина жана нур диагностика кафедрасынын окутуучулары жөнүндө маалымат

Аты-жөнү

Туул. жылы, айы

Бүтүргөн окуу жайы

Кызмат орду

Дареги

1.

Жеенбаев Жолборс

14. 09.1947.

КГМИ. 1976-ж

м.и.д.,

профессор

Кафедра башчы

0772820182

0552820182

2

Калыев Нурбек Кадырович

07.12.1981.

ОшМУ, 2005-ж.

окутуучу

0777712072

3

Абдусаттаров Эстебес Анармаматович

30.07.1974

ОшМУ, 1999-ж

окутуучу

0557448060

4

Мамашов Элдияр Турсунбаевич

09.09.1983

ОшМУ, 2006-ж

окутуучу

0773085888

0554830909

5

Маматов Тынчтыкбек Абдиакимович

10.02.1985

ОшМУ, 2009-ж

окутуучу

0773104039

0550850210

6

Калыев Курсан Муктарович

02.10.1967

КГМИ, 1988-ж

М.и.к.,

ассистент

0772650803

7

Ахунжанов Расилджан

08.07.1970

КГМИ, 1973-ж

М.и.к.,

Доцент

0555963327

8

Ыдырысов Исматилла Токтосунович

18.04.1974

КГМА, 1988-ж

М.и.к.,

Доцент

0772334433

0558669600

9

Сейитбеков Таалай Токурович

25.08.1967

КГМИ. 1994-ж

Ага-окутуучу

0773931327

10

Кожобаев Арап Аскарович

22.12.1967

КГМИ, 1993-ж

окутуучу

0772420225

11

Матраимова Гулзат

КГМИ

окутуучу

0779365021

12

Мамадыев Бакыт

1958

КГМИ

окутуучу

0554017266

13

Аманов Гамиль Монолбаевич

11.02.1961

КГМИ,1987

М.и.к.,

ассистент

0777709970

0559593535

14

Сулайманов Санжар Сулайманович

22.01.1989

ОшМУ. 2013-ж

окутуучу

0777787370

15

Мамытов Бакытбек Жалалович

16.01.1991

ОшМУ, 2013-ж

окутуучу

0779806300

16

Эркинали уулу Бектур

01.10.1990

ОшМУ, 2014-ж

окутуучу

0778901000

17

Жороев Элдияр

24.01.1993

КГМА, 2017-ж

методист

0221201717

18

Асилбек уулу Азамат

24.01.1994

ОшМУ, 2017-ж

лаборант

0777017080

Зарезервировано: Кафедранын илимий иштери жана илим изилдөө багыттары


Кафедранын илимий изилдоо иштери

Кафедрада илимий иштерге терең маани берилип, илимий иштер боюнча атайын жооптуу болуп Мамытов Б.Ж. бекитилген.

Кафедранын иилимий изилдоо иштери боюнча толук маалыматтар томондо кафедранын илимий паспортунда толук корсотулгон:

КАФЕДРАНЫН ИЛИМИЙ ПАСПОРТУ

Кафедра

“Травматология,соттук медицина жана нур диагностика”

Кафедранын илимий багыттары, темасы,

каттоо карточкасы (№, бекитилген күнү) РК № 10005841

Каттоо карточкасы:

0005856 от 30.03.2010

Илимий багыттын темалары:

Нейротравматология жана хирургияда бирдиктуу жаракаттарды диагностикалоонун жана дарылоонун заманбап усулдары (Современные методы диагностики и лечение сочетанных травм в нейротравматологии и хирургии)

КАФЕДРАНЫН ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛУК КУРАМЫНЫН САПАТТЫК КӨРСӨТКҮЧҮНӨ АНАЛИЗ

Ф.А.А.

Кызматы

Илимий даражасы, наамы

1.

Жеенбаев Ж.Ж.

Кафедра башчысы, профессор

М.и.д., профессор

2.

Ахунжанов Р.

Доцент

М.и.к., доцент

3.

Ыдырысов И. Т

Доцент

М.и.к., доцент

4.

Калыев К.М.

М.и.к.

М.и.к.

5.

Аманов Г. М

М.и.к.

М.и.к.

6.

Сейитбеков Т.Т.

Улук окутуучу

7.

Кожобаев А.А.

окутуучу

8.

Абдусаттаров Э.А

Окутуучу

9.

Матраимова Г.

Окутуучу

10.

Мамадыев Б.

окутуучу

11.

Калыев Н.К

Окутуучу

12.

Мамашов Э.Т

Окутуучу

13.

Маматов Т.А

Окутуучу

14.

Сулайманов С.С

Окутуучу

15.

Мамытов Б. Ж

Окутуучу

16.

Эркинали уулу Б

окутуучу

17.

Жороев Элдияр

методист

18.

Асилбек уулу А.

лаборант

Жалпы: 52% сапаттык көрсөткүч

Корголгон кандидаттык жана доктордук диссертациялар, убактысы, коргогон жери

Жеенбаев Жолборс

Кандидаттык диссертациясы

«Первичная краниопластика аутокостью»

1990-жыл

Фрунзе щаары

КММИ

Доктордук диссертациясы

«Цитоархитектоника слуховой коры головного мозга 22,41,42 полей коры головного мозга постнатальном онтогенезе»

1999-жылы

Москва шары

Сеченов атындагы мед.академиясы

Калыев Курсант Муктарович

Доктордук диссертациясы

Бекитилген темасы: «Диагностика и лечение травматических внутричерепных кровоизлияний».

Илимий консультанттары:

д.м.н., профессор Никитюк Д.Б.

д.м.н., профессор Сатылганов И.Ж.

2013,Ош МУ

Кандидаттык диссертациясы

«Клиническое значение биоэлектрической активности головного мозга и церебрального метаболизма в диагностике и лечении острых черепно-мозговых травм»

2012 –жылдын 1 - июнь БНЦИТО

Ыдырысов Исматилла Токтосунович

Доктордук диссертациясы,травматология

Бекитилген темасы: «Диагностика и лечение сочетанных черепно- мозговых травм» Илимий консультанты:

м.и.д., профессор Ырысов К.Б.

2012,Ош МУ

Кандидаттык диссертациясы

«Анализ причины и сравнительной оценки результата вынужденных и спланированный ре и ре-ре лапаратомии» Илимий консультанты:

м.и.д., профессор Мамбетов К.М

2010, Бишкек Улуттук Хирургия Борбору

Сейитбеков Таалай Токурович

Кандидаттык диссертациясы,нейрохирургия

Бекитилген темасы: «Сравнительный анализ методов трепанации при травматическом сдавлений головного мозга»

Илимий консультанты:

м.и.д., профессор Ырысов К.Б

2014,Ош МУ

Шифр 14.01.18

Курбанбаев Омурбек Исамидинович

Кандидаттык диссертациясы, хирургия

Бекитилген темасы: «Эффекивность индивидуального подхода к выбору метода холецистэктомии при желчекнокаменной болезни»

Илимий жетекчиси:

м.и.д., профессор Мусаев А.И

2015,Ош МУ

Кошумча маалыматтар

SPIN-код

Жеенбаев Ж.

5944-0427

Ахунжанов Р.

Калыев К.М.

2221-4969

Ыдырысов И.

5400-6249

Аманов Г.М.

6974-0617

Сейитбеков Т.Т.

9033-1735

Кожобаев А.А.

Мамадыев Б

Абдусаттаров Э.А.

Матраимова Г

Калыев Н.К.

2961-6595

Мамашов Э.Т.

9351-5023

Маматов Т.А.

4618-0421

Сулайманов С.С

9278-8385

Мамытов. Б. Ж

5810-8663

Эркинали уулу Б

Жороев Э.

Асилбек уулу А.

2019-20-окуу жылында кафедра тарабынан өткөрүлгөн илимий конференциялар, семинарлар

Аталышы

Иш-чаранын

аталышы

Өткөрүлгөн жери жана убактысы

Катышуучу

ларды

саны

Уюштуруучулар

1.

“СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА И ТВОРЧЕСТВО”, которая состоится на кафедре

2019 года в 10 часов.

Студенттик предметтик конференция

Ош МУ, медицина факультети,

Травматология кафедрасы 17 апреля 2019 ж.

100 студент

Маматов Тынчтыкбек Абдиакимович

Мамашов Эльдияр Турсунбаевич

2.

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА И ТВОРЧЕСТВО”

26 апреля 2019 года в 10 часов.

Студенттик предметтик конференция

Ош МУ, медицина факультети,

Травматология кафедрасы апрель-май, 2019 ж.

70 студент

Маматов Тынчтыкбек Абдиакимович

Мамашов Эльдияр Турсунбаевич

Калыев Курсант Мухтарович

Ыдырысов Исматтилла Токтосунович

2019-20-окуу жылында кафедрада, факультетте системалуу иштеген илимий, илимий-усулдук семинарлар

Аталышы

Уюштуруучулар

Катышуучулар, мөөнөтү, өткөн жайы

1.

“Новые подходы к составлению учебно-методических пособий для практических занятий и самостоятельной работе студентов”

Маматов Т.А

Мамашов Э.Т

Кафедранын толук

урамы

2.

Жаш изденүүчүлөрдүн темаларынын аннотацияларын талкуулоо, бекитүү

Жеенбаев Ж

Ыдырысов И.Т

Ахунжанов Р

К

федранын толук курамы.

3.

“Компетенциялар картасы жана паспорту боюнча айрым маселелер”

Кафедралык семинар Маматов Т. А, апрель, 2019

Кафедра окутуучулары толугу менен, 15 адам.

4.

“Предметтер боюнча жумушчу программалардын жана студенттер үчүн түзүлгөн силлабустардын өзгөчөлүктөрү тууралуу”

Кафедралык семинар,

, сентябрь, 2019

Кафедра окутуучулары толугу менен, 15 адам.

5.

“Өздүк аккредитацияг

даяр

ыктар, баалоо критерийлери, отчетту даярдоо”

Кафедралык семинар,

Жеенбаев Ж., Ноябрь, 2019

Кафедра окутуучулары толугу менен, 15 адам.

6.

“Ачык сабактарды уюштуруудагы айрым маселелер, стажер окутуучулардын ролу”

Кафедралык семинар,

Курбанбаев О.И., декабрь, 2019

Кафедра окутуучулары толугу менен, 15 адам.

2019-20-окуу жылында уюштурулган студенттик илимий-изилдөө иштери, формалары (предметтик ийрим)

А. Студенттик илимий ийримдер, алардын натыйжалуулугу, жооптулар, катышучулардын саны:

Кафедрада “Травматолог” атындагы илимий травматологиялык ийрими иштеп жатат. Ийримдин курамын жакшы окуган 2-3-5 курстун 50гө жакын студенттери түзүшөт. Студенттердин курсуна жараша төмөндөгүдөй илимий багыттагы секцияларга бөлүнгөн: илимий реферативдик, бейтапты оз алдынча кароо, илимий-изилдөөчүлүк жана практикалык.

  • Практикалык Скелеттен сооктордун анатомиялык тузулушун, аттарын,нерв,кантамыр жана лимф ситемаларынын, булчундардын аштоолорго бекуусун физиологиялвк нормада жана паталогиялык белгилерин аныктоо бул жумуш асситердин жана мугалимдин козомолунда иш жузундо аткарылат.
  • Илимий-изилдөөчүлүк секциясы кафедранын илимий багытына негизги илимий иштеринин аныктоо ошонун тегерегинде дал келген изилдөөлөрдү жүргүзүп аларды салыштырып келе жатат жана студенттерге терен билим берууго кафедранын илимий жамааты жетекчилик кылат.
  • Бейтапты оз алдынча кароо багытта керектуу болгон докуметтерди тактоо,туура жазуу, туура багытка алып баруу,бейтап менен ишенимдуу мамиле куруу,дарылоо ыкмасын изилдоо ыкмасын табуу студенттердин озуно тапшырылат.

Ал эми төмөнкү курстун студенттери үчүн: илимий адабияттар менен иштөө, травматология предметинин актуалдуу маселелерин чагылдырган реферативдик баяндамалар (оозеки, дубал гезити,аудио,видео) түрүндө даярдоо, кроссворд, сканворд, бенйтаптын дарт баянын жасоо менен алектенишет. Ийримди м.и.к,доцент Калыев К.М козомолундо жургузулот.

Б . Адистик жана предмет боюнча өткөрүлгөн сабактарга кафедра башчысыны козомолунда окутуучулар оз ара макулдашуу иретинде сабактарына катышышат.

В. Өткөрүлгөн студенттик илимий конференциялар, натыйжалуулугу.

Кафедра тарабынан өткөрүлгөн студенттик конференцияга жаш окутуучулар жана студенттер катышышты. Конференциянын аягында мыкты деп табылган студенттерге (Маметова Толгонай, Рысбаев Бекзат, Эрменова Жаркынай, Абдыразак уулу Абдыкар, Жортаев Каниет, Куватбаева Жаннат, Сакеева Жаңылай,) дипломдор тапшырылды. Жалпы конференциянын чечими менен алардын иштери факультеттик денгээлде өтүүчү конференцияга сунушталды. Алардын кийинки факультеттик, университеттик жана университет аралык ийгиликтери төмөндөгүдөй:

* 2019-жылдын 29-апрелинде медицина факультетинде өткөрүлгөн ХХ студенттик илимий конференциясында мыкты деп табылган баяндамасы үчүн 2 курстун 14 тайпасында окуган Сакеева Жаңылай, Жортаев Каниет, Маметова Толгонай факультеттин II даражадагы диплому менен сыйланышты

2018-19 – окуу жылында кафедранын мүчөлөрүнүн Кыргызстандын чегинде конференцияларга, симпозиумдарга, форумдарга ж.б. илимий иш-чараларга катышуусу

Аталышы

Өткөрүлгөн

жери жана

убактысы

Катышуучулардын

саны

Уюштуруучулар

1.

“Билим берүүдөгү компетенттүүлүк мамиле”

Ош, 2015

Маматов Т.А

Мамашов Э.Т

Омурзаков Н.М

Курбанбаев О.И

Проект “Реформы медицинского образования в КР”

2.

“ЖОЖдо өзүн өзү баалоону жүргүзүү жана өзүн өзү баалоонун негизинде отчет даярдоо” тренинг, Сертификат

Ош, май, 2015

Курбанбаев О.И

Билим берүү чөйрөсүндөгү сапаттын кепилдиги боюнча агентствосу “EdNet”

3.

ОшМУнун илим күнүнө арналган эл аралык илимий-практикалык конференциясы

Ош, ноябрь, 2015

Жеенбаев Ж.

Маматов Т.А

Ыдырысов И.Т

Курбанбаев О .И

Сулайманов С.С

Ош МУ, Илим жана аспирантура бөлүмү, Жумабаева Т.Т., Каримова И.К.

4.

Кафедралардын отчеттук илимий конференциясы

Ош, ноябрь, 2015

Жеенбаев Ж.

Маматов Т.А

Ыдырысов И.Т

КурбанбаевО .И

Сулайманов С.С

Мамашов Э.Т

Ахунжанов Р.

Ош МУ, Илим жана аспирантура бөлүмү

2015-16-окуу жылында кафедранын мүчөлөрүнүн жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө конференцияларга, симпозиумдарга, ж.б. илимий иш-чараларга катышуусу

Аталышы

Өткөрүлгөн жер жана убактысы

Катышуучулардын

аты-жөнү

1.

Международны симпозиум китайской Западной Уйгурской Меедицинской Форум Ректоров

Китай Урумчи,Шиньжан

13-15.10.2016

Жеенбаев Ж

Кафедранын мүчөлөрүнүн диссертациялык кеңештердин иштерине катышуусу

Жеенбаев Ж – “нейрохирургия” боюнча диссертациялык кенештин мучосу (Бишкек, 2015)

2015-16-окуу жылында кафедранын окутуучуларынын, кызматкерлеринин илимий сапарларга чыгуусу, стажировкаларда болуусу, максаты, жыйынтыктары

Окутуучунун аты-жөнү

Илимий сапардын, стажировкалардын

багыты

Илимий сапардын, стажировкалардын

аталышы

Мөөнөтү, өтөгөн жайы

1.

Жеенбаев Ж Ж

160 (сто шестьдесят) часов

“Актуальные вопросы рентгенодиагностики”

С 18 мая 2015 года по 13 июня 2015г, г.Ош

2.

Ыдырысов И

156 (сто пятьдесят шесть) часов

“Актуальный вопросы общей хирургии”

С 17 октября 2016 года по 12 ноября 2016 г, г.Ош

3.

Калыев К.М.

-

-

-

4.

Ахунжанов Р.А

160(сто шестьдесят) часов

“Актуальные вопросы судебной медицины”

С 01 июня 2015 года по 27 июня 2015 года

5

Курбанбаев О И

156 (сто пятьдесят шесть) часов

“Актуальные вопросы общей хирургии”

С 17 октября 2016 года по 12 ноября

2016 г, г.Ош

6

Маматов Т

160 (сто шестьдесят) часов

“Актуальные вопросы рентгенодиагностики”

С 18 мая 2015 года по 13 июня 2015г, г.Ош

2018-19-окуу жылында кафедранын мүчөлөрүнүн жарыкка чыккан илимий, окуу-усулдук эмгектери, алынган патенттер жөнүндөгү толук маалыматтар,

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

Кыргыз Республикасында

Жакынкы чет

өлкөлөрдө

Алыскы чет

Өлкөлөрдө

1.

Тезистер

7

1

2.

Макалалар

2

2

3.

Окуу куралы

8

4.

Окуу-усулдук колдонмолор

54

2015-16-окуу жылында кафедранын мүчөлөрүнүн квалификацияларын жогорулатуусу

Курстун тематикасы

Курстан өткөн жери, убактысы

Аты жөнү

1.

2.

«Педагогдук билимин өркүндөтүү», Сертификат

Ош МУ, Үзгүлтүксүз билим берүү институту

г. Ош, 2015г.

Маматов Т. А

Мамашов Э. Т

Омурзаков Н. М

3.

«Актуальные вопросы ретгенодиагностики»,

Сертификат

г. Ош, 2015г.

ЮФЦПиПКВ

Маматов Т.А

Жеенбаев Ж.

4.

“ЖОЖдо өзүн өзү баалоону жүргүзүү жана өзүн өзү баалоонун негизинде отчет даярдоо” тренинг, Сертификат

Билим берүү чөйрөсүндөгү сапаттын кепилдиги боюнча агентствосу “EdNet”г. Ош, 20-21.05.2015г.

Курбанбаев О.И

2018-19-окуу жылында кафедранын эл аралык кызматташтыктары, тышкы байланыштары

Кафедра тарабынан эл аралык мамилелер жаатында да алгылыктуу иштер аткарылылды. Тактап айтканда төмөндөгү ЖОЖдор менен тыгыз илимий байланыштар калыптанган. Айрымдары менен атайын кызматташуу тууралуу Макулдашуулар бар:

· И.К. Ахунбаев атындагы КММА (проф. Жумабеков С.А);

· И.М. Сеченов атындагы I-Москва мамлекеттик медициналык университети (Россия, Шапошников Д.В)

· Андижанский Медицинский Институт (проф.Токтобаев М.Т)

· Урумчинская Медицинская Академия (проф. Халмурат Упур)

2018-19-окуу жылында Кафедранын мүчөлөрүнүн илимди коомчулукка жарыялоо, популяризациялоо боюнча массалык-маалымат каражаттарына чагылдырылган материалдары

Аты жону

Макаланын аталышы

Журналдын аты,

жарык коргон жери

Жеенбаев Ж. Ж

Ранняя профилактика постравматической энцефалопатии, возникающий после перенесенного сотрясения головного мозга с применением мексидола

Вестник ОшГУ

2017 жыл

Современные методы хирургического лечения тяжелой сочетаной травмы черепа и головного мозга

Вестник ОшГУ

2019 жыл

Мамадыев Б.

Анализ смертности от механической асфиксии вследствие повешения по данным исследования Ошского областного центра судебно-медицинской экспертизы по городу Ош Кыргызской Республики в период 2000-2009 года. Вестник ОшГУ 2019г. стр-232

Вестник ОшГУ

2019 жыл

Калыев К. М.

Классификация сочетанных повреждений головного мозга и ЛОР - органов

Вестник ОшГУ

2019 жыл

Лечение переломов костей носа, воспалительных заболеваний и посттравматических гнойно-септических осложнений уха “Карболен мазью”

Вестник ОшГУ

2019 жыл

Сейитбеков Т. Т

Анализ результатов различных методов диагностики при травматическом сдавлении головного мозга

Вестник ОшГУ

2019 жыл

Исходы нейрохирургического лечения при травматическом сдавлении головного мозга

Вестник ОшГУ

2019 жыл

Студенттик конференциядан коз ирмемдер

Кафедранын илим изилдоо багыттары:

· Нейротравматология жана хирургияда бирдиктуу жаракаттарды диагностикалоонун жана дарылоонун заманбап усулдары (Современные методы диагностики и лечение сочетанных травм в нейротравматологии и хирургии)

Кафедранын илимий байланыштары


Окуу–усулдук, маданий–тарбиялык иштер жана

материалдык–техникалык база

Травматология, сот медицина жана нур диагностика кафедрасында Окуу усулдук иштерине терең маани берилип, усулдук кеңештин курамы бекитилген. Окуу усулдук кенештин төрагасы Э.Т.Мамашов жана кафедранын ар бир мүчөсү жигердүү эмгектенүүдө.

Материалдык-техникалык база 4 окуу каанасы интернет түйүнү менен, китептер көргөзмө куралдар жана интерактивдүү доскаларлардан турган окуу аудиторияларынан турат.

Маданий-тарбиялык иштерин уюштуруу жана өткөрүү жемиштүү ийгиликтер менен коштолууда.

Окуу - материалдык база

Билим берүү программасынын алкагында окутуунун натыйжаларына жетишүү үчүн талаптагыдай каражаттарга, окуу кааналарына ээ.

ОшМУнун медицина факультетинин травматология кафедрасы Курманжан Датка көчөсү №157 дарек боюнча Ош шаардык клиникалык оруканасынын травматология болумунун имаратында жайгашкан жана мындагы аудиториялар талапка ылайык жасалгаланган. Окуу имаратынын жалпы аянты 332 кв.м. түзөт. Имаратта биздин кафедрадан сырткары медицина факультетинин башка кафедраларынын жана ошондой эле ОшМУнун медициналык колледжинин студенттери да окушат. Кафедранын карамагына тиешелүү 1 чон 1 кичи лекциялык зал, 6 окуу аудиториялары, интернет тармагына туташтырылган заманбап компьютерлер менен жабдылган 4 кабинет бар. Чон лекциялык залда жыйындар, лекциялар, конференциялар, семинарлар да өткөрүлөт. Себеби, зал окуу блоктору, интерактивдуу доска, мультимедиялык проектор менен жабдылган. Мындан тышкары кафедра төмөндөгүдөй техникалык каражаттар менен камсыз болгон: видеопроектор -1 даана; ксерокөчүрмө – сканерлер- принтер аппараттары- 5 даана; компьютерлер (окуу кааналарында) - 6 даана жана алар интернет тармагы менен туташтырылган.

Кафедра томондогу окуу куралдары жана жабдыктар менен камсыз болгон :

1. Компьютер- 3, принтер – 3шт

2. Шкаф книжный – 4шт

3. Шкаф для одежды – 1шт

4. Стол – 8шт

5. Стулья – 10шт

6. Блок учебный – 40 шт

7. Доска – 2шт

8. Тематикалык плакат – 300шт

“Травматология, сот медицина жана нур диагностика” кафедрасына тиешелүү имараттын ичиндеги пайдалануучу аянттар боюнча маалымат:

Аудитория

Сыйымдуулугу

Аянты

кв.м

Пайдалуулугу

Адрес

1

101

16

32

Кафедра башчынын каанасы

Ул. К.Датка -157

2

102

20

35

аудитория

Ул. К.Датка -157

3

103

20

16

аудитория

Ул. К.Датка -157

4

104

16

35

аудитория

Ул. К.Датка -157

5

105

100

91

Чон лекциялык зал

Ул. К.Датка -157

6

106

32

20

Кичи лекциялык зал

Ул. К.Датка -157

7

107

16

16

аудитория

Ул. К.Датка -157

8

108

16

35

аудитория

Ул. К.Датка -157

9

109

16

20

аудитория

Ул. К.Датка -157

10

110

16

16

аудитория

Ул. Р.Абдыкадырова - 9

11

111

16

16

аудитория

Ул. Ленина -306

Жалпы аянты

332 кв.м

Кафедрада окуунун жадыбалы:

Окутуунун күндүзгү формасында окуган студенттер үчүн сабактардын жана танапистеринин жаз айларындагы жадыбалы

Пара

Кирүү

Чыгуу

Танапис

1

8.00

9.30

50 мүнөт

2

10.20

11.50

50 мүнөт

3

12.40

14.10

50 мүнөт

4

15.00

16.30

-

Эскертүү: кыш айлары үчүн жадыбал өзгөртүлүп, жарым саатка жылдырылат.

Ош мамлекеттик университетиндеги бардык актуалдуу жаңылыктарды www.oshsu.kg сайтына кирип окунуз. Андан толук маалыматты жана акыркы кабарларды ала аласыздар.

САЙТТАР:

http: www.oshsu.kg

ОшМУнун сайты

oshsu.oms@gmail.com

ОшМУнун электрондук почтасы

http: ibooks.oshsu.kg

Электрондук китепкана

http: mediacentre.oshsu.kg

Медиа борбордун сайты

http: avn.oshsu.kg

«AVN” маалымат системасы