План работы кафедры

«Бекитемин»

Балдар хирургиясы кафедрасынын

башчысы

___________ Маметов Р.Р.

«___» ________ 2019г.

Балдар хирургиясы кафедрасынын 2019 - жылдын январ айына карата иш планы

Иштин мазмуну

Аткаруучулар

1.

Окутуучулардын 2018-2019 окуу жылынын 1 – жарым жылдыгында аткарылган окуу жүктөмдөрүнүн аткарылышы боюнча эсеп кысабы.

Окутуучулар

2.

Группалардын журналдарынын толтурулушун текшерүү.

Каф. башчысы

3.

Кышкы сессиянын жыйынтыгын анализдөө.

Каф. башчысы, окутуучулар

4.

Кафедра башчысынын кышкы сессиянын жыйынтыгы боюнча эсеп кысабы.

Каф. башчысы

5.

Январь айына окутуучулардын кезметке туруусунун графигин бекитүү.

Каф. башчысы

6.

Кафедранын 2 семестрге болгон даярдыгын, материалдык техникалык базаны чыңдоо боюнча иш чараларды, окуу жана көрсөтмө куралдарды даярдоону талкуулоо.

Окутуучулар

7

Кафедранын иш пландарын кредиттик технологияны, окутууга компетент-түүлүк мамилени ишке ашыруу багытындагы иш чаралар менен толуктоо.

Каф. Башчысы, окутуучулар

8

Дисциплиналардын 8-семестр үчүн силлабустарын талапка ылайыктуу иштеп чыгуу.

Каф. Башчысы, окутуучулар

9

Дисциплиналардын ОМКсын 19-бюллетенге, КТ, АТ, ЖТ, модулдук тапшырмалардын мазмунун окутуунун натыйжаларына ылайык иштеп чыгуу.

Окутуучулар

10

Предметтердин копетенциялар картасын иштеп чыгуу.

Окутуучулар

11

Дисциплиналардын аннотацияларын жана жаңы жумушчу программаларын окутуунун натыйжаларын жана компетенцияларды эске алуу менен кайрадан түзүп чыгуу.

Окутуучулар

12

Өндүрүштүк практиканын жумушчу программаларын түзүү жана практика мезгилинде өздөштүрө турган билимдердин, билгичтиктердин, көндүмдөрдүн жана компетенциялардын банкын түзүү.

Каф. башчысы, окутуучулар

13

Ар бир дисциплина боюнча окуу методикалык комплекстерди даярдоо, алардын силлабустарынын электрондук варианттарын студенттерге даярдоо.

Окутуучулар

14

Ар бир окутуучунун өзү окуткан дисциплина боюнча электрондук китепкананы толуктоо.

Окутуучулар

15

Кафедранын ОШМУ нун сайтындагы бөлүмдөрүн карап чыгуу.

Лаборанттар

20

Доцент Р.Маметовдун доктордук диссертацисынын алдын ала жактоосу

Р.Маметов

21

Окутуучу А.Маматовдун кандидаттык диссертациясынын алдын ала жактоосу

А.Маматов