Отчет кафедры

“Педиатрия 1” кафедрасынын 2018-2019-окуу жылынын жыйынтыктары боюнча ЭСЕП-КЫСАБЫ.
Годовой отчет 2019-2020гг. кафедры "Педиатрия 1".
Полугодовой отчет кафедры "Педиатрия 1". 2020-2021гг.