История

«Базистик жана клиникалык фармакология курсу менен фармацевтикалык дисциплиналар» кафедрасынын тарыхы

ОшМУнун админстративдик кенешинин 2016-жылдын 5-сентябрдагы №2 жыйынын токтомунун негизинде Медицина факультетинин «Биохимия, патофизиология жана фармакология кафедрасы эки кафедрага болунду - «Базистик жана клиникалык фармакология курсу менен фармацевтикалык дисциплиналар» кафедрасы жана «Жалпы, клиникалык биохимия жана патофизиология» кафедрасы болуп. Алгач биздин кафедра «Биохимия, патофизиология жана фармакология» кафедрасынын курамында болгон. Ал кафедра 2000-жылы м.и.д., профессор Ж.А. Чотоевдин жетекчилиги алдында негизделген. Кафедранын курамына биохимия, нормалдуу физиология, патологиялык физиология жана фармакология дисциплиналары кирген. 2001-жылы кафедралардын кайрадан уюштурулушуна байланыштуу нормалдуу физиология дисциплинасы медициналык-биологиялык дисциплиналар кафедрасына откорулуп берилген. 2002-жылда кафедраны х.и.к. доцент Нурадиева А.Н. жетектеген. 2015-жылдан бери фармацевтикалык илимдеринин кандидаты, доцент Раззаков А.К. жетектейт. Бул кафедра томондогу дисциплиналарды камтыган: биохимия, патофизиология, фармакология жана «Фармация» адистигине байланыштуу дисциплиналар. Жогоруда корсотулгон кундон баштап «Базистик жана клиникалык фармакология курсу менен фармацевтикалык дисциплиналар» кафедрасы оз алдынча тузулгон, кафедра башчылыгына фармацевтикалык илимдеринин кандитаты, доцент Раззаков Азизбек Кокоевич дайындалган. Ошол кундон баштап 17 штаттык мугалим жана 2 комокчу кызматкерлери эмгектенуудо. Кафедранын курамы 2016-жылдын 6-сентябрындагы жыйынында каралып, №1 протоколу менен бекитилген. Кафедрада медицина илимдеринин доктору – 1, биология жана химия илимдеринин доктору – 2, фармацевтика илимдеринин кандидаты –1, медицина илимдеринин кандидаты – 1, биология илимдеринин кандидаты –1, химия илимдеринин кандидаты–3, техника илимдеринин кандидаты – 1. Бардыгы илимдин доктору–3, илимдин кандидаты–7, ага окутуучу–3, окуутучу–8, улук лаборант–1, лабо-рант–1. Профессордук окутуучулук курамдын сапаттык корсоткучу 59% тузот.

Студенттердин контенгенти кобойгонуно байланыштуу кафедра 2018-жылдын 25-октябрында Окумуштуулар кенешини № 2 отурумунун чечиминин негизинде кафедара экиге болунуп биринчи кафедра озгортуусуз калтырылып экинчи кафедра «Фармацевтикалык химия жана дары каражаттар технологиясы» - уюштурулду. Учурда 15 штаттык мугалим жана 2 комокчу кызматкерлери менен эмгектенуудо. Кафедранын курамы 2018-жылдын 25-октябрынын жыйынында каралып №2 протоколу менен бекитилген. Кафедрада медицина илимдеринин доктору -1, биология илимдеринин кандидаты -1, фарым илимдеринин кандидаты -1, медицина илимдеринин кандидаты-1 ага октуучу -1, окутуучу -15, лаборант -2. Профессордук окутуучулук курамдын сапаттык корсоткучу 50% тузот. «Базистик жана клиникалык фармакология курсу менен фармацевтикалык дисциплиналар» кфедрасынын заведующейи Раззаков Азизбек Кокоевич болсо,«Фармацевтикалык химия жана дары каражаттар технологиясы» кфедрасына Боронова Зыйнат Самидиновна болуп дайындалды.